آرشیف

2022-12-7

swahdat

باز نگری حال و گذشته افغانستان

 

مردم افغانستان در شرایط کنونی نیاز به بازنگری جدی و ذوجوانبه بر وضعیت جاری و ماضی کشور خویش دارند . نخبگان افغان باید تمامی مشکلات را بصورت شفاف و روشن با مردم و افکار عامه در میان بگذارند ، سیاست مجامله و معامله به شیوۀ ۲۱سال گذشته مشکلی را حل کرده نتوانست ونمی تواند .

در افغانستان کنونی از یکطرف سخن بر سر این است که سیستم و نظامی را بوجود بیاوریم تا از منافع گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم نمایندگی کند تا بدینوسیله صلح و ثبات تأمین شود، از طرف دیگر این نظام به اندازۀ کافی کارآمد باشد تا روند اعادۀ حاکمیت ملی را در سراسر قلمرو  کشور تأمین و تعمیم بخشد.

دولت به حیث وسیله‌ای برای نمایندگی از منافع گوناگون اجتماعی و رفاه اجتماعی و اقتصادی ، باید از انحصار اشخاص و گروه‌های محدود ( مونارشی ) کنونی رهایی یابد تا از حمایت اکثریت شهروندان برخوردار گردد. به نمایندگی‌های اجباری و کاذب ، نمایندگی‌های بدوی و قومی نقطۀ پایان گذاشته شود.

متأسفانه عدم همآهنگی و همسویی میان نیروها و شخصیت‌های سالم و لایق ملی، طی ۲۱ سال گذشته باعث شده تا ارادۀ عده‌ای تحت لواح جمهوریت بر ارادۀ جمعی چیره گردد .

دولت به حیث یک سازمان بزرگ ملی باید از انحصار حلقات و اشخاص وابسته و نصب شده بیرون آورده شود . 

مردم افغانستان با اضطراب نسبت به آینده کشورشان می‌اندیشند آینده که باید صلح و امن را به مفهومی وسیعتری تأمین و تضمین کند به هیچ گروه اجتماعی و سیاسی بشمول طالبان نباید این امتیاز داده شود که دولت و حکومت مورد نظر خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند، قانون اساسی موجوده افغانستان تا تعدیل و یا تنظیم قانون دیگری باید از جانب همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی پذیرفته شود طالبان باید قناعت داده شوند تا با حفظ داعیه تعدیل و یا تغیر قانون اساسی البته به بوسیله یک مجلس ملی (لویه جرگه مدنی) تحت نظارت سازمان ملل متحد وسایر ساختار های نظاراتی بین المللی ۔

وقبول این اصل که هیچ گروه اجتماعی و سیاسی حق سر باز زدن ازقانون اساسی جدید را ندارد ، حال شاید این سوٰال مطرح گردد که زمینه و قدرت تحقق این خواست و داعیه در کجا است ‌و داور کیست؟ که به پاسخ باید بگویم که داعیه دار این حرکت (مدافعان منافع ملی افعانستان) است این حرکت بزرگ ملی امکان و قدرت تحقق این امر را میسر می سازد ، همچنان با جامعه بین‌الملی نیز از همین ادرس میشود به نتیجه رسید، پس بیاید این قدرت ملی را ایجاد کنیم .

 

سیددنظام الدین وحدت 

7 دیسمبر ۲۰۲۲  امستردام