آرشیف

2021-7-25

نظیر ظفر

اي طالب غدار !

 

ای دشمن مخلوق خدا زاده اشرار     ای طا لب غدار

از دست تو گردیده وطن شعله یی اشجار     ای طالب غدار

 

بردی تو به یغما همه اموال وطن را       آثار کهن را

دزدان پشاور همه بهر تو خریدار         ای طالب غدار

 

مشران تو دزدان بلا خور قدیم است      شیطان الر جیم است

پا داش ترا مید هد هر لحظه به کلدار    ای طالب غدار

 

فر مان شما بود که زن خا نه نشیند       جز ظلم نبیند

بی محرم و یاور نرود جا نب بازار     ای طالب غدار

 

تعمیر مکا تب همه شد دفتر اغیار       تعلیم تو پیکار

استاد عرب آمده با حله یی چلتار        ای طالب غدار

 

با دین خدا بازی مکن فر قه بد نام        ای دشمن اسلام

یک نام خداوند بود حضرت قهار        ای طالب غدار

 

با ریش ریا یی لب خود بردی به تکبیر   درجلوت تذویر

گسترده یی سجاده پی منت و آزار         ای طالب غدار

 

نی گل به چمن ماند نه تا کی به شما لی     نی کردک شا لی

از ریشه کشیدی همه را دادی به اغیار   ای طالب غدار

 

بت های وطن ثروت و کلتور کهن بود    تاریخ وطن بود

بشکسته یی با کینه وری هستی تبهکار   ای طالب غدار

 

از قتل خجا لت نشدی سیر نگشتی          دیوانه یی دشتی

با سنگ و درختان شده یی باز به پیکار  ای طالب غدار

 

ما مردم افغان همه شیران ز مانیم          مشهور جها نیم

امثال تو بسیار شکست خورده درین کار   ای طالب غدار

 

نوشته نذير ظفر