آرشیف

2018-7-17

نظیر ظفر

الله تو نگهدار

ما را ز غم و غصه و از قاتل و اشرار         الله تو نگهدار
از چنگ چپاولــــــــــگر و افراد تبهکار        الله تو نگهدار 

یارب تو بکن رحمی به این ملت مظلوم       این توده مغموم
از راکت خصمانه ای شاگرد کرینکار          الله تو نگهدار

محو بنما داعش و هم طالب دون را           این نسل زبونرا
تا کس نخورد دره نگردد کسی سنگسار      الله تو نگهدار

حکام وطن جمله شده مثل مداری             با صد هنراری
زین شعبه دبازان بد اندیشه مکار            الله تو نگهدار

 این ملت بیچاره شده مسکن از غم          با ناله و ماتم
از کینه ای اخوان الشیاطین شده این کار     الله تو نگهدار 

 الله تو نگهدار
نوشته نذیر ظفر