آرشیف

2015-4-26

دکتور زرغونه عبیدی

اگر از شهادت فرخنده درس گرفته اید قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کنید

فاجعه شهادت فرخنده و سیر صعودی انواع خشونت ها علیه زنان و از جمله خشونت های خانواده گی،‌ نشان میدهند و به اثبات میرسانند که جامعه ما برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت به «قانون منع خشونت علیه زنان» اشد ضرورت دارد.
با توجه به مراتب بالا ما از نماینده گان مردم در  ولسی جرگهٔ‌ شورای ملی  میطلبیم تا «قانون منع خشونت علیه زنان» ‌را  هرچه زودتر به صورت کامل  تصویب کنند.
نماینده گان مردم در ارتباط به تصویب این قانون نباید در برابر آنانی که مذبوحانه تلاش میورزند تا برای خشونت علیه زنان عبای تقدس دروغین بدوزند و یا برای آن توجیهاتی بتراشند، تمکین کنند.
نماینده گان ولسی جرگه باید بدانند که چگونگی برخورد شان به این قانون از چشم زنان افغانستان و مردان طرفدار عدالت اجتماعی پنهان مانده نمیتواند . چگونگی برخورد به این قانون، یکی از معیارهای مهم در تصمیم گیری آنان برای دادن و یا ندادن رای به یک نامزد عضویت ولسی جرگه در انتخابات آینده خواهد بود.
ما از جلالتماب رییس جمهور و رییس اجراییه حکومت وحدت ملی ، از رهبران پارلمان، از نیروها و رهبران سیاسی،‌ از علما و روحانیون واقعی،‌ و از همه شخصیت های موثر تقاضا مینماییم تا برای به دوران افتیدن مراحل تصویب این قانون ،‌ اقدامات لازمه را به اجرا بگذارند.
ما همچنان  از همه نهادها  و محافل و از جمله برادران افغان مان میخواهیم تا از این خواست عادلانه زنان افغانستان ابراز پشتیبانی نموده و دین انسانی و افغانی خود را ادا نمایند.
ما همچنان از پارلمان ها، ‌احزاب سیاسی و محافل اجتماعی کشورهای جهان تقاضا مینماییم تا با ارسال پیام ها عنوانی حکومت و پارلمان افغانستان، از مساعی ما برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان ابراز پشتیبانی بنمایند.
 هئیت مدیره کانون همآهنگی زنان افغانستان