آرشیف

2014-12-29

عبدالقها وفا

امپراطـــــــوری فـــرامــــوش شده

 

 
غور که یکی از ولایات باستانی و مرکزی افغاستان میباشد در ایامی مهد تمدن شهنشهان بود. غور امپراتور عظیمی بود که چندین ملیت در آن زندگانی داشت. غور یکی از ولایات هست تاریخ افغانستان را ورق میزند و افغانستان را در مسیر تاریخ زنده نگه داشته است. غوریان توانستن که اسلام را در بسیار مناطق حاکم بسازند و پرچم اسلام را به اهتزاز در آورند. علاوه بر همه غور فعلی که شهر فراموش شده گان است محدوده از نقشه مرکزی افغانستان را تشکیل داده و مناطق مختلف افغانستان را با هم پیوند میدهد و ازارزش ها واثار های والای تاریخی برخوردار است. غور سرچشمه شعر پشتو و سرزمین شاعران و نویسندگان از گذشته تا الحال میباشد.
با وجود این همه وصف غور سرزمین فراموش شده گان است.
 در چشم دولت مردان امروز افغانستان، امپراتور دیروز شان مکدر است و هیچ دیدی در سرزمین فراموش شده گان نیست. سرزمینی که دیروز مایه فخر افغانها بود امروز فقر در آن حکمرواست سرزمینکه مرکز تمدن و پیشرفت بود امروز مکانی برای تحصیل فرزندانش ندارد.
مردم این سرزمین چه میگویند؟
میگوند در حکومت و دولت فعلی انکشاف متوازن و مساوات برقرار است اما این دیار از این انکشاف و مساوات سهمی ندارد.
میگویند در نکات مختلف سرک های قیر شده و راه های ستندرد دارند اما این دیار سرک قیر را نمیشناسند.
میگویند ما قوانین دولت را پذیرفته ایم اما مطابق به قانون از حقوق خویش برخوردار نیستیم.
میگویند جوانان در حکومت سهم فعال دارند اما جوانان و تحصیلکرده گان ما به کشور ها بیگانه پی لقمه نانی میگردند.
هزاران گفتنی و درد دل دارند ولی کجاست گوش شنوا؟ چشم بینا؟