آرشیف

2017-6-14

محمد اسحاق ثنا

اندوه کابل

کابل زیبای من قد رسایت خم مباد 
بیش از این اندوه نصیبت یا که هم ماتم مباد 

جسم نازت را رسد زخمی گر از خصم پلید 
جز دوای همدلی یارب ترا مرحم مباد 

آن که بندد سینه ای مرد عدالت خواه به تیر
یا رب این نا مرد هرگز فارغ از ماتم مباد

هر که آدم میکشد نفرین و لعنت را سزاست
قدر انسان چون نداند نام او آدم مباد 

کابلم شهر سترک و شهر جنت آشیان 
در سپهر آرزو ها افتخارت کم مباد 

ای جوانان متحد گردید و هم پیمان شوید 
کاخ ظالم تا شود ویران و مستحکم مباد 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
سه شنبه ۱۳/۰۶/۲۰۱۷