آرشیف

2017-9-14

استاد فضل الحق فضل

ای خــدا! ای داور دنـیـای اسـرار وجــود

ای خــدا ! ای  داور دنـیـای  اسـرار وجــود
ای  قــدیـر!  غـالـب و ای  قــادر حـی  ودود
 
می نبـیـنـی؟  ظلــم وبـیــداد  گـروه  نا بکـا ر
بـرحــریــم  مسـلـمـیـن  بـرمـۀ  انـدر  کارزار 
 
بهـرچه بـستـند میان برقتل وعام مرد و زن ؟
می بسوزنـد دسته دسته مومنان را بی کـفـن
 
آتـش کـیـن شعــله ور  انــدر همه دار ودیـا ر
شهـرارواح  گـشته گـویا  از خطـای  روزگـار
 
ازبـروز ایـن چنیـن اوضاع  پُر خوف وخطــر
روح  آدم  رنجـه  وغمـگـیـن شـده ام البـشـر
 
شـد  خجـا لــت  روح  بُـودا  نزد ذات  کـبـریا
زیـن  ســتـم  زیـن  ظـلــم  و بـیــداد  و جـفـا
 
سرورکـونیـن وجـبـریـل امـیـن غـمگین شدنـد
داد خـواه  مـوُمـنـان از مـنـکـران  دین شـدنـد
 
چیسـت ؟ یارب! چارۀ بیـداد وظـلـم  بی امان
غیر یک طغیان و تـوفان  برخلاف  ظالـمـان
 
خـشــم کـن  توفان نما نـا بـود کــن بـیــداد را
 پا ک  کـن  وا رونه کـن بنـیـاد هــر شـداد را
 
مهـلـت محــشـر عـذاب دیرپا یـی بیش نـیـست
صبرهـم ایـنجا صلاح مرد  دور اندیش نـیسـت

مرگ  بایــد  یا عــذاب  جا نگــداز  بـرد ه گـی
زیـر بار غـیـر مُـردن  زانـقــراض  زنــده گـی
 
مرگ با عـزت  شـرف دارد به انـسان هرزمان
از شـکــوه  زنـــده گـی  در زیـر بـار دیگــران

استاد فـضــل الـحـق  فـضــل
شـهـــر هـــرات 16 سـنـبـلـه سال 1396 هـجــری شـمـســـی