آرشیف

2017-4-13

مسعود حداد

ای جهل خدا حافظ

در جمع جهل و جاهل، جانانه شدی ،امروز
لیکن خرد گرا  را ، بیگانه شدی ، امروز

از صحرای بیابان ، پا ماندی بر خراسان
در ملک عجم ای وای ، غمخانه شدی، امروز

هر قاتل وآدم کش ، با حُکم تو می سنجد
بر ساقی  سر بُر ها ، پیمانه شدی ، امروز

هر کی سوادی دارد ، در چنگ تو ناُ فتد
در پای بی سوادان ، زولانه شدی ، امروز

با چراغ معرفت ، رنگ ورخت  دیده شد
تو کاذبِ دروغگو ، دیوانه شدی، امروز

گذشت تاریخ عمرت، ای جهل خدا حافظ
در دید نسل«حداد»،  افسانه شدی، امروز

مسعود حداد
 12 اپریل 2017