آرشیف

2015-7-8

سعدالدین غوروال

افغانستان به یک رهبری جسور ومدبرنیازمند است
افغانستان به یک رهبری جسورومدبر نیا زمنداست  :
سال 2015پرچالش ترین سال برای مردم افغانستان بوده وخواهند بود.  این طنش ها وچالشها ناشی ازنا امنی فراگیردرکشور، عدم حاکمیت قانون ، فساد گسترده دولتی وفقرسراسری است که زنده گی را به مردم جهنم ساخته است وبا گذشت زمان وضعیت  پیچیده تر ودشوارترشده میرود.
لذا جهت پاسخگوی به این چالشها و پیداء نمودن یک راه حل مناسب وفراگیر، مردم افغانستان به یک رهبری جسورومدبرنیازمند است. تا برای نجات مردم این چالشهای که همه چیزرا ازمردم بلعیده است بطور فراگیرکار نماید  ویک راه حل مناسب که قابل قبول برای مردم افغانستان جستجو کنند.
 به عقیده من از رهبری فعلی ودولت مردان حکومت وحدت ملی افغانستان این توقع  برده نمیشود. تا به این مشکلات همه شمول که تمام ابعاد زنده گی مردم افغانستان را تحت شعاء قرار داده پاسخ مثبت گفته بتواند  بلی پا سخ واضح است  ازعملکرد نزدیک به یکسال این حکومت معلوم میشود " که درهمین مدت زمانگیر نتوانست اختلافات ومنافع گروپی ، تنظیمی ، قومی ونژادی شان را کنارگذاشته ومنافع ملی علیای کشورراترجیع داده و درتعین وتقرر مقامات ارشد امنیتی ، عدلی وقضائی ، اقتصادی کشور توافق نمایند . چگونه خواهند توانست درتامین امنیت شهروندان کشور، حاکمیت قانون مبارزه علیه فساد ، رشد وتوسعه اقتصادی ومحو فقرپاسخ سریع بگویند ؟
 پاسخ گفتن به مشکلات وچالشهایکه متذکر شدم  برای همین رهبری با همین عملکرد و درایت  یک خواب ویک خیال بیش نیست .
کشوریکه بحالت جنگ قرارداشته باشد وزارت دفاع آن بدون رهبری باشد ،نهادهای عدلی قضائی آن مسئول وپاسخگوی ندا شته باشد مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی را چه کسی پاسخ خواهند گفت ؟ قضایائی کشوریکه هرلحظه جرم وجنایت درآن متصوراست که حل وفصل خواهند نمود.؟
 به همان گونه که ده ها سرباز ارتش ملی درقربانگاه جرم بدخشان مظلومانه شهید وسربریده شدند ، ده ها نفردرقاضی آباد کنر قربانی یک توطعه بزرگ گردیده اند ، درجلریزوردک قتل عام شدند بی پاسخ مانده واین تراژیدیها ادامه پیداء خواهند نمود. وفساد وقانون شکنی بگونه ادامه خواهند داشت مانند قضیه کابل بانک ،اختلاص ملیون ها دالردرقراردادهای وزارت دفاع ، وزارت شهرسازی به جیب مافعای دولتی خواهندرفت.
 یک موضوع بسیارشرم آوروغیرقابل تصور درحکومت وحدت ملی وجود دارد که هویت وملی بودن ارتش ودرمجموع نیروهای ملی کشورزیرپرسش برده اند ماه بحث وچنه زنی ها بین رئیس جمهور ورئیس اجرائیه حکومت ادامه داشت که وزیردفاع ازطرفداران ویاقوم رئیس جمهورو لوی درستیزازطرفداران یا قوم رئیس اجرائیه حکومت وحدمت ملی باشد واین یک حقیقت مسلم انکارپذیر است  که ا ین تقسیم بندی نشان میدهد . که اهداف شان وطن دوستانه وملی گرایانه نبوده هرکدام شان منافع خود وقوم خودرا جستجومینماید که با گذشت روز احضارات محاربوی نیروهای مسلح پائین آمده وتلفات زیاد شده میرود .
 اگروضعیت به همین منوال ادامه پیداء کند مردم ازفقر وتنگد ستی بسوی ناتوانی کشانده شده ، خانواده ازبابت نا امن بودن اطفال شان را از مکتب ممانعت خواهند نمود ، سیل از بیجاه شدن ومهاجرت ها تکرارخواهند گردید .لذا افغانستان برای نجات ازین سونامی سیاسی ، اقتصادی ونظامی به یک رهبری جسور  حصین نیازمند است تاکشور را نجات دهد
سران حکومت وحدت ملی همه چیز را فراموش کردند که برای مردم چه تعهد نموده اند وفعلا فقط درتلاش امتیازگیری برای خود وگروپ خود اند وبس …..