X

آرشیف

افغانستان و مطالب چندى التقاطى! 
چند مطلبيکه أخيرا  ذهنم  را آزار ميدهند:
پسر وزير خارجهء  پاکستان آقا قريشي از مدت زيادى است در دفتر جان کيرى سناتور امريکاېى و مداخله ګر در انتخابات رياست جمهورى افغانستان کار ميکند و ګويا مشاور سناتور جان کيرى است. لذا ديد ګاه پاکستان و تشکيل ذهن جانکيري را خود نتيجه خواهند ګرفت!
 خليلزاد اخيرا از حاکميت متمرکز در افغانستان شکايت دارد و عبدالرشيد دوستم أخيرا بوديجه ٢٥٠ ميليون پونډي  را بخاطر (تجزيهء؟!) افغانستان به دست آورد!
طالب انتحابات سراسرى راقبــول ندارد و تماميت خواه است!
ملت مظلوم به فقر و بيکارى پنجه  نرم ميکند!
در افغانستان قوانين قبلى ملغى و قوانين جديد مشروع و توحيد شده وجود ندارد و طالبان قرار تأکيد شان به اساس قوانين اسلامى حکم صادر ميکنند که در مورد فتاواى شخصى متعدد وجود دارند!
از حاکميت قانون خبرى نيست و أخيرا  يک سازمان نوکر ايران بنابر ګل آوردن به سفارت ايران در کابل بخاطر جنايات عليه مهاجرين از جانب حاکميت طالب مسدود و رٸيس اش دستګير شد. آيا طالب و حاکميت طالب حق دارد کسې را بخاطر ګوز زدنش که خوش طالب و يا من نه آيد دستګير و سازمان اش را مسدود کند؟
از چه و از کدام تخلف و تشويش اول بنويسم؟
فقر، بيکارى و نابود ساختن و شهيد ساختن حد اقل ٥٠٠ کارمند بى ګناه (بلى بى ګناه چون طالب و خليفه اش عفوه از تخلف سابق اعلان داشته بود و غدر در تعهد ګناه کبير و جنايت است.) کارمندسابق بنويسم؟
از انحلال اداره احزاب بنويسم؟ طالب بايدجواز  تقريبا اکثريت اين احزاب قومى،  سمتى و منطقوى را به حکم ادارى معلق مينمود تا اين احزاب!؟ در  محکمه ثابت مساختند که حکم ادارى غير قانونى و احزاب سياسى شان نه   قومى، نه سمتى و نه خانـوادګى اند.  حاکميت بايد همه ساله از عمل کرد هاى مطابق قانون و جواز شان ګزارش بګيرد!
 طالب حکومتدارى مدرن را نمى داند و قبل از همه تماميت خـواه است.
مشروعيت خود را از مبارزهء ٢٥ سالهء خود ميداند و اين اساس خطاء است. بلى اين افتخار خود را به ملت ياد آورى دوامدار کند ولى اين مرجع مشروعيت حاکميت نبود و نه هم است!
 بلى شعار طالب و مبارزهء طالب بخاطر ختم حاکميت نظامى اجنبى شعار و خواست ملت بود و است. حاکميت اسلامى براى مسلمان اساس بود و است. آما ختم تسلط نظامى خارجى نبايد منجر به تسلط عملى پنجاب بر افغانستان مى  شد و نه شود و تعبير از اصول دين متفاوت اند و قراٸت طالب از دين نبايد مانند قراٸت منحصر و به زور تفنګ تطبيق شود.
ملت افغان مسلمان است و پيامبر اسلام فرموده که ملت مسلمان بر ناروا توافق نمى کند.
طالب بايد به مسلمان بودن ملت افغان باور داشته و مشروعيت برداشت خود را از ملت کسب کند و به انتخابات تحت نظر قانون متعهد و براى تحقق آن بايد با عدالت عمرى آمادګى ګيرد. ورنه افتخارات بدست آورده را بخاک برابر و ملت را به فاجعه خواهد کشاند.
حزب کمونست شوروى ٧٠ سال بر ملت بيرق سرخ خود را تحميل کرد ولى در نهايت شکست مفتضح خورد. تماميت خواهى مردود بود، است و خواهد بود!
ما نظام سيکولار نمى خواهيم و اسلام نظام سيکولار را در اکثريت مسلمان قبول ندارد.
ما تخلفات وسيع به نام ديموکراسى و ابتذال آنرا و اقتصاد بازار وحشى را نمى خـواهيم. حاکميت بايد  توسط قوانين خوب لجام زده شود. عوض فرد بايد قانون حاکم باشد.
طالب دولتدارى را نمى داند و اين کشور و ملت را با روشهاى مـوجود به جنګ و جنجال دوامدار ميبرد. عوامل جنګ ديروز و امروز زياد اند ولى روش هاى امروز حاکميت طالب عامل اصلى ادامهء جنګ است. نصيحت هاى ساده لوحانهء بخش از رهبران طالبکه ديګر جنګ بش است،  با تمام صداقت ساده لوحانه اند.  و اګر خواسته باشند براى شان يکايک توضيح کرده ميتوانم تا بدانند که چه ميګويند؟
درد دل و ګفتنى زياد است اما در همين خلاصه ميدارم.
و ها از تخلفات ديروز هم در همان وقت ګفته و نوشته  أيم و هم امروز.
باور دارم که هيچ خياط طالب به اين تخلفات تنبان دوخته نمى تواند!
وها بيايد از نزديک کمک کنيد و از خارج نسخه نه دهيد، يک خواست ساده لوحانه بوده و فراموش ميکنند که اين يک جادهء دوطرفه و ايجاب قدمهاى اولى تضمين کننده از جانب طالب ضرورت است و اين با خلاصه کردن به ايجاد کميسيون نمى شود.    اول بايد قدم هاى لازم را تفنګ طالب بردارد. خواست اينکه بيايد، تسليم شويد و بيعت کنيد، باز شما را هم چوکى ميدهيم، خواست و تأکيد خطاء است! ګپ خواست  ما نه چوکى و نه امتياز بود و نه است و خدمت در افغانستان را صرف و صرف رفتن به قربانى ميدانستم و ميدانم!
و ها چون سياست به اصل منافع و مصالح است است و هيچ ګربه اى بخاطر خدا موش نمى ګيرد، لذا از خارجي ها و تخلفات شان چندان نمى نويسم!
 الهى رحم، حکام مـوجود نمى دانند چه ميګويند و چه ميکنند!
ډاکتر صلاح الدين سعيدى
١٧/٠٤/٢٠٢٢
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.