آرشیف

2015-6-19

سیداکرام الدین طاهری

انتخابات ، معیار گزینش و مسوولیت های شهروندان !

قرار است تا دو روز آینده شاهد دومین دور از برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور باشیم. انتخابات یکی از ارکان اساسی جامعه مردم سالار( دیموکراتیک) به شمار میرود که مردم خود سرنوشت خویش را از طریق آراء شان رقم میزنند. 
در اینجا چون بحث مشخصاً روی انتخابات پارلمانی قرار دارد ، میخواهم چند نکتۀ حائز اهمیت را در مورد چگونه گی انتخاب نماینده گان بیان نمایم؛ تا خداوند بخواهد یک پارلمان که از نماینده گان واقعی مردم تشکیل شده باشد روی کار آمده و در فکر آبرو و عزت از دست رفتۀ کشور بوده و در جهت رفع نیازمندی های مردم ، حیثیت و آبروی کشور ، صلح و امنیت و تأمین عدالت اجتماعی کار های مثمر نموده و کشور را از این بحران های پی درپی نجات دهد.
 
مسوولیت های ما چیست و چه معیارهای را در انتخاب نماینده گان در نظر باید گرفت؟
 
1- تعیین نماینده واقعی:
  بدین معنا که ما منحیث یک شهروند مسوولیت داریم تا کسی را انتخاب کنیم که شخص صادق ، دلسوز ، پاک و از درد و رنج مردم کشور باخبر بوده و تا حد توان به آنها رسیده گی نماید. شاید بعضی شهروندان فکر کنند که چنین کاری خیلی مشکل است ولی فکر میکنم وقتی ما میخواهیم به کسی رای دهیم ، باید در مورد شخص مذکور تحقیق و پرسان کنیم و آگاهانه رای خود را به آن بدهیم. از طرق های مختلف میتوان در جستجوی چنین شخص که میخواهید بر وی رای دهید ، مثلاً از کارنامه های گذشته وی در وظایف ودر منطقه که زنده گی کرده و یاهم بودباش دارد، پرسان و جستجو کرد.
 
2. مسوولیت دینی :
خداوند می فرماید : (در کارهای خیر همیشه کمک کنید ، و از کمک به کارهای شر اجتناب ورزید) 
این آیت خود صریحاً به ما چنین وانمود میکند که ما نه تنها پیش وجدان خود جهت انتخاب نماینده خوب مسوول هستیم ، بلکه مسوولیتی دینی هم داریم. هدف ازین آیه کریمه اینست که شما باید در انتخاب تان خیلی دقیق شده و کسی را انتخاب کنید که صادق ، خادم ، نیک اندیش باشد و از انتخاب افراد که صفات برعکس را دارد دوری نمایید.
چرا چنین باید کرد؟ 
 اگر ما ناآگاهانه برای کسی رای خود را میریزیم و فردا همان شخص در پارلما ن راه پیدا میکند و بعد شخص مذکور تنها به منافع شخصیش فکر می نماید و همه صفات نیکی که باید در وجود یک نماینده واقعی مردم وجود داشته باشد را ندارد ، پس ما هم در هر کاری زشت و ناپسندی که وی انجام میدهد ، مسوول هستیم . چون ما رای خود را بدون اینکه در باره وی چیزی بدانیم در صندوقش به هر ملحوظات که بوده ،ریزاندیم. پس به استناد از آیه مبارکه ما باید در انتخاب خویش خیلی دقیق و هوشیار بوده تا شخصی پاک و صادق را برگزینیم. 
 
3. مسوولیت اخلاقی :
ما نباید مسایل زبانی ، قومی را در نظر گرفته و رای به شخصی بدهیم که اصلاً ظرفیت نماینده  شدن  را نداشته باشد. صرفاً بخاطری داشتن تعلقات زبانی و سمتی نباید منافع ملی را قربانی منافع قومی و شخصی نماییم. چونکه در آینده نماینده که به اساس زبان و قوم داخل خانه ملت میشود ، در فکر منافع ملی نبوده و خود را در چهارچوب قومی و یا هم زبانی میبیند. همین است که باز منافع ملی قربانی منافع قومی و یا هم زبانی شده کشور را به بحران سوق داده و مشکلات زیادی را ببار می آورد. پس عاقلانه اینست که ما به شخص تحصیل کرده ،  کارفهم ، پاک و نیک رای خود را بریزیم. 
 
پس  اگر ما نماینده گان واقعی خود را انتخاب کنیم ، آنها بدون شک که مصدر خدمت برای مان میگردند. برماست تا انتخاب خود را بر اصل شایسته سالاری استوار داشته ، تا افراد نیک نام ، خدمتگار ، مردم دوست ، وطندوست در خانه ملت راه بیابند. 
 
مردم قهرمان ، همانطوریکه دردوران جهاد بر ضد اتحاد جماهیر شوروی سابق و مقاومت در زمان تجاوز القاعده ، طالبان کور دل و پاکستانیهای دهشت افگن از خود شهامت و مردانه گی نشان دادید ، پس بدون هیچ شک و شبهه یی در انتخابات شرکت کرده نماینده گان دلسوز خویشرا انتخاب نموده ، یک بار دیگر قهرمانی خود را در عرصه سیاسی کشور نیز نشان بدهید. اشتراک گستردۀ شما مردم شجاع باعث ناامیدی و شکست دشمنان کور دل وسیه روی شده و سبب مایوسیت و ذلیل شدن آنها میگردد.