آرشیف

2015-1-29

شهلا یگانه

اندیشه هـــــــــــای طلایی

هدیه برای یک دوست

 

تقدیم به همه کسانیکه رسالت زنده گی شان تلاش درمسیرارتقاي سلامت وسعادت بشریت است.

 

بخاطرداشته باشیدبهترین نوع ارتباط آنست که درآن عشق شما به دیگران بیشتر از نیاز تان به آنها باشد

به والدین خود احترام بگذارید حتی اگر باآنها موافق نیستید 

 

اگر عشق درخانه آموخته نشود یادگیری آن در هرجای دیگرکار مشکلی است

 

اگردرمسیری اشتباه قرارگیریدخداوند به شما اجازه میدهد بازگردید

 

بخاطر داشته باشیدکه منش شما تعین کننده سرنوشت شماست 

 

یک برخورد دوستانه چیزیست که شما در یک لحظه تصمیم به انجام آن میگیریداما اثر تسلی بخش آن تا ابد باقی میماند

 

وقتی در شکید حقیقت را بگویید

 

اصلی ترین هدف ما در زنده گی این است که یک دیگر را یاری نماییم واگر نمی توانید به دیگران کمک کنید حداقل آنها راآزرده نکنید

 

هیچ را درستی برای انجام یک کار اشتباه وجود ندارد

 

مطالب در بحرانی ترین لحظات به یاریتان آمده ودریچه از امید برویتان خواهد گشود