آرشیف

2017-1-28

Shahla Latifi

انبوهی شعر

 

 

 

زنی از کوچه ی پشت کوه های بلند
 با انبوهی شعر بیرون می آید

 

زنی از جنس ستارگان
ذرات ماه را از نم نم باران
و خنده های صبح را لای ستاره ها می چیند

 

زنی از باغچه دیروز
آمیخته ای عطر امروز
با رد پای پروانه ها زندگی را دنبال می کند

اشک را از رخسار ارغوان های باران زده
 و واژه “ننگ” را از قاموس آزادگی بر می چیند

زنی از گذشته های دور
با پر و بالی چون عقاب
 دلش پرواز می خواهد

 

شهلا لطیفی
دهم جنوری ۲۰۱۷م
Shahla Latifi
 01-10-2017