آرشیف

2022-4-20

رسول پویان

بازی‏های انتحاری

 

بازی های انتحاری باز افـزون می شود

چـون پـلان ب امـریکا بـیـرون می شود

 

صلح امریکا وپاکستان از بنیان خطاست

نرم نرمک برملااهداف مکنون می شود

 

فتنه هـای باطل و مـرمـوز را خنثی کنید

طالبک بـازیچـۀ شیطان ملعـون می شود

 

طالـب جـاهـل شـده تـا بسـتـر افـراطـیـت

انتحـاری بـا پـلان تازه مصئون می شود

 

داعـش مـزدور دالـر زیـر ریـش طالـبـان

عـامـل هـر انتحاری و شبیخـون می شود

 

دختران از مکتب وتعلیم محروم گشته اند

نوجوانان پسر هم غرق در خون می شود

 

درسگاه نـونهـالان را بـه آتـش می کـشـند

انتحـار و انفجـار کـور مضمـون می شود

 

مرکـز افـراطیون گردـیده خـاک پاک مان

جهل افراطی بترازچرس وافیون می شود

 

تاکه ظلم ووحشت وکشتارِطالب حاکمست

جوی‏های خون هرسو رود جیحون میشود

 

عـقـده و تبعـیـض و کین طالبانی در وطن

دردورنج وسوگ بی پایان وطاعون میشود

 

گر نمالید پوز گرگان را به خاک تیره زود

خـلـق میهـن لـقـمۀ خـام دد و دون می شود

 

طالب از دوران سنگ و غـار تاریک آمده

با سرِهمچون کدو درخاک مدفون می شود

 

عـقـل و تـدبـیـر و پـلان پـایـداری گـر بُـوَد

این شب تاریک روزی صبح میمون میشود

 

20/4/2022