X

آرشیف

باغ CRS بــه امــــر شهر دار بـــر پشت موتر آب

 
بنام خدای دادگر (ج)
 

هرچه به گندد نمکش میزنند             وای بروزی که به گندد نمک

موسسه CRS مقیم شهر چغچران به سعی زیاد از دو سال قبل ده ها هزار اصله نهال غیر مثمر را در کنار کانال عمومی پوزلیچ غرس نموده وبه آن نگهبان وباغبان گماشته وبا تلاش زیاد  ازین نهال ها حفاظت نموده این نهال ها قد بر افراشت وکلان شد ، شاخ وبرگ کشید ویک ساحه سبز محیط زیستی را ایجاد نموده است که الحق یک تلاش مردانه بوده است از چندی به این سو شاروال نازنین شهر چغچران که از نخبه گان روزگار است این ساحه را به ساحه تجارتی مبدل نموده وصد ها دوکان را توزیع نموده است ودرین روز ها ما شا الله روزانه صد ها درخت را می برند وجایش را دوکان می سازند من زمانی که برای مراقبت کانال پوزلیچ رفتم یک تعداد ازین نهال ها را  با خود به دفتر شهرداری آوردم ساعت 2بجه بود تمام دفتر شهر داری بسته بود به میله پوزلیچ ویا به توزیع ساحات سبز رفته بودند توسط تیلیفون به شهر دار به تماس شدم وجریان را برایش مو بمو حکایت نمودم ولی جناب ایشان به بسیار خون سردی برای من گفت که ای بابا گمش کن چندان اهمیت ندارد یک چند نهال را بریده اند دیگر نخواهند برید من که بسیار احساساتی شده بودم حیران به بر خورد این شهسوار شهر شدم از فردای آن من باز برای تقسیم آب به پوزلیچ رفتم ودیدم که ساحه انکشاف یافته اثری ازان درخت چه ها وجود ندارد یک زمین هموار ایجاد شده وعده خسته خسته کار می نمایند من باز احساساتی شدم موتر را توقف دادم نزدیک کارگران شدم وخواهش نمودم که درخت هار ا نه برند یکی از ایشان که لنگی پشمی به سر داشت گفت او کا کا خودته پریشان نکن این کار شهر دار است کار تو نیست ما به اجازه شهسوار جنگل می بریم گور مرده درخت ها ونهال ها باش که هیچ درختی نباشد ومن دیگر چیزی برای گفتن نداشتم از راه آمده بر گشتم به داخل موتر خزیدم وفرار نمودم  وبسیار فکر نمودم که جریان را به کی بگویم به کدام مرجع بگویم به خاطر که درین شهر هیچ کس حرف نمی شنود  لذا نا چار شدم به سایت جام پناه آوردم تا فریادم را ازین طریق به گوش ارباب زر وزور برسانم واگر باز هم کسی نشنید از خواننده گان سایت التماس می نمایم که فریاد این جنگل را به گوش اولیای امور برسانند وازینکه از ما نمی شنوند مایه تأسف ماست ومن به  شاه فردی از حضر ت حافظ خود را تصلی میدهم .صد ناله وفریاد که کردم نشنیدی  پیداست نگارا که بلند است جنابتوزمانی که باغبان را دیدم گفتم کاکا چرا نهال ها را می برند گفت خیر است امر شاروال است  ودوپرزه را بمن نشان داد که من ضم این مطلب می نمایم خواننده گان بدانند که مفهوم این خط ها چیست .
با احترام
محمدامین وکیل
دفتر آب شهر چغچران

باغ  CRS به امر شهردار بر پشت موتر آب
 
باغ  CRS به امر شهردار بر پشت موتر آب
 
باغ  CRS به امر شهردار بر پشت موتر آب
 
باغ  CRS به امر شهردار بر پشت موتر آب
 
باغ  CRS به امر شهردار بر پشت موتر آب
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.