آرشیف

2017-1-26

نثار احمد کوهین

باشی … می فهمی:

غروب جاده را گر همسفر باشی، تو  می فهمی 
کمی مانند من گر در به در باشی، تو  می فهمی 

خیابان در خیابان ، شهر در شهر، بی وطن باشی!
تو "افغان کثیف باشی و خر باشی" تو می فهمی 

به شهرت پاره های گوشت آدم؛ همچو قصابی
عزیزت جان سپارد خون جگر باشی، تو می فهمی 

اگر زن باشی، با فتوای مفتی ناقص العقلی 
تو ناقص مادر مفتیی شر باشی، تو می فهمی 

همیشه در مشامت بوی باروت ، بوی خون باشد
شب از شلیک صد گلوله کر باشی، تو می فهمی

اگر در انحصارکتله ی فاشیست قومی مثل ما و من 
 اسیر,  فقر فکر معتبر باشی، تو  می فهمی.

کوهین
7/11/1395
فیض آباد _ بدخشان.