آرشیف

2023-11-28

محمد اسحاق ثنا

بار غم 

 

کشور ما کشور درد و غم است 

رنج در رنج است و اندوه پی هم است 

 

نیست آرامی نه روز و نی به شب 

آنچه میبنی فغان و ماتم است 

 

مردم اش در جستجوی آب و نان 

راهشان مسدود و پر پیچ و خم است

 

درد مردم یک دم و یک لحظه نیست 

بلکه تکرار است و تکرار هر دم است 

 

قامت نخل جوان این وطن 

در جوانی زیر باری غم خم است 

 

از غم ایام و جور روزگار 

شهد در کام ثنا هم چون سم است 

 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۷.۱۱.۲۰۲۳