آرشیف

2017-8-27

استاد فضل الحق فضل

الا ای مفـتی عـصر و زمـانه

 

الا  ای مفـتـی  ! عصــر و زمانه
که داری دین  ومذهـب را بهانه

برای قـتـل عـام بـی  گـنـا هـــان
نمایــی  انــتـحاری هـــا  روانه

پــی تخــریــب  افکار جــوانـا ن
بســـازی از کــلام  حــق تـــرانه

چه خواهد بود جوابت نزد دادار؟
به محــشـرگاه  حضــورحــی جبـار؟

نشــر مـیـدی ز اشک  و آه مــادر
ز فـریادهـای نا هنـجـا ر  خواهــر

که سـرمیداد ، می نالیـد ومی گفت
درون مسجـــــد و پهـلــوی منبــر

که ای مردم به داد سوگــواران
رسیـــد  اینجـا  به  نام  حــی داور

چه میگـویـی ؟  به ایـن کـشـتا ر ایـن بـا ر
الا  ای   نـوکـــــر دولار  و  کـا لــــدار !

ز دسـتـت مـسـجــد و محــراب ویـران
مـسـلـما نان شــدند حـیـرا ن  وحیـران

ز  افـعـا ل  شنـیـــع  و نا پـسـنــدت
خجا لـت می کـشـد هـر بار شیطـان

به  زیــر پـــردهُ  اســلام  داری
همه اعمـا ل زشـت خویـش پنهــا ن

نـمـی شـــر می ازین اعمـا ل وکــردار ؟
ازیــن قــتــل و تـرور و کـیـن بسـیـار؟

جهـنـــم کـرده ای خاک وطـن را
تماـم باغ و بـسـتـان  و چـمـن را

سیه پوشنـد ده وقــشــلاق میهـن
عــروس و شاه پـوشیـده کـفـن را

به فـتوایـت شــده  ویرانه  مسجـد
کشـنـد هرجا که یا بند مرد وزن را

چه می گویی؟ بگو ای شـوم مـکا ر
کجا کفـر کـرده است اینگونه شهکار

بگو ای  نوکـر ابلیس و شیطـان !
چه میخواهی ازین خلق پریشان؟

زنـی آتش به  دانشگاه و مکـتـب
سرک وپل وپلچک سازی ویـران

تـــرور و انـتـحار و انفـجار اسـت
ترا آیـیـن  و رســم  عهـد وپیمـان

تـمـام  عـا لـــم  اســلام   صـــد با ر
ازیـن فـتـوی  کـنـنــد  انکا ر انکا ر

استاد فـضـل الحق فـضــل
شـهـــر فــراه چـهــا رم اســد سال 1396 هـجــری شـمـســی

این نوشته به رسم اعتراض برعلیه ملای که بعدازانجام حملۀ انتحاری  روزجمعه مورخ سوم سنبلۀ سال 1396 هجری برمسجد امام زمان توسط چهار نفرمهاجم صورت گرفت و منجر به قتل عام  وشهادت وزخمی شدن بیش از 150 نفرشد  فتوا صادر کرده است که : گویا اگر  بر مسجد اهل تشیع عمل انتحاری انجام شود جواز دارد وکشتن آنها از نگاه شریعت کدام مشکلی ندارد؛ سروده شده است.