آرشیف

2019-10-29

afrotan

ای در وطن خویش غریب !

من بارها گفته ام و گاهی هم نوشته که قضاوت هر کسی نسبت به هر موضوعی  تابع اطلاعاتی است که در آن زمینه دریافت میدارد و سپس در پرتو آن اطلاعات حکم اش را صادر میکند . و این حقیر که هرسال سری به خانه  پدری میزنم خاطرات  سفر آخیری نیز  که به افغانستان داشتم وهنوزعطرخوش بوی آن رااستشمام میکنم برایم بسیارعجیب و حیرت انگیزبود به جهت اینکه دیدم و با جان وپوست خود لمس کردم که چگونه وارثان اصلی آن سرزمین رابه قول پروفیسورلوئی ماسینون دانشمند نامور فرانسه  دروطن خویش غریب ساخته اند ؟ و چگونه روح های عظیم و زیبای درتاریخ سرزمین ما را در معبدی از دروغ وفریب به سجده درآورده اند ؟ می دیدم که بیش و پیش ازهر زمان دیگری بهترین فرزندان این سرزمین و بسیاری از گروه های  که شجرة النسب خویش را با معرکه های آزادی بخش میهنی و ملی گره میزدند ومیزنند  وحشت زده برهر دری می کوفتند و به هرخس وخاشاکی پناه می بردند تا مقداری از اعتیاد بر مصرف و زندگی روزمره شان  کاسته شود . ملتی که هنوز با تاریخ چندین هزارساله اش می بالد دنبال زندگی روزمره و یکبار مصرف افتاده است منجلابی که در آن عزیزترین ارزشها ی خدائی انسان هرروز فرومیروند و آدم در همان دور باطل زندگی روزمره وتکراری می افتد . طبیعی است که در این دور باطل همه شهروندان جامعه احساسات مخصوصی پیدا میکنند و نیازها ، ایده آلها ، حسد ها و کینه ها و درد ها و همه را از بازار مکاره ء سیاست در بسته بندی های قشنگ و زیبای که با زرورق فریب و دروغ آراسته شده اند بدست می آورند . گاه آدم های را می بینی که می خواهد ازخوشحالی سکته کنند وقتی علت سرور و خوشی شانرا رامی پرسی با فخر ذلیلانه و مباهات غلامانه حکایت از این میکند ، وقتی  درهمان اول صبح از پِله های دفتر پائین می آمد آقای رئیس یا وزیر به اونگاه کرده و گویا دراوج مزاق که با این شاه غلام داشته با لبخندی وی را ……س خطاب کرده و این نوکرخان نیز بدون توجه به ماهیت کلیمه ای که ازسوی وزیرو یا رئیس مخاطب قرار گرفته طوری وانمود میسازد که گویا وی با ارباب اش مزاح دارد و میتواند بخشی  از آنرا به معامله گذارند تا چرخ زندگی دم غنیمت مصرفی روز مره را بدان بچرخاند و میداند که این نوع ذلت خود بازاری دارد ودراین بازار به انسان نیازمند و محتاجی مبدل میشود که تمامی وجودش کاسه ء گدائی است وتنها برای سیرساختن شکمش ازهیچگونه طفیلی بودن وذلیل شدن دریغ نه میکند!! 

ادامه مطلب در اینجا