آرشیف

2022-2-11

رفعت حسینی

بباد بخشیدن

 

دو چشم نگارم

ز آنسوی پندارکردن

کاکه وبا نازآمد.

 

همه تاروپود جهان مرا دیدوکاوید

ودلبرترین لاله ها

زدشت دلم چید

سپس لاله ها

یکه یکه

به گیسوی پاشانِ بادی ببخشید.

.

فبروری ۲۰۲۲ ترسایی

پوتسدام جرمنی

 

…….

..

.