آرشیف

2017-12-19

afrotan

با این ننگ چه باید کرد؟!

آورده اند در یکی از جنگ ها و قتی یک سربازاز جبهه برگشته بود نزد قوماندانش رفت و تفنگی را که ازدشمن گرفته بود را به قوماندان نشان داد ، قوماندان نیز بلا فاصله به سرباز مدت پنج روز رخصتی تشویقی داد. سرباز پس از مدتی یک تفنگ دیگری را آورد و ده روز رخصتی گرفت . یک روزی که قوماندان فرقه درجمع سربازان و نظامیان از آن سرباز تقدیر میکرد ، از او خواست تاکتیک اش را به دیگر سربازان نیز بازگوکند ، سربازنیز بیدرنگ شروع به جواب دادن کرد و گفت : قربان هر دفعه یک تانک خود ما را به دشمن میدهم و یک تفنگ را می گیرم .
الحمد لله که میبینیم هنوز زمین خدا از حجت خالی نیست که اینک پس از هفده سال تمام مرشد نشسته در  خانقأ ارگ شریف فرمانی را به امضأ رساند که نمایانگر خط ونشان کشی به طیاره های است که از سوی کشورهای خارجی من جمله برادران یهود ونصارای امریکا و انگلیس  برفراز آسمان کشور ما به پرواز می آیند . جالب است که این فرمان از طویله ملت یا همان استراحتگاه موسوم به پارلمان افغانستان نیز فقط با دوازده رأی مخالف که از جمله یکصدو چند رأی مخالفت نسبتأ سبک و فرمائیشی به شمار می آیند با اکثریت آرأ به تصویب رسید ! این پرسش دیگری است که طی هفده سال گذشته داروغه های ارگ و سپیداربصورت آگاهانه وبا دالر پاشیدن در چشم ملت مظلوم افغانستان از آزادی ، دموکراسی و استقلال سخن میگفتند واکثریتی از  این ملت بیچاره نیز هرچند می دانیستند که بنام آزادی ،  دموکراسی و استقلال ملی چه زهری برای خواباندن و به اعتیاد درآوردن آنها سفارش میشود ؟

ادامه مطلب در اینجا