آرشیف

2016-6-23

محمد نذیر نصرت

انتقاد بر دولت، توهین به شخصیت، تضعیف روحیهء نیروهای مسلح و تبلیغات به نفع دشمن، اصلا مطرح نیست.

ولایت غور واقعا نا امن است!
فعلا بیاییم به شهرک باندیشیم!

هرچند، شهرستان / ولسوالی های پسابند، تیوره، دولتیار و چارسده، تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارند. پسابند در جنگ مستقیم با طالبان و شهرک در آتش اختلافات ذات البینی میسوزد، در پسابند، پسته های امنیتی به نفع دشمن سقوط میکند و در شهرک قومندانان مسلح غیر مسئول خواب را از چشم مردم و نان را از دسترخوان شان میگیرند و نفس کشیدن را حق شان نمیدانند. چنانچه از دو روز بدینسو، چندین دهکده، در شهرک، زیر آتش نفرت جنگ و حملات راکتی طرفین قرار دارد، ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته که هنوز ادامه دارد و تنش در حال اوج گرفتن است(نیاز به توجه فوری دارد).
دولتیار را طالبان، از خود میدانند و در بخش های از این شهرستان، در حال پیش روی اند، در چارسده، جغرافیای تحت حاکمیت دولت محدود به یک الی دو کیلومتری مرکز ولسوالی است.
سایر شهرستان های غور نیز چنین حکایات نا خوشایندی دارند و وضعیت بهتر از آن نیست. بناء اوضاع، درین جغرافیا(غور) وخیم و مستلزم توجه و تآمل جدی و فوری است.
نکته: مخاطب خاصی وجود ندارد، همه باید متوجه باشیم.

باعرض حرمت