آرشیف

2017-7-22

احمد سعیدی

با درود و سلام به مدافعین اسلامیت و انسانیت

 

با درود و سلام  به مدافعین اسلامیت و انسانیت

با درود و سلام  به مدافعین اسلامیت و انسانیت

زاد گاه من ولسوالی تیوره ولایت غور است، از یک هفته بدینسو فصل دشواری های جنگ مانند سایر ولایات ولسوالی ها برای شهر و ده ما نیز آغاز شده است .این بار طالبان بیشتر از پیش از حمایت کشور های بیگانه و مزدوران داخلی برخوردار اند برای مقابله با طالبان یکپارچگی ، مقاومت و استواری مردم ضرور است . باور دارم مردم ولسوالی تیوره تحت رهبری دلیر مردان خویش از شرف و عزت سرزمین و زادگاه خود دفاع میکنند. مدافعین آن دیار به شما میگویم

مباد بشکند ای رودها غرور شما
که اين صحيفه شد آغاز با سطور شما

شبان تيره لب تشنه گان باديه را
شکوه صبح دمان مي دهد حضور شما

هزار دشت شقايق، هزار چشمه نوش
بشارتي است ز آينده های دور شما

چه شادمانه به کابوس مرگ می خنديد
دو روی سکه هستي است سوگ و سور شما

شکيب زخمی مرغابيان ساحل را
توان بال عقابان دهد عبور شما

مباد خسته شود دست های جاری تان
مباد تنگ شود سينه صبور شما

مباد سايه ابليس سار و سوسه ها
شبی گذر کند از کوچه شعور شما

مباد تيره مردابيان تبيره زند
مباد بشکند ای رودها غرور شما