آرشیف

2017-9-11

دوکتور ص. سعیدي

اوباشی و عدم فعال بودن سیستم!

من به اين باور دارم  كه از بركت اين و يا آن شخص به زور و زر رسیده ام لذا وی قهرمان من است. درین چه مشكل است؟ 
به صورت قطع نه. 
من به اين باورم كه اين قهرمان من قهرمان همه است. اګر همه وی را قهرمان نه خوانند ازدین خارج و … درین چه مشکل است؟ بلی درین مشکل است که از دین  ناروا استفاده میکنند و نظر خود را بر در خلاف شرع بر من تحمیل میدارند. 
ما به این باوریم که ما انسانیم و انسان از ګناه خالي نیست. 
ما به این باور داریم که مجاهد و غیر مجاهد، عالم و غیر عالم برابر نیستند. مجاهد را مقام است و عالم را همچنان. اما این بحث را با کج بحثی به نحوی استفاده سوء کردن که منکر نص را با منکر قهرمانت  عمداً مغالطه کردی و مسلمان را کافر خطاب کردي، مواخذهء الهی دارد و مردم با دقت این کج بحثی را درک میکنند. 

الهی از ګناه ها و خطاء های رفتګان ما درګذر. 
و اما به بهانهء  بزرګداشت از قهرمان من فضایل  و قدر دانی و رسالت اش را به دیګران رساندن و مردم را در انتخاب آزاد ګذاشتن و به این مناسب خون هدیه دادن  (روند سبز) اين كار قابل ستايش است، گذشته ازينكه به قهرمان بودن قهرمانش باور دارم و يا نه. 
اما اوباشی کردن و مردم را آزار و اذیت به نام تجلیل و بزرګداشت از شخص کردن در واقعیت توهین به شهدا و سوء استفاده از قدرت و حاکمیت و بې کفایتی در حاکمیت است. این  همه وسایل و مهمات دولتی و شخصی در اختیار اوباشان بودن و استعمال سلاح و مهمات نظامی در اختیار دزدان سر ګردنه بودن به مس‌ؤولیت جدی  سه مرجع بر میګردد. 
مرجع اول خود متخلفین، دوم طرفداران مرحوم احمد شاه مسعود. ( اګر این آشوب ها را تقبیح نه کنند) و سوم  مس‌ؤولیت اساسی به حاکمیت دولتی.

دحل لار:
د امنيې ، ګارنیزیون او استخباراتی قومندانیو ته پکار وه او ده چې په دغه مناسبت یې مشخص امنیتی ټيم م‌ؤظف  کړای او بیا دهغو د اجرااتو پر بنیاد د مکافات او مجازاتو اصل عملي شوای وه. 
چون دوی دغه ‌‌‌‌‌‌ډول تیم نه دی تعین کړای (اقلاً ملت پرې خبر نه دی) نو اوس باید ددې ادارو اول افراد اوس خپله باید د وضع جواب ووایي!
قانون كې د يو كار نه كول چې باید وشي او کول چې باید ونه شي دواړه تخلف ګڼل کیږي. 
د کابل د امنیې قومندان د شهید د هفتې په مناسبت د اوباشانو   او غلو، قاتلینو او جنایتکارو مخه ونه نیوله باید محاسبه ورسره وشي او د مکافات او مجازات اصل د تربیت او آیندې او اوس لپاره عملي شي.
د کابل امنیه قومندان او … که په كار نه پوھیږي نو زه ورته مشوره ورکوم: 
په دغه او مشابه ورځود فعالو اوپراتیفي تیمو تر څنګ د منظمو فلم بردارۍ کمرو فعالول او د متخلفینو فلم برداري کولو اړتیا شته. که متخلف ځای پر ځای ( دزد له پشتارې سره  ) دستګیر شو خو فبها که نه ټول موترونه جواز سیر او راجستر لري او ددوی ټولو مالکین جلبول او جواز سیر یې د عدم حضور په صورت تعلیق او یا لغوه کول پکار دي.

آیا یو کس چې د موټر په سر او یا له کړکۍبیرغ ایستلای او نارې سورې  وهي باید اعدام شي؟ 
جواب نه. 

اياموتر یې ضبط شي؟ 
جواب نه.

آيا توقیف یا … شي؟ 
جواب نه. 

اماسل افغانۍ جریمه، زر افغانۍ جریمه کېدای شي. 
هغو چې فیر کړای د توقیف او جنایی عمل د نتایجو پر بنیاد مطرح او دا تمام اسناد په سوابق جرمي کې ساتل کیږي د اوس لپاره متناسب عدلی او قضایی چآینده کې د سوابقو پر بنیاد د تکرار په صورت کې ورسره متناسب قانونی برخورد کیږي.  
دوی به کله ښه دولتداري او د قانون دحاکمیت او  دسیستم فعالول زده کړي؟ 

الهي رحم
د. سعيدي 

٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨

٩/٩/٢٠١٧

 

ما به قهرمان روند سبز مشكل نداريم! 

از بارګاه الهی برای شان جنت برین آذزو داریم. الهی از ګناهانش در ګذر و ګناهانش را  ما نند ګناهان سایر مسلمانان معاف کن. آمین
ما با قهرمان اوباشان هفتهء شهید و خود اوباشان و مفتی های که نظر خود و توجیه خود را از دین بر ما تحمیل کردن میخواهند مشکل داریم. ایشان را به رسمیت نمی شناسیم و باورداریم که این دور دزدان سر ګردنه به یقین ګذشتنی است. 

و من الله التوفیق