آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

ایـکـاش

ایکا ش دُ چا رِعشــــــــق تو زیــــــبا نمیشد م
آشتـــــــــفه ود یــــــــوانه وشـــــــیدا نمیشد م
 
مجنون صفت درپی عشقت به دشـــــت وکوه
اســــــــیردام حُسن تــــــولیـــــــــــلا نمیشد م
 
رفتی ویا د ت جــــــــاودان ای دلـــــــرُبا ی من
جا نا زمهــــــــرو الفتــــــــــت جـــــــدا نمیشد م
 
عمری به ســــــرشد درپی وصــــل توسرونا ز
بهـــرغمت چوشمــــعی خجــــل فــنا ه نمیشد م
 
حسرت که میــــــــروی ومن دیـــــــوانه ازغمت
بـــــی تودر این دهــــــــر دون تــــــنها نمیشد م
 
گردا نستم فــــــــرجامی نیست اندرفـــــــراق تو
غــــــــــرق خـــــــیا لــــت ای گل رعنا نمیشد م
 
فا رغ منم زدوست وعــــزیـــــزانی هــم سخــــن
ایکا ش به نا م عشـــــق تـــو رســـواء نمیشد م
 
تاروفا گسســـتی وبســــــتی به یا ری غـــــــیر
(جوینده ) کا ش د لبســـــته ای د نـــیا نمیشد م
 
 
 
امیرخا ن (جوینده)
 پنجشنبه 14 /11/89
شهرکابل
ameerkhanjoinda@yahoo.com :        ایمیل