آرشیف

2021-5-7

علم عبدالقدیر

ایده یک پلان امنیتی برای افغانستان

پلان امنیتی أفغانستان.

برای ساختن یک پلان امنیتی  مؤثر  ومفید اول باید آسیب های امنیتی شنا سائی وبعد در مقابلش تدابیر گرفته شود..

عوامل داخلی: بیشترین عوامل نا امنی وبی ثباتی داخلی  ریشه در بی عدالتی اجتماعی، بی قانونی، بیکاری، وارزش های فر هنگی واعتقادی دارد. که باعث رضا ئیتی اقشار مختلف جامعه میشود .اگر به مشکلات رسیدگی نشود ناراضیان در داخل به عوامل دشمنی خارجی تبدیل میشود..

راه حل: حل مشکلات امنیتی داخلی شهر ها وظیفه ارگانهای عدلی وقضائی، ، وزارت داخله شاروالی ها، اطلاعات وفرهنگ، وسکتور های عرضه کننده خدمات اجتماعی است.مانند وزارت های صحت، معارف، فوائد عامه، انکشاف دهات وغیره..میباشد یعنی  وزارت دفاع در حل مشکلات اجتماعی وسیاسی وفرهنگی نقش ندارد.

عوامل خارجی یا بیرونی:

در عوامل خارجی باید همسایه وأهداف شان در أفغانستان زیر نظر گرفته شود  ودیده شود کدام کشور ها وبه چه دلیل طرفدار بی ثباتی أفغانستان اند. مثلا.

 • چین.؟……………….. نه خیر
 • تا جکستان ؟……… نه خیر
 • ازبکستان؟………. نه خیر
 • تر کمنستان ؟ ….. نه خیر
 • ایران ؟…..  بلی . ایران  بیست فیصد  عامل بی ثباتی در أفغانستان  ده فیصد دلیل مذهبی واقتصادی  دارد و ده فیصد  دیگر بخاطر حضور آمریکا ئیها در مرز هایش . حالا که امریکائها بیرون میشود .مداخله ایران هم تغییر شکل میدهد.
 • پاکستان؟   بلی ..هشتاد فیصد عامل خارجی بی ثباتی در أفغانستان ..پاکستان است.

أفغانستان از زمان ظهور پاکستان تا کنون   روابط بدی با این کشور دارد که دلائل وانگیزه های از رهگذر تاریخی برای همه روشن است.ومیتوان گفت سیاست نا درست أفغانستان در برابر همسایه که  به امید دوستی با کشور همسایه ومسلمان ظهور کرد ولی أفغانستان  تولد این طفل را پذیرفت وسر دشمنی با آن پیش گرفت. در عین دشمنی از زمان داود تا ایندم مردم خودرا مورد آزار واذیت قرار دادند ومن حیث پناهنده وحتی سر باز فدا کار به دامن دشمن خود یعنی پاکستان اندا ختند..که طبعا تیشه به ریشه خود زده اند.در سال 1357 خورشیدی در أفغانستان رژیم خام کم شعور ووابسته بروس ها در یک سال بیش از ملیون هموطنانش را مجبور ساخت به پاکستان پناه ببرند وبه مرور زمان به سر بازان عقده مند تبدیل شوند که علیه کابل بجنگند واین لشکر در ظرف سه سال از مرز سه ملیون هم گذشت..لشکر عقده مند بی مصرف به دسترس پاکستان وآمریکا قرار گرفت ودمار از روزگار حکومت کامل بر آورد .

حالا چه باید کرد؟

در سطح سیاست خارجی با پاکستان باید تجدید نظر صورت گیرد. تناسب رابطه بین أفغانستان وهند باید متناسب با مشترکات کشور ها باشد.ما باید سطح رابطه أفغانستان با هند وپاکستان را بادر نظر داشت مشترکات مرزی، عقیدتی، زبانی، فرهنگی وقومی هم سطح بسازیم شاید پاکستان از ماجرا جوی دست بکشد.داشتن رابط غیر متناسب با هند با عث خشم پاکستان میشود..واگر نشد باید تدابیر امنیتی بهتری سنجیده شود.

برای مقابله  با مداخله ونفوذ کشور های خارجی خصوصا پاکستان چه باید کرد؟

 • ساختن یک دیوار مؤقت مرزی بین أفغانستان وپاکستان و کشور خودرا با عدم شناسائی خط دیورند قربانی نسازیم چون پشتونهای آنطرف مرز أصلا از نام أفغان نفرت دارند مگر افرادی که بخاطر گر فتن پول از اداره امنیت ملی أفغانستان لر وبر یودی میگویند.
 • ساختن یک اردوی منظم ویکدست ومجهز.
 • محو تداخل وظیفوی وتشکیلاتی ارگانهای امنیتی.. مثلا > در هیچ کشوری پولیس وامنیت ملی نیروی جنگی  نیست.پولیس مجری قانون است وامنیت ملی کشف  ومعلومات میدهد.. اما در أفغانستان پولیس  وافراد  امنیت ملی  وحتی پو.لیس ترافیک مانند اردو می جنگد که درست نیست.باید همه نیرو های جنگی در داخل تشکیل اردو تنظیم شود. همه ملیشه ها تعلیم داده شوند وجزء اردوی أفغانستان باشند.
 • وضع الجیشی منطقی وسوق الجیشی زیرکانه وپردست آورد. مثلا

وضع الجیشی باید سد در برابر نفوذ کشور مداخله گر باشد.

پاکستان عامل اصلی واساسی بی ثباتی در أفغانستان است.پاکستان مرکز تر بیه ترورستها ومسئول فرستادن شان به أفغانستان است.جنگجویان کشور های خارجی اول به پاکستان میآیند وبعد داخل أفغانستان میشوند. پس باید مرز بین أفغانستان وپاکستان را زیر نظر داشت واز ورد جنگجویان بطور قطع جلو گیری کرد.

چگونه؟

افراز قرار گا های نظامی در امتیداد خظ دیورند، تمرکز بیشتر در مرز های ولایات که مردم  با طالبان رابطه های دارند. مانند قند هار ، هلمند،  خوست، ننگر هار وکنر ونورستان..

 جنگ در مرز ها  نه در شهر ها: جنگ با دشمنان که در حال سفر اند  وبه قرار گاه های خود نرسیده اند خیلی آسانتر است نسبت به جنگ با دشمنان نشسته در قرار گاه ها ویا پراگنده شده در خانه ها وقریه ها.

نیرو ها ئیکه نفوذ میکنند  نیرو های سیار ومسافر اند نه نیرو های منظم ومهاجم لذا  قوت و مقاومت شان نسبت به نیرو های داخل قریه وسنگر خیلی کمتر است  خوب است تا نرسیده به سنگر باید زده شوند.حالا بخاطر تنظیم نیروی نظامی وساختن قرار گاه نظامی وپسته های امنیتی باید تدابیر زیر سنجیده.

افراز قطعات نظامی در امتداد مرز با در نظر داشت اولویتها.

بخاطر وضع الجیشی درست باید ولایات که در مرز پاکستان  یا خط دیورند اند به زونهای امنیتی. تقسیم شوند وبعد یک صد هزار هزار نیروی جنگی وزارت دفاع  بالای  چهار زون با در نظر داشت اولویت  به شرح ذیل تقسیم شود

چهار زون نظامی.

 1. زون فراه هلمند ونیمروز. 20000  بیست هزار نیرو .بیشترین تمرکز به مرز های ولایت  هلمند صورت گیرد که طالبان یا مخالفین در بین این ولایات خواستگاه مردمی وقومی دارند.
 2. زون قند هار زابل وپکتیکا. 25000  بیست وپنج هزار. اینجا بیشترین تمرکز بالای مرز های قندهار صورت گیرد.
 3. زون پکتیا لوگر  وننگر هار     .250000   بیست وپنج هزار
 4. زون کنر، نور ستان وبدخشان.20000 بیست هزار

ده هزار نیرو باید مصروف  اکمال وتجهیز ورفت وامد وهم رخصتی وغیر حاضری در نظر گرفته شود .نود هزار باید  همیشه حاضر در صحنه…

از بین اینها نیرو رزمی پیاده  وکار مند تخنیکی ، تانکست ونیروی هوائی  مجهز با تمام امکانات جنگی با معاش دوچند تنظیم شود.

وضع الجیشی:

وضع الجیشی بشکل باشد که راه های نفوذ را بگیرد.واولویت در نظر گرفته شود . کوه های مرتفع وصعب العبور از توظیف نیروی امنیتی بی نیاز است.

از جمله 2300 کیلومتر مرز مشترک بین افغانستان وپاکستان اگر 2000  کیلومتر را زیر نظر بگیریم با نود هزار نیرو در هر کیلومتر 45 نفر مؤظف میشود که اگر کمی بیدار باشند یک موش هم بدون اجازه از مرز های افغانستان عبور کرده نمیتواند. در حالیکه مناطق خطر وقابل عبور از 1500 کیلومتر بیشتر نیست. یعنی در هر کیلومتر 60 نفر ودر هر پنج کیلومتر یک کندک 300 نفری توظیف میشود .که امنیت را کاملا ضما نت میکند.

بالای تپه هایئکه از نزدیک آن راه های عبور ومرور ممکن است پوسته افراز شود..ودر پا ئین هم پسته امنیتی باشد..

سوق الجیشی: این نیرو ها  از لحاظ سوق واداره باید به قطعات منظم تقسیم شوند .پهره ، گزمه، عملیات واکمالات .

نیرو های باقیمانده اردو باید در داخل شهر ها با پولیس همکاری کند ودر قسمت ارائه خدمات اجتماعی چون احداث مکاتب، شفاخانه ها، راه ها وجاده ها ،بند ها، پارک ها ومحلات تفریحی  وسا ختن شبکه های  آبر سانی وبرق  وحفاظت از تا سیسات دولتی  وحمایت از تطبیق قانون که عدالت اجتماعی را تضمین میکند مردم را جذب وحمایت  کنند.

مصارف معاشات: اگر حد متوسط معاشات مجموع پروسونل را ما هانه 500 دالر محاسبه کنیم سالانه معاشات 600 ملیون دالر وسائر مصارف 150 ملیون دالر مصارف دوسال یک ونیم ملیارد دالر میشود….در حالیکه مصارف جنگ بدون دست اورد سالانه از دو ملیارد تجاوز میکند…

 اقدام دیگر نصب کامره: های امنیتی

در تمام معابر ومحل عبور ومرور وسائل نقلیه  در بنادر رسمی وغیر رسمی از چترال ولعل پور وتورخم وغلام خانی  وحافظی واعظم ورسک وانگوری تا سپین بولدک دالبندین  حتی رباط باید رفت وآمد تمام وسائل نقلیه حتی مواشی زیر نظر وبا کامره های امنیتی نظارت شود خصوصا در بنادر رسمی تا هیچ وسیله نقلیه بدون کنترول وارد افغانستان نشود با نصب کامره های پیشرفته  از انتقال مواد انفجاری، سلاح ومهمات، در داخل موتر ها جلو گیری میشود.

با این تدابیر از نفوذ جنگجویان جلوگیری میشود .هزینه جنگ کم میشود وتحریب سر مایه ها وزیر سخت ها هم کم میشود مثلا.

مصارف سنگین نظامی ودفاعی ، تلفات جانی ، خسارات ناشی از تخریب جاده ها ، پل ها  و ویرانی تا سیسات دولتی  مانند مکاتب شفاخانه ها وبانک وتوقف باز سازی وتوسعه همه ضایعات سنگین است. که سالانه به  بیش از یک  ملیارد دالر میرسد. اینها همه حفظ میشود.

پالیسی عودت مهاجرین: سیاست عودت واسکان مهاجرین باید به شکلی باشد که مهاجرین  هم احساس مسئولیت کنند وهم به وطن دلگرم باشند. بجای توزیع زمین در شهر ها ویا اطراف شهرها باید  در مسیر جاده های بزرگ که خلاء مسکونی دارند ومحیط خلوت برای  فعالیت دزدان ورهزنان است  شهرک های ساخته شود  با داشتن مکاتب شفاخانه وتشکیلات یک واحد اداری این کار دو فایده مهم دارد.

اول از تراکم نفوس در شهر ها جلو گیری میشود ودوم  مناطق  که خلاء مسکونی دارند   دلیل نفوذ وفعالیت دشمن اند مسکونی  و امن میشود.

ضمن سخت کردن قوانین امکا نات باید به شکل گسترده در خدمت عودت کنندگان باشد

مهاجرین حین عودت باید فورمه را ثبت کنند که دران تعهد شود دوباره بی دلیل وطن را ترک نمیکنند..عودت کنندگان باید برای امنیت مفید تمام شوند نه مضر .شما فکر کنید مسیر جاده های هرات تا کابل تورخم تا جلال آباد به همین تر تیب جاده های کابل لوگر تا گردیز.وجاده های شمال کشور.هر جا ئیکه طولانی تر است وخلائی مسکونی دارد وامنیت تهدید میشود باید برای عودت کنندگان شهرک ساخته شود و مصارف ساخت شهرک های مهاجرین وعودت کنندگان از جامعه جهانی در خواست شود….

  فعالیت اداری فرهنگی در بین مردم ولایات مرزی:

ازینکه قوت  وپیروزی در حمایت مردم است بناءٌ مردم ولایات جنوب، جنوب غرب وشرق أفغانستان را باید راضی کرد تا با دل جان از دولت حمایت کنند،  مثلا پرسیده شود علماء چه میخواهند؟ متنفذین چه میخواهند؟ جوانان چه میخواهند و ضروریات و منافع عمومی مردم این ولایات در چیست باید تا مین شود .  باید به این مردم انگیزه داده شود  تا در کنار دولت قرار گیرد.وبعد برای شان بر نامه امنیتی مؤقت تشریح گردد تا علیه آنچه دولت انجام میدهد بجای مخالفت حمایت کنند.

 

چرا أفغانستان دوباره نا امن شد؟

اینکه  طالبان چرا  وچگونه دوباره ظهور کردند وتقویت شدند؟

 • بر نامه دی دی آر قبل از وقت یعنی قبل از داشتن نیرو امنیتی کافی با عث بر گشت طالبان به قریه ها وتسلیمی  ونا رضا ئیتی مردم بی دفاع  را در پی داشت.  یعنی سیاست دی دی آر طالبان را از کوه به قریه ها آورد.سیاست وتا سیس شوری عالی صلح باعث آمدن طالبان از ده به شهر ها شد وسیاست آغاز مذاکرات با طالبان در کشور های بیرونی با شرط رهائی زندانیان طالبان  با عث مشروعیت سیاسی  وتقویت نظامی طالبان شد.اینها همه سیاست های نا درست بود که غیر مستقیم با عث تقویت دشمن شد.
 • شعار قبل از وقت حکومت علیه جنگ سالاران وطرح عدالت انتقالی قبل از وقت باعث شد تا جنگ سالاران بخاطر فرار از محاکمه  طرفداران خودرا  به عدم جنگیدن با طالبان تشویق کنند.ویا هم به صف طالبان بفرستند تا کشور بی ثبات وحکومت ضعیف باشد.
 • وجود افرادی استخباراتی متمایل به روسیه در داخل إدارات کشفی وامینتی که با دادن راپور های غلط و کروکی نا درست  باعث بمبارد مناطق مسکونی وحتی عروسی شدند تا مردم از نظام وآمریکا ئیها نفرت پیدا کنند.
 • سیاست دوست ودشمن خواندن طالبان هم کشته میشدند وهم برای شان برادر خطاب شد که انگیزه دفاع را از مردم ومورال را از نیرو های امنیتی گرفت.

……………………………………………………………………………….