آرشیف

2014-12-22

علم عبدالقدیر

افغانهای جمهری خواه دموکرات نمیشوند.ا

 
این حقیقت را نباید از یاد بر که حکومت کابل بعد از سقوط طالبان تا هنوز توسط  جمهوری خواهان آمریکائی افغانی تبار اداره میشود واختلافات فعلی کابل واشنکتن هم ریشه در تفاوت پالیسی جمهوری خواهان ودموکراتهای آمریکا  دارد،از آنجائیکه امریکا دارائی سیستم ریاستی است ونقش تناسبی  أحزاب مخالف در ساختار نظام بسیار ضعیف است در همه ایالتها حزب پیروز إعمال حاکمیت میکند واما  از زمان پیروزی بارک اوبا مای دموکرات تا هنوز در ایالت افغانستان جمهوری خواهان افغانی تبار ویا عناصر وابسته به جورج بوش پسر اداره را در دست دارند واین حالت استثنائی باعث تشدید تضاد ها وبروز اختلافات پیدا وپنهان بین کاخ سفید وارگ ریاست جمهوری شده است، ،حال که بارک اوبا ما برای بار دوم بحیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده بیشترین سوال ها،بحث ها وحدس وگمان ها در محور پس منظر روابط سرد  جناب حامد کرزی جمهوری خواه رئیس جمهور افغانستان وبارک اوباما ی دموکرات در پیچ وتاب است ، لذا بی جهت نخواهد بود تا درین مقطع پر شور والتهاب سیاسی دور نمائی روابط این دو رئیس جمهور واثرات آن را بر آیند افغانستان کمی ذره بینی کنیم. 
حکومت جمهوری خواهان افغانی:بعد از هجوم نیرو های آمریکا به افغانستان وسقوط امارت طالبان تعداد از جمهوری خواهان افغانی تبار چون حامد کرزی ،خلیل زاد واشرف غنی احمد زی و امثالهم من حیث افراد مورد إعتماد جورج بوش در نقش رئیس جمهور وسفیر ودبیر بر افغانستان تحمیل ومتعاقبا با انتخابات فرمایشی بحنائی دموکراسی وقانونی  رنگ داده شد، در زمان جورج  بوش  ادارۀ کابل وکاخ سفید چون أعضای یک خانواده  بکار خود ادامه میدادند، دران زمان  پهره داران رئیس جمهور در کابل آمریکایی بودند و سگ های تر بیت شده در دروازه های قصر ریاست جمهوری زن ومرد افغان را یکسان دور میزد،تجاوزات وهتک حرمتها چون بمبارد مان عروسی ها واماکن مسکونی وزیارتها ومساجد وإهانت بقران شریف وتجاوز به محبوسین جزء از اشتباهات کوچکی بود که  با عذر خواهی ساده بفراموشی سپرده میشد تا اینکه بوش از کاخ سفید بیرون رفت وبخت اقتدار جمهوری خواهان کابل همچنا بیدار ماند یعد ازین تاریخ یک اداره با دوسلیقه متفاوت دموکراتها وجمهوری خواهان در کابل پیوسته پر تنش و حادثه ساز بود .
تو هم بارک من هم بارک:اولبن جرقۀ اختلافات بین اوباما وکرزی از سفر بارک اوباما به ولایت شرقی افغانستان ننگر هار آغاز میشود. زمانیکه بارک اوبا ما قبل از انتخابات دور اول ریاست جمهوری اش سفری کوتاهی داشت به ولایت ننگر هار در آن زمان روابط حامد کرزی وگل آقا شیر زی نیز کمی خاکستری بود وبقول یکی از دوستان حاضر در مجلس گل آقا شیر زی به اوبا ما گفته بود( من هم بارک تو هم بارک ) اوبا منظورشیرزی را نفهمید دوباره از ترجمان پرسیده بود یعنی چه؟ بعد شیر زی میگوید( ما وشما یک قوم هردو بارک) بارک اوبا ما تا آنوقت نمیدانسته که حامد کرزی وگل آقا شیرزی از دو شاخه قومی  متفاوت هستند وبعد پرسیده بود خی حامد کرزی چه قوم است ؟ گل آقا به خنده  به ترجمان گفت که بگو کرزی(پوپلزی)  یعنی  کر هغه دموکراسی نه اوری باز خنده ههه).قومیکه دموکراسی شنو نیست .اوبا ما بعد از صحبت های دوستانه ودادن وعده های حمایت به گل آقا ( بارکزی) ضمن انتقاد از حکومت کابل   بدون إعتنا ودیدار از رئیس جمهور کرزی افغانستان را ترک گفت واین یک پیام تلویحی بود مبنی بر اینکه بارک اوبا مایی دموکرات در صورت پیروزی با مهره های جمهوری خواه کابل که بفساد وقاچاق وسوء مدیرت وخود خواهی  شهرت دارند کار نخواهد کرد،،بارک اوبا ما با اظهار حمایت از گل آقا شیر زی وتشویق آن به کاندیداتوری میخواست در کابل هم  که حیثیت یکی از اقمار آمریکارا دارد  دموکرات پسندان  در حاکمیت باشد تا بتوانند با هم همکاری صادقانه ومشترک داشته باشند، چنانچه بعد از پیروزی حامد کرزی را من حیث شخص آلوده بفساد وقاچاق مستقیما مورد حمله قرار داد وحکومت کابل را ضعیف ترین ونا کار آمد ترین اداره خواند وعلاقمند بود در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری شخصی غیر از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان باشد ولی حامد کرزی به هر شکلی که بود شیرزی ویا بارک زی را از کاندید شدن منصرف و بر خلاف انتظار بارک اوبا ما مجددا در ارگ ریاست جمهوری تکیه زد که درامه انتخابات ونتائج آن به همه معلوم است، در آن زمان حامد کرزی که از طریق انتخابات بر مسند قدرت نشسته بود دیگر خودرا مستقل ورئیس جمهور یک کشور آزاد میدانست وکوشید با شعار های خارجی ستیزی گفتار ها وکردار بارک اوبا را تلافی کند.یعنی همانطوریکه جمهوری خواهان درمجلس سنا برای بارک اوبا ما مشکل تراشی میکردند حامد کرزی در کابل به یک چالش بدل شد.  
انتقامگیری حامد کرزی از اوبا ما: جناب حامد کرزی کوشید تا در دورۀ ریاست جمهوری بارک اوبا ما  ذهنیت عام مردم افغانستان را علیه آمریکا که اوبا رئیس جمهورش بود تحریک کند ، چنانچه در بیرون اداره کمپائن تبلیغ علیه عملیات خود سر وشبانه نیرو های خارجی را به بهانه تلفات ملکی آغاز کرد وهمزمان با  اعلان بر نامه صلح وسازش با طالبان ایشان را  فرزندان واقعی افغان وبرادران ناراضی  خواند وانگیزه عملیات علیه طالبان را کاهش داد واز طریق فعالیت های استخباراتی مردم را تحریک میکرد تا در برابر هر عملیات دست به تظاهرات بزنند و کمیسیونی را مؤظف ساخت تا رقم تلفات ملکی را در عملیات زمینی وهوای نیرو های  ناتو در رأس آمریکا چند برابر اعلام کنند ودرین میان شعار ها ورجز خوانی های خارجی ستیز ی کرزی ومردم نیز بر مؤفقیت  بارک اوبا ویا  در کابل تأثیر منفی داشت. در کنار این بر نامه ها کمیسیون ایجاد کرد زیر نام نظارت بر استراتیژی مبارزه علیه فساد تا  تنها خارجی ها وشرکت های امریکائی را عامل گسترش فساد در افغانستان معرفی کند واین کار را انجام داد. کمپنی های امنیتی شخصی  خارجی عامل بی نظمی وبی امنیتی معرفی شد وبرخی کمپنی ها که مربوط جمهوری خواهان نبود لغو شد وکمپنی های امینتی جمهوری خواهان تا هنوز در افغانستان فعال اند.البته شعار های خارجی ستیزی جناب حامد کرزی متأثر از نوع بر خورد بارک اوباما در مورد ایشان وتیم کاری شان بود یعنی حامد کرزی من حیث مهره وفادار به جمهوری خواهان آمریکا قطع نظر از مصالح ومنافع ملی افغانستان کوشش کرد پالیسی های دموکراتها هارا به شکست مواجه سازد که تا جای مؤفق هم بود و.اما حالا که اوبا ما برای چهار سال دیگر در قدرت است واز عمر حکومت حامد کرزی یک سال ونیمی بیش باقی نمانده معلوم نیست ماجرا بکجا ختم خواهد شد.؟
دور نمائی روابط اوبا وکرزی در آیندۀ افغانستان: حامد کرزی به اساس محاسبه که از اوضاع امریکا، جهان و.خصوصیات نژادی بارک اوبا ما داشت باور مند بود که درین دور از انتخابات آمریکا بار دیگر جمهوری خواهان به پیروزی خواهند رسید به همین دلیل درین اواخر پالیسی خودرا در برابر طالبان تغیییر داده بود دیگر ایشان را برادر خطاب نمیکرد وانتظار داشت با پیروزی جمهوری خواهان  تیمش را در افغانستان تقویت بخشد ودر یک مبارزه مشترک طالبان را که فعلا ضعیف اند از صحنه دور وپیروزی را بنام جمهوری خواهان رقم زند اما بر خلاف این پیشبینی بار دیگر دموکراتها در رأس همان بارک اوبا مای بی إعتنا به حامد کرزی به پیروزی رسیده وشما چه فکر میکنید که معادلات وتعاملات سیاسی بین این دو هم پیمان دل سرد بکجا خواهد انجامید؟
حالا بارک اوبا تا یک سال ونیمی دیگر این جرعۀ تلخ را بکام خواهد کشید اما مطمئن نیست  بازی به همین جا ختم شود چون حامد کرزی برای یک سلسله مسائل مقدمه چینی کرده است.که از جمله سب وتاژ کردن انتخابات از طریق گرم وسرد ساختن مسئله دیورند واحملات بالفعل وبالقوۀ پاکستان بر خاک افغانستان که شرائط اصطرار را توجیه ، انتخابات را تعطیل وبقای حکومت حامد کرزی را تضمین مینماید.درست است که حامد کرزی اعلان نموده  بعد از بر گزاری انتخابات از مقام ریاست جمهوری کنار میرود واما برای بر گزاری انتخابات هیچ نوع ضمانتی وجود ندارد نه امکانات لوژستیکی نه مالی ونه هم امنیتی .نه تذکره توزیع میکند ونه هم اتباع کشور را مشخص میسازد ونه برای تأمین امنیت تدابیری را پیش بینی کرده است بخصوص زمان بر گزاری انتخابات از لحاظ جوی ونبودپوشش امنیتی کاملا سوال بر انگیز است،واگر حامد کرزی به این مسئله صادق باشد باز هم بخاطر تشویش های که از ایندۀ خود دارد تلاش میورزد من حیث شخصیت اثر گزار در سیاست آیندۀ افغانستان به نوع سهیم باشد وروابط افغانستان وامریکا همچنان سرد وپیچیده خواهد بود.بخاطر اینکه بارک اوبا هیچ علاقه به حمایت افرادی ندارد که ایشان را بی کفایت فاسد و قاچاق بر میخواند وادارۀ افغانستان هم فعلا بدست همین عناصر است که کس نمیتواند به آسانی از کف شان بیرون راند.واگر انتقال قدرت از مسیر دموکراتیک صورت نگیرد  افغانستان به همان ریسمان خونین تاریخ گذشته اش گره خواهد خورد.