آرشیف

2014-12-12

امرالدین مایل

افغانستان درقرن 21‎

 

این قرن از نقط نظرساینس ،به وسیله آلات ،ابزار،ووسایل تکنا لوژی پیشرفته که ساخته وپرداخته ای بشر میباشد،قرن فعالیتهای بشری جهت سعادت ، رفاه وآسایش بشریت درزنده گی بوده که درین سده انسانهای آگاه، خبیر ومتمدن در روی این کره خاکی باغرور می خرامند وبا سهولت چهار سمت این کره خاکی را سیر کرده درفعالیت میباشند وازنتایج فعالیت های خویش وزنده گی خویش لذت میبرند .

اما، افسوس: که افغانها درین قرن متمدن با این کاروان شریک نبوده وسهولت ها شامل حال ایشان نمی شود .
 

حال آنکه دشمنان یا بیگانه ها:

 

ببین دراوج افلاک خانه کردند

مریخ دیدند، زحل را لانه کردند

خـراشـیـد آسمان را تعمـیـراتش

زمـیـن را ارغـوانی کـرد نباتش

ثـریـا را بـبـین کـه پـاره کردند

قـمـر را منبع ماه واره کـردنـد
 

 

اما ما افغان ها:

 

ولــی روی زمـیـــن ویـــرانـه ایـــم مـا
ز خـــود و اقـــربـــا بـیـگــانــه ایـم مـا

وطن از گرد وخاک ومرگ ومیر سیـر
جـوان مـا بـه هـــژده ســال شـده پـیــر

چـو مـوران زیست مـا در خـاک بـاشـد 
قــبـــــای مـــا زهـجــران چــاک بـاشـد

ز انـتـحـــار طـپـــد بــا خـــون بــــرادر
چـــه رنـجــی مـیـکشد بـیـچاره خواهر

هـمـیـشـــه مـــادر مـا اشک باراسـت
هـمـــه جــا پـــدر مـا سـوگـوار اسـت

یـتـیـم اسـت طـفـل معـصوم وطن وای
زجـــور خـویـش و اهـل اهریمن وای

"مـائـیــل" از دیــدۀ خــونــبـار بـیـنـد
هــمـه روز خــوشۀ ای از غم بچـیند