آرشیف

2015-2-4

عبدالحی نزهت

اژدهــــای زرد افغانستان و آسیای مرکزی

صدرماتسه دون رهبر خلق چین بعد از پیروزی انقلاب چین در سال 1949 اختلاف عمیق که با اضلاع متحده امریکا داشت ،امریکا را ببر کاغذی خطاب مینمود واز شوروی تقاضا داشت که در مقابل امریکا با قاطعیت بی ایستد ،اختلافات ایدولوژیک چین وشوروی در بر داشت ها از انقلاب جهانی وگذاربه جامعه سوسیالیستی ناشی از تفسیر متفاوت ازنظریات مارکس بود ؛سرانجام رژیم شوروی با تمام هم پیمانان اش در پیمان وارسا بعداز هفتاد سال در هم فروریخت ؛وچین به سبک ومیتود های خاص خود در عرصه جهانی با قدرت وعظمت زاید الوصفی به حیات خویش ادامه داد، رشد اقتصادی بی سابقه چین درقرن 20 و21 بیشتراز %8 است این پیشرفت سرسام آور دربخش اقتصادی مایه تعجب جهانیان شد سیاست های چین درصحنه بین المللی خیلی ها آمیخته با حزم واحتیاط است، دیگر آن رساله های رنگین ایدولوژیک تیوریسن های چین از طرف بخش فرهنگی سفارت های آن کشور عرضه نمیگردد .اختلافات ایدولوژیک که بین کشورهای مختلف جهان وچین وجود دارد مانع تجارت وفروش امتعه چین دربازار جهانی نمیگردد، از این سبب کالا های چین بازار کشورهای اوروپای و آسیایی را در انحصار خود گرفته، حتی بازار امریکا یگانه ابر قدرت جهان در تجارت خویش با چین به چالش ودشواری مواجه است ،کالا های چین به شکل وافر درتمام نقاط جهان با قیمت های نازل دراختیار همه گان قرار دارد تجارت بین امریکا وچین با تفاوت 70 ملیارد دالر در سال به نفع چین ادامه داشته این تفاوت صادرات چین میتواند رقابت اقتصادی را در جهان به نفع سیاست های چین تغیر دهد ؛اگربه همین گونه رشد اقتصاد چین ادامه یابد بعد از گذشت 10 سال چین ازنگاه موقف وموقعیت اقتصادی در جهان از امریکا پیشی خواهد گرفت ؛چین اردو پنج میلیونی در اختیار دارد با عصری ساختن وسایط وابزار های حربی در آینده چین به یک ابر قدرت کامل در جهان مبدل خواهد شد، چین در کشورهای روبه رشد آسیایی ؛افریقایی وامریکا لاتین سرمایه گذاری نموده دراین راستا پیشرفت های عظیم نموده است، به طورنمونه کمک ها و مساعدت های چین در اسیای مرکزی این منطقه که هنوز مواد خام آن بهره برداری اساسی از آن صورت نگرفته با جدیدت ادامه دارد، اعمار پروژه ها مختلف در تاجیکستان وسرمایه گذاری چین دراین کشور فقیر آسیای مرکزی امید وافر را به آن کشور ها نوید میدهد، از این سبب بی بی سی فارسی در یکی از نشرات خود به طنز وکنایه نگاشته است"که اژدهای زرد تاجیکستان را خواهد بلعید "؟چین با داشتن بیش از هشت میلیون مسلمان در سرحدات تاجیکستان وافغانستان، به تاجیکستان وافغانستان مرفه وآرام که از امنیت کامل برخوردار باشند ضرورت دارد، تاجیکستان که یک بحران وجنگ داخلی را تجربه نموده به کمک های سخاوت مندانه همسایه قدرت مند خود چین ضرورت احساس مینماید ،حوادث درمنطقه به گونه است که در ترکستان شرقی وایالات سینکیانگ آن کشور خطرات بلقوه القاعده وتروریزم بین المللی این ایالات چین را تهدید مینماید .
چین در منطقه با پیش برد پروژه ها بزرگ ساختمانی و ایجاد کار برای مردمان کشور های آسیای مرکزی میتواند مبدا ثبات وامنیت گردد ،سرمایه گذاری در پروژه مس عینک لوگر ونفت گاز شمال افغانستان از زمره اقدامات و تشبثات مثبت چین در افغانستان میباشد خاصتا با مشارکت شرکت های نفت امریکایی پروژه نفت گاز شمال افغانستان را نیز در انحصار خود درآورده است .باوصف اختلافات اضلاع متحده امریکا وچین ،به گذشته این اختلافات نظراندازی گردد، اضلاع متحده امریکا با عدم شنا سایی سیاسی جمهوری توده ای چین به حیث نماینده مردم چین مدت مدیدی چین را ازعضویت آن درسازمان ملل متحد جلوگری نموده،آنکشور را به نوعی در انحصار و بلوکاد اقتصادی ونظامی نگه داشته بود موجودیت قوای امریکای در چاپان ؛کوریای جنوبی وتایوان با موجودیت قوای بحری امریکای در بحر الکاهل در شرق چین، تهدید همیشگی برای چینای ها محسوب میشد .وچین با طرح های ایدیولوژیک خویش با شوروی همسایه خود درگیر اختلاف بود، سرحدات جنوبی این کشور ومنازعهء سرحدی با هندوستان و ویتنام نیز خالی از مشکل نبود ولی با همه این دشواری این زرد های سرخ باظرفیت قوی اقتصادی وسیاسی باجمعیت یک ملیارد وسه صدمیلیونی خود چون دیوار عظیم و بزرگ چین، استوار متین درصحنه بین المللی وجود خویش را به نمایش گذاشتند، امریکا مجبورگردید باقبول موجودیت چین به حیث نماینده خلق چین در ملل متحد و شورا امنیت با حق ویتو آن بپذیرد .و تایوان از ملل متحد اخراج گردد، قرار گرفتن درچنین موقعیت استثنای موفقیت بزرگ برای جمهوری توده ای چین بود؛چین درهنگام یورش قوای شوروی به افغانستان با اضلاع متحده امریکا و کشورهای اوروپای ،غربی در کنار مجاهدین افغانستان قرارداشت ،و کلشینکوف های چینایی در نبرد افغانستان درنزد مجاهدین سلاح پسندیده بود، چین هم مثل امریکا فقط طرفدار شکست وعقب نشینی شوروی از افغانستان بوده، دیگر پلان وپروگرام جداگانه جهت ساختار یک دولت متعهد درافغانستان نداشت ،باوصف کمک های چین، گروه ها وشخصیت های متمایل به چین هدف حمله بنیادگرایان افراطی قرارگرفته ونابود میگردید، باز هم چینایها با تفاهم با امریکایها افغانستان را به کرنیل های ای اس ای پاکستان وتروریست های عرب سپرده کشور مارا لانه تروریزم بین المللی ساختند، حالا اویغورهای افراطی سینکاینگ مشغول فرا گیری آموزش تروریستی در پناگاه ها القاعده در پاکستان میباشند امریکا چین و کشور های اروپایی نسبت اتخاذ سیاست غیر مسولانه در آسیای مرکزی و اسیای جنوبی مرتک اشتباه جبران ناپذیر گردیده اند آنها به اصطلاح "باد کشتند وطوفان درو خواهند کرد"باید متذکر شد که چین وامریکا با رقابت که در صحنه بین المللی دارند پاکستان محیلانه از رقابت دو قدرت بزرگ بهره گیری نموده در جهت تضعیف رقبای خویش افغانستان وهندوستان اقدامات خصمانه را دراین نیم قرن اخیر علیه این دو کشور به عمل آورده است ،اگرمناسبات هند وچین در قاره اسیا بهبود یابد پاکستان مجبور خواهد بود مناسبات خویش را با هندوستان بهبود بخشیده و در راستای رفع تشنج در اسیای جنوبی با هندوستان همکاری نماید، جنبش های افراطی با شعار های تند درایالت سینکیانگ چین خطرباا لقوه است، درصورت که طالبان در افغانستان قدرت را دو باره تصاحب نمایند! و پاکستانی ها با محوریت تند روی افراطی تروریستان از این |آب گل الود ماهی صید خواهند نمود، زیرا همین اکنون اویغورهای چین در کنار چیچینی ها عرب ها فراری اوزبیک ها وعناصر از تاجیکستان به ارتباط تنگاتنگ با القاعده ،طالبان پاکستانی و افغانستانی تحت نظر ای اس ای تشریک مساعی مینمایند. این ها خطر باالقوه برای تمام اسیای مرکزی ،جنوب اسیا چین و روسیه خواهند بود، افغانستان خط مقدم جبهه جنگ در مقابل القاعده و تروریزم بین المللی است شکست افغانستان در این نبرد نهایت فاجعه بار برای امریکا و اوروپا و کشور های اسیای مرکزی چین و روسیه خواهد بود.