آرشیف

2016-5-11

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

امروز حوالی بامداد مولوی غلام نبی رفعت همدوش با کودک 5 ساله اش مورد سوقصد قرار گرفته است !!!

مولوی غلام نبی رفعت معلم دارالعلوم ابو حنیفه که بعد از ظهرها علوم دینی سلطان رضیه را نیز تدریس مینمودند امروز حوالی بامداد در حال مورد سوقصد قرار گرفت که کودک پنج ساله اش که خیلی معصوم در بستر در شفاخانه واه مینمود خیلی متاسفیم که هم پدر و هم کودک زخم برداشتند.
از اثر یورش مردناشناس زخمی و در بستر افتاده اند. این نخستین پرونده است که در شهر فیروزکوه رخ داده است. یورشی که سوار سایکل بوده است خود را از شهر ناپدید نموده. مبصرین کوچه و بازار میفرمایند که این مولوی صاحب خیلی آدم خوب و طرفدار پرخاش نبودند. گمان میبرند که مسایل و مشکلات درون قومی شاید باشد.