آرشیف

2022-5-8

دوکتور صلاح الدین سعیدی

امارت طالبان و مشروعيت فرمانهای شان! 
امارت اسلامي بايد اول مشروعيت خود را بدست آورد و بعد در تطبيق فهم و نسخه های خود اقدام کند!
قبل کسب مشروعيت و تأکيد به مشروعيت تفنګ مشروعيت عصرخفتن است و اين به معنای تأکيد ادامهء  جنګ و برادر کشی درافغانستان است.
امارت اسلامی بايد بداند که همين حالا علنا و طی پيامهای علمای ارشد پاکستان برای فهم متفاوت خود از فهم طالبان افغان در مورد مثلا تعليم دختران دو روز قبل امادګی خود را برای مشورت و سفارش به طالبان افغان اظهار کردند.
سفارش ما به علمای ارشد پاکستان اين  است که اول به حکومت خود بفهمانند که مانع حضور مراکز نظامی خارجی های و کشور های کفری در پاکستان در کشور خود شده که اين حضور طيارات کشور های مفری از آن طريق قرار اظهارات عمران خان صدر اسبق پاکستان، همين حالا فضای افغانستان راتحت نظر دارند و در افغانستان جایکه خواسته باشند،  بمباردمان ميکنند و اخيرا کرده اند!
طالبان افغان بايد بدانند که فهم و  برداشت شان از منابع اسلام مانند ساير فتاوای شخصی و مذاهب مختلف در اسلام متفاوت بوده ميتواند و است. لذا زمانی حق تطبيق برداشت و استنباط دينی خود را از منابع اسلام در حالت موجود در افغانستان داشته ميتوانند که اول مشروعيت حاکميت شان تثبیت ګردد. در غير آن به صراحت نص حديث عمل ميککند که فرموده است: من رأی منکم منکرا فليغره بيده ….
کسيکه از شما امر منکر را ديد به دست خود تغير دهد…
در حاليکه تمام علماء به اين متفق اند که تغير امر منکر به دست خود، کار هر مسلمان نيست و اين کار حاکميت اسلامی است و طالبان تاحال حاکميت مشروع و قانونی افغانستان نيستند، چون حاکميت موجود شان از طريق انقلابی و لولهء تفنګ بدست آمده است!
و ها لويه جرګه ای متوقع، فهم طالب مرجع مشروعيت نيست، ولی اين جرګه های آوازه شده ميتواند در صورت رعايت يک سلسله قواعد و اصول، وسيله برای اقدامات بعدی شده ميتواند، که آن اقدامات و انتخاب بعدی وسیله برای  مشروعيت همان ګروپ، حزب و سازمان شود که ملت مسلمان افغان ايشان را انتخاب و مشروعيت بدهد، در غير آن قابل قبول نه خواهد بود و تلاش موجود برای فهم و برداشت خود از دين، عامل ادامهء جنګ و شرارت همانهای خواهد بود که صريحا به زور سرنيزه حاکميت ميکنند و به اراده وانتخاب ملت مسلمان اعتناء ندارند.
محمد ص پيامبراسلام فرموده است که ملت من به امر حرام اجماع نمی کند و یدالله مع اجماعه – دست الله با اجماع است!
فرمان و قانون از مرجع مشروع فرمان و قانون صادر می شود و
مسأله  ستر در اسلام. متفاوت هم حل شده. حالت حجاب، صفور و تبرج. بحث طويل و عريض است. تبرج حرام، حجاب متفق اسلام و صفور در موارد کتنازع فيها ولې ارجح اينکه اسلامی است ودر صدر اسلام مروج بود تا زنان در محلات عامه با غير مستور بودن و باز بودن روی،  پای و دست حضور داشتند.
و اما منبع شرارت و فتنه تنها مرد است و پا هرکس و هر انسان بوده ميتواند که تمرکز اين چنانی افراد از طالبان بر زنها و عدم پرداختن به صدها مشکل مردم افغانستان به نحوی نشانهء از بی ايمانی عدهء از ين مردها و عصر خفتن در دولتداری نيز است!
از الله تعالی  و روز حساب بترسيد که حتما واقعذ شدنی و رسيدنی  است!
والله اعلم بالصواب.
داکتر صلاح الدين سعيدی
۸/۵/۲۰۲۲
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸