آرشیف

2014-12-30

afrotan

انتخابات فرمایشی و فتوا های فرسائشی ! ؟ یک معادله و هزار مجهول استخباراتی !

 

بخش اول

 

مردی که تازه ازسفر جاپان برگشته بود، دوستانش پرسيدند؛ درجاپان براي صحبت با مردم آنجا مشكل زبان نداشتي؟ جواب داد؛ نه، ابدا ! ولي همه مردم جاپان براي صحبت با من مشكل زبان داشتند!

 

 

حکایت زمامداران و حاکمان امروزیی بویژه ارگ نشینان حاکم بر سرنوشت افغانستان شبیه به آن مسافر برگشته از جاپان است که مدعی بود مردم جاپان در مفاهمه و صحبت با وی مشکل داشتند .! امروز هیچ حکومت و دولت و نهادی در یک « جامعه سالم » در جهان بدون حل و تبیین و برقراریی نسبت مناسب و مشروع بین خود و احاد افراد ملت ومقولات " آزادی " " عدالت " ، " حقوق اجتماعی –سیاسی " ، منزلت و حقوق زن و اقلیتها نه میتواند مقبولیت و ثبات مشروع سیاسی داشته باشند زیرا عدم تساوی حقوق و امکانات ، نبود آزادی های اساسی و بنیادی در جامعه ، وجود زندگی طبقاتی در حوزه اقتصاد ، تشتت و نا هنجاری های را ایجاد میکند که بدون شک در مسیر حرکت ملت ها هزینه هی زیاد ی را بر احادی از جامعه تحمیل میکند . لهذا با توجه به این وضعیت ناگوار و در هر مرحله ای از تاریخ ملت ها تمامی کسانی که به مفاهیم بزرگی چون " ملت " و " دولت " مـــی اندیشند باید بدانند که قلمرو و جوهره مسائل سیاسی و نظام سیاسی در محدوده ملی و فرا ملی کاملأ متحول شده و مستـــلزم تغییر بنیادی در نِگرش و رویکرد است . در حالیکه نه تنها کسی که بر کرسی اول مملکت یا همان "ریأ " ست جمهوری نشانده شده است و از بستر نگرش طبقاتی معطوف به فرآیند " ظل الهی و اشرافی " که با نگاه " استخاره ای " به تاریخ و جامعه مینگرد بلکه پیرامون قدرت مافیائی اش را مهره های گوناگون با شعار ها ی بلند بالای حتی از جنس نیو مارکسیست های فرانکفورتی برای " تغییر و اصلاح " درجامعه افغانی احاطه کرده اند و بالاخیره از" ارگ شریف" یا " لانه پرمنفعت جاسوسان " برخلاف قواعد سرکَسی circus که بنام قانون ، دموکراسی و آزادی بیان بیش ازیک دهه برستیژ جامعه افغانستان به نمایش گذشته میشود در حوزه اقتصادی بویژه درارتباط با سازمان ها و شبکه های استخباراتی عمل میشود .لهذا کاملأ طبیعی است که شعارمبارزه با فساد و احیای عدالت درجامعه و این شعار که همه انسانها در برابر قانون برابرند عبارت پوچ و و پوکی است وهیچ مشکلی را حل نکرده ونخواهد کرد. زیراماد امی که قانون برروی خرابه ها ی ویران فقرا و گرسنگان و بی سوادان دردرون " اعتکاف خانه های پرمنفعت استخاره ای واستخباراتی " یعنی " ارگ شریف" یا ایضأ همان جاسوسخانه خواص و اعیان !! وبا نگرش اشرفی و طبقاتی وضع میشود و ضعیت موجود و فاجعه آمیز کنونی همچنان ادامه خواهد یافت . زیرا کدام قانون ؟ و کدام انسان و در چه شرائط و جغرافیا و مکــــانی ؟ که در استقرار حاکمیت دوگانه استخاره ای اعلان برابری در برابر قانون تزویر گرایانه ترین و حیله آمیز ترین عمل است و این گونه شعارها و فتوی ها یک فریب بزرگ است زیرا درفقدان یک زمینه برابر و یا حد اقل امکانات برابر برای همه ، هرگونه شعار جامعه قانون و دموکراسی و آزادی بیان توجیه شرعی ! جنایت نرم افزاری درتاریخ حیات سیاسی جامعه محسوب میشود به هرحال این مورد یکی از صد ها مواردی است که از بطن چنین شرائط پیچده استخباراتی زائیده میشود . اما این حکایت که چرا وچگونه شبکه های خطرناک استخباراتی جهان در " ارگ شریف " ایضأ …..کابل قرارگاه زده اند سر دراز دارد .!
این چگونه توجیه پذیر است که وقتی روز نامه های از بِلاد غیر! مانند نیویارک تایمز و واشنگتن پُست وغیره از قول منابع مؤثق و شاهدان عینی که با افتتاح شاخه ها و غرفه های فرعی و اصلی شبکه های جاسوسی و استخباراتی در" ارگ شریف" ….. خیمه زده اند خبر ملیونها دالر و یورو و پوند های نا قابلی ! را منتشر میسازند کسی که بر کرسی مرد اول مملکت نشانده شده است حتی چشم شان پِلک نه میزند و با وقاحت تمام آن پول های که بدون محاسبات معمول رسمی از حساب های اشد محرم امنیتی و استخباراتی کشورهای بیگانه بصورت نقد ی در اختیار عمله و فعاله معتاد به " شغل شریف جاسوسی! " مقیم " ارگ شریف " می پردازند همچون آب حیات برای کار های دفتر داری و غیره نیازهای امورات مهم و اشد محرم " ارگ شریف" !! تشخیص می دهند و با التماس و زاری ازدفتر دارانی که بحیث نمائنده گان سازمان های استخباراتی بحیث مهره های مقیم و غیر مقیم در" ارگ شریف " اجرای وظیفه میکنند می خواهند تا به گزارش ها و هیا هو های مطبوعاتی گوش فرا ندهند و این کمک های را که مانند " آب زمزم " قلبهای بیمار " عمله و فعاله " را طراوت و شفا می بخشند ۱ !! مانند گذشته ادامه دهند . یکی ازامتیازات مغازه داری با مجوز بین المللی شبکه های استخباراتی در" ارگ " کابل این است که اگر روزی روزگاری به هرد لیلی آن دکان و" شرکت سهامی استخباراتی" ورشکسته شد ویا هم فروشنده گان آن دچار مصیبت گشتند و فراموش کردن آن همه نعمت های باد آورده به سادگی برایشان امکان پذیر نبود که هیچگاه ممکن نیست و اگر خود شان هم بخواهند فراموش کنند اطرفیان و عمله ای تحت امرشان نه میگذارند ، لذا با حفظ تمامی امتیازات و نعمت های استخباراتی و امنیتی که از « شغل شریف جاسوسی !!» حاصل می کنند در مغازه های دیگری ومکان های دیگری آغازبه کارمیکنند.! البته ما وتوده های فقیرجامعه نیز انتظار نداریم که این «جماعت گوشتخوارمشغول در شغل شریف جاسوسی!! » ازبهشت موعودِ موسوم به " ارگ شریف " هبوط کنند . مگرحتمأ جهت اطلاع این "عزیزان جاسوس !!" که تصؤر می فرمایند شب است و کسی صدای پای مانرا نه می شنوند باید به عرض رساند که ما در جغرافیای عصری وقرنی زندگی می کنیم که به قول معروف " دیوار ها و جدار های این قرن موش دارند و موشها یش نیز گوش ! " امروز به کمک و اعجاز تکنولوژیی جدید و پیشرفته همه کوچه ها و خانه های این دهکده جهانی روشن است و صدای معامله گران خلوت نشین منجمله بسیجیان جاسوسی که در آنسوی دیوارهــای آهــنین " ارگ شریف " مشغول معامله گری اند لحظه به لحظه وبه کنج ، کنج دهکده می رسانند .

ادامه دارد

۱ : وقتی برای آخرین بار روزنامه نیوارک تایمز به نقل از مأموران ارشد سازمان مرکزیی اطلاعات امریکا گزارش داد که " سیا" میلیونها دالر پول نقد از ده ( ۱۰) سال بدینسوبه " ارگ شریف " می پردازند نه تنها جناب حامد کرزی در کسوت رئس جمهوری افغانستان از این معامله احساس شرمنده گی نکرد بلکه رئیس دفتر کابل " سیا" CIA را ملاقات کرد و از وی با التماس خواست تا با این گزارش های مطبوعات توجه نکند و کمک های شانرا که مانند آب حیات به آن نیاز داریم ادامه دهند .