آرشیف

2018-5-19

صدیق رهپو طرزی

باستانشناسی افغانستان, از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان

پیشگفتار
دوره پسینه پیش از تاریخ در افغانستان، مانند دوره کهن سنگی، تا آن گاهی که هیت باستانشناسی فرانسه دست به کاوش در موندیگک، در پایان ۱۹۵۰، نزده بودند، ناشناس باقی مانده بود. جایگاه پر اهمیت افغانستان در دوره پسینه پیش از تاریخ، به صورت روشن در کاوش های پیش از تاریخی که باستانشناسان شوروی در آسیای مرکزی شوروی انجام داده بودند و هم چنان کاوش های باستانشناسی در بلوچستان و وادی سند، به مشاهده رسیده بود. اما، همین دهه ۱۹۵۰، بود که آگاهی در مورد این دوره ها در افغانستان از دایره فرض های بیرون شدند و صورت واقعی را به خود گرفتند. با آن هم آگاهی ما تا کنون به اندازه سر ناخن، از آن چی در برخی از جایگاه های کاوشی، صورت گرفته است، می باشد.

ادامه مطلب در اینجا