آرشیف

2015-2-6

م. سلطانپور

افغانستان: انقلاب فــــــــرا ميرسد!

 

درست حدود پنج سال پيش من مقالهء تحت عنوان " افغانستان! انقلاب ديگری در راه است" نوشته بودم. مقالهء مذکور مورد توجه جدی روشنفکران قرار گرفت و اقبال چاپ در اکثر تارنمای افغانستانی و حتی ایرانی و برخی نشرات مطبوع کشوررا يافت.
از آنزمان تا اکنون با آنکه تغييرات جدی يی در وضع بین المللی بوجود آمده، بحران اقتصادی جامعه سرمایداری را از ريشه لرزاند و برای اولين بارنماينده اقليت سياه پوست رئيس جمهور بزرگترين قدرت جهانی انتخاب گرديد، ولی وضع کشور ما بهتر نشد، بلکه در ابعاد گونه گون رو به خرابی بيشتر نهاده است.
حالا که در عرفهء دور دوم انتخابات رياست جمهوری قرار داريم، فکر ميشود که با شکست نيروهای عقبگرا، جنگ افروز و انحصار طلب و مافيای قدرت و مواد مخدر در افغانستان و پيروزی نيروهای تغيير و تجدد طلب و معتقد به مشارکت سياسی در کشور، آن انقلاب در حال فرارسيدن باشد؛ چون نه حکومتگران کنونی قادر به حکومت کردن اند و نه مردم حاضر به اطاعت از ايشان.
همين اکنون همه کانديدان رياست جمهوری و حتی احزاب، نيروها و شخصيتهای اجتماعی و سياسی کشور به سمت دو خط کشانيده ميشوند. اين نيروها يا بايد از کانديدايی که به تغيير نظام و شکل اداره کشور و مرکز زدايی مطلق اعتقاد دارند و درين راه تلاش ميکنند، حمايت نمايند  و يا از کانديدايی که به حفظ نظام و سيستم اداره موجود و مرکز گرايی مطلق تلاش دارند، حمايت کنند.
هرقدر به تاريخ انتخابات نزديک تر ميشويم اين صف بنديها صريح تر ميشود.
 شايد در ميان کانديدان شخصيتهايی نيز وجود داشته باشند که به تغييرات راديکال تری بينديشند، ولی در وضع کنونی اقبال چندانی برای پيروزی ندارند. لذا اينان نيز ناگزير اند در نهايت امر در يکی ازين دو صف قرار گيرند.
اگر نيروهای معتقد به "تغيير" برنده انتخابات گردند که احتمال پيروزی ايشان با در نظر داشت وضع داخلی کشور و فضای جهانی خيلی زياد است؛ اين خود يک تغيير جدی و نهايتآ يک انقلاب مسالمت آميز و دادخواهانه با رآی مردم خواهد بود. ولی اگر بنابر سوء استفاده از قدرت حکومتی و حمايت مافيای افغانی و بين المللی و يا هر عامل ديگری به دزدی رآی مردم بپردازند، نظام و نظام سالاران کنونی خود را در قدرت دوباره ابقا کنند، طبعا به مقاومت جدی صف مقابل و مردم افغانستان و اذهان عامه بين المللی مواجه خواهند شد که خود باز سرآغاز تغيير و انقلاب ديگری خواهد بود؛ ولی اين بار نه مسالمت آميز بلکه قهری و خونين.
 يارب چنين مباد!
********
 
در ذيل متن مقالهء " افغانستان! انقلاب ديگری در راه است" را جهت مطالعه علاقمندان و دوستان بدون هيچ تغيير و تصرفی دوباره به نشر ميرسانيم.
 
م. سلطانپور
26 سرطان ( تير) سال 1388
17 جولای سال 2009