آرشیف

2017-3-18

دوکتور ص. سعیدي

اول حمل روز دهقان!

٢١ مارچ روز دهقان روز تجلیل از کار و زحمت وی را برای شما تبریک میګویم. 

 در تاریخ هست موارد یکه از نو روز( ٢١ و در بعضی سالها ٢٢ مارچ) مانند روز اول سال  به نام عید مجوسی یاد شده و دریک روایت از آن  به نام روز عید مجوسیان منع صورت ګرفته. 

اما اين روز در تمدن بس كهن چین و یا همین حالا در كشور های اروپایی با رنګه کردن تخم ها، پوشیدن لباسهای جدید و رفتن به پارکها و بلند کردن بیرق و ژنده ها تجلیل به عمل می اید. 
 این روز در بخش از کشورهای اروپايی ختم رسمی فصل زمستان است. از این روز در بخش از کشور های اسلامی عربی نیز مانند روز مادر تجلیل میګردد.  با این دید وسیع٢١ مارچ مانند یک روز به صورت طبعي که يك اغاز نو در طبيعت نیز هم است،  و نه به نام روز نو روز یک انتخاب مشکل نه خواهد بود و نیست. در تاریخ معاصرکشور ما این روز به نام روز دهقان، جشن ګرفته شده، ارج و احترام به کار و زحمات دهقان تجلیل شده که به این ترتیب از آن روز تجلیل مجوسیان کشیده شده، که به این ترتیب ارزش و مفهوم انسانی و بهتر  برایش داده شده است به ترتیب اين روز به این ترتیب در مطابقت با طبيعت و حتی جسم انسان و زنده جان و کار انسان و دهقان رابطه داده شده و از شر اختلاف و خلل خارج ساخته شده است که کار نیک هم بود و است. 
لذا این روز به نام روز دهقان و بزرګداشت از کار و زحمت وی و اين روز مانند يك مناسبت و فرصت  به اغاز نو  توام با دادن تعهد به خود و ديگران ، خدمت به امر خير و صلح و مردم  امر خير و مناسبت خير است. این روز من دران به اين مفهوم مشكل نمی بینم. به این ترتیب چنانچه توضیح دادم حتمي نيست هر كار را در مقابل دين قرار دهيم. 

مساله تشابه به غير و مسألهء  ( من تشبه بقوم فهومنهم) يك بحث با مفهوم مشخص است و هرگوُنه افراط دران نه فهم درست و نه هم اسلامي است. 
روایتی است که روز عاشورا را یهودان به نام روز نجات حضرت موسی روزه میګرفتند و ازین روز به بزرګی یاد میکردند. حضرت پيامبر اسلام با وجود اینکه این روز روز تجلیل یهودان بود نه تنها که ممانعت نه کرده بلکی به روزه ګرفتن و بزرګداشت آن سپارش نیز کرده اند. 
با چنین دید تحلیلی و برجسته کردن جوانب مختلف و در نظر اول متضاد مسأله تجليل از روز دهقان و یا نو روزهمراه همراه با تجلیل های کاذب مانند بلند کردن توغها و سایر مزخرفات و انحرافات  حرام بوده و مجاز نیست. 
بلی تجلیل ازین روز مانند روز ديني و عبادت و افزودن به مراسم ديني خطاء ، حرام و غلط است. 
با اين فهم و با این تحلیل ارایهء ابعاد مختلف مسأله تجلیل درین روز مانند يك اغاز و فرصت نيك و خير با تعهدات جديد برای خدمت به امر خير، صلح و سلم و ارج به مقام دهقان، کار و زحمت ایشان، بزرګداشت جانب کار  خدمت به خلق الله  و  تلاش برابر شدن در امر دين و راه راست را   یک کار خوب دانسته و آنرا خدمت همهء  شما تبريك گفته و این روز را   روز صلح و تفاهم نيك و ارج ګذاری به زحمات دهقان برای شما تبریک ګفته و برای شما خیر تمنا میکنم. 

امين يا رب العالمين

به تكرار اينكه و الله  اعلم بالصواب اميد وارم به حق و سخن حق دست يافته باشم. امين