آرشیف

2023-11-26

دوکتور صلاح الدین سعیدی

اولویت ما چیست؟ 

 

حاکمیت موجود منزوی طالب در افغانستان امروز و ادامهٔ تراژیدی مردم ما عمدتاً در شرایط امروز ناشی  از سیاستهای موجود  حاکمیت طالب است که بیشتر از همه آسیب آنرا ملت افغان میبینند و دیده أند! این انزوا و اضرار  ناشی از آن با جستجوی دلایل آن در جمهوریت و ماقبل آن دیګر قوت ندارد و نه حرام و ناروا برای حرام و ناروای دیګر مبرر و مجوز شده میتواند! 

درین میان در افغانستان و حاکمیت طالبان کار با اولویت دادن تفاهم بین الافغانی و رفتن به آشتی ملی بین الافغان ضرورت اصلی و اولی است! این تفاهم بین الافغانی قابل قبول به ملت افغان و اصړل شناخته شدهٔ بشری، ضرورت بلاتأخیر ماست ! 

تمرکز به مصالحه و تفاهم حرکت و حاکمیت طالب با جهان، بدون تمرکز اساسی به حل تلاش مرکز به  ایجاد تفاهم بین الافغانی و عدم اولویت دادن برای برګشتاندن حاکمیت  و یا حد اقل عدم تعهد متداول به ملت مجاهد و مسلمان افغان راهذحل نبوده و نیست! این نوع تلاش،  یک تلاش در عمل بی نتیجه و صرف کار برای منافع طالب و ګویا جهان است! در حالیکه این هدف بدون رسیدن توافق بین الافغانی و ملت افغان، بحران موجود و تراژیدی موجود با زمستان در پیش مردم افغانستان مداوا مرده نمی تواند!  به این ترتیب که بر تفاهم با جهان و حاکمیت طالب تمرکز شود، یک تمرکز فرعی و غېر بنیادی میباشد و اولویت باید معکوس باشد! 

ما به آشتی ملی و مراجعه به ملت و مردم ضرورت أشد داریم تا اولویت  آشتی حاکمیت طالب با جهان! 

بر احزاب  و سازمان ها و حلقات سیاسی است تا این اولویت را درست درک کنند! 

ساختن احزاب، سازمان ، حلقات و تشکلات سیاسی جدید با سیاسی به اولویت دادن تأمین  ارتباط، علایق و میانجیکری بین حاکمیت طالب و جهان، تمرکز به فروعات و خوشخدمتی هدفمند برای اهداف دیګران است! 

حل تراژیدی مردم افغانستان مراجعه و اولویت دادن منافع و مصالح ملی و تفاهم بین الافغانی است، کار برای میانجیګری حرکت طالب با جهان! این برنامه، برنامه استخباراتی و به هرقیمت خود را مطرح کردن است و این شایسته نیست! 

عوض ایجاد  ساختار ها  و تشکلات جدید و جدید باید اولویت به ایجاد چتر و پلاتفورم بزرګ افغانستان شمول، به اساس دفاع از منافع و مصالح ملی،  تفاهم بین الافغانی، کار خستکی ناپذیر صورت ګیرد! 

این وجیبه و اولویت کاری امروز ماست! 

عدم تمرکز بر اولویت ها و ضیاع کردن وقت و نیرو ها را درین استقامت أکیداً سفارش نمی کنم و آنرا مضر هم میدانم! 

الهی ما را هدایت نیکی کن! آمین  

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

۲۷/۱۱/۲۰۲۳

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸