آرشیف

2021-9-20

علم عبدالقدیر

افغانستان آهن ربائی افراطیت

 

وضعیت فعلی افغانستان دور نمائی تاریکتری را پیشروی ما میگذارد.به نظر میرسد افراطیت دست از سر افغانستان بر نمیدارد ، با آنکه گروه به شدت افراطی ومذهبی طالبان تمام افغانستان را به کنترول خود دارند  حکومت مذهبی ورهبران افراطی چون سراج الدین حفانی بر مردم مسلط شده اند و باز هم عدۀ از وضعیت نا راض بوده در لباس داعش ولایت خراسان با انفجار وانتحار وحملات کور و خونین  با کشتن افراد بیگناه  جهل وخشونت افراطیت را به نماش میگذارند. با آنکه ساختار های دولتی در هم شکسته بانک ها خالی ویا مسدود است از وظیفه ومعاش خبری نیست ولی افراطیون به این وضعیت قناعت نکرده خواهان کشتار وبیرحی بیشتر اند چیزی که عدۀ از رهبران طالبان بخاطر مصلحت های داخلی وخارجی از انجام آن نسبتا خود داری کرده اند گمان میرود افغانستان ظرفیت جذب افراطیت بیشتر ازین را دارد.

سیاست  جذب وپمپ انرژی  به طالبان:  اینکه طالبان حامد کرزی که در دور اول ریاست جمهوری  ترانه حماسی (گر ندانی غیرت افغانی ام..گر به میدان آمدی میدا نیم) را می سرود در دور دوم ریاست جمهوری بخاطر کشته شدن طالبان اشک می ریخت،طالبان را برادر خواند، به امریکا هم ذهنیت داد که طالبان دشمن آمریکا نیستند علیه نا هنجاری های داخلی می جنگند واین پیام را زلمی خلیل زاد پیوسته بخورد سران آمریکا میداد تا اینکه جو بایدن معاون وقت رئیس جمهور اوبا ما گفت طالبان دشمن امریکا نیست.پروژه جذب وپمپ انرژی به طالبان از طرف حکومت کابل وامریکا از همین سیاست مایه گرفت تا جا ئیکه حلقه کرزی بیرون راندن سران شمال وسقوط پنجشیر را عمق استراتیزی خود تعیین کرد وتکتیک های را جهت رسیدن به این استراتیزی انتخاب کرد.

هسته گزاری پروژه صلح:هدف این پروژه آوردن طالبان به شهر بود تا سران مخالف را نشانی وترور کنند وحلقه کرزی اشرف غنی وخلیل زاد هم در داخل علیه هدف تبلیغ میکردند وتصمیم به حذف میگرفتند با سیاست( دی دی آر وپی آر آر ) بسیاری از مهره های شناخته شده را از ساختار های نظامی وملکی حذف کردند واگر عدۀ از حذف نجات یافته بود با اعمال سیاست تفرقه ولایت های هم پیمان را در مقابل یکدیگر قرار میداد وعدۀ را تطمیع وبرخی را به چور واختلاس تشویق میکرد تا دوسیه بد نامی ضخیم وزانو حریف را خم کند در همه بر نامه ها مؤفقان پیش میرفتند.آنطرف زلمی خلیل زاد هم طالبان را صد مر تبه بهتر از سران شمال معرفی میکرد وبا مذاکرات 18 ماهه در رقطر فقط طالبان را به جهان معرفی کرد وتا توانست از طالبان قباخت زدائی کرد. تا جا ئیکه سران امریکا بطور اشکارخروج از افغانستان را اعلان کردند این سیاست از داخل وخارج با عث جذب  وپمپ انرژی به طالبان شد ودر مقابل با عث کاهش انگیزه ومورال نیرو های نظامی وحتی کاهش انگیزه حمایت مرمی از حکومت میشد. آزاد سازی زندا نیان طالبان وفرستادن شان به جبهات جنگ بیشتر به طالبان انرژی میداد ومردم را ما یوس واز دولت دور میساخت.البته این تکتیک هارا کرزی واشرف غنی وخلیل زاد در داخل وخارج طور هم آهنگ عملی ساختند تا جا ئیکه افغانستان به یکبارگی دور از انتظار مردم وجامعه جهانی بدست طالبان دسقوط کرد.

افغانستان خواستگاه افراطی تر از طالب: تا کیتک های پیهم وبه هم پیوسته مثلت خلیل زاد، کرزی واشرف غنی با عث اغفال وفریب مقا مات امریکا ئی شد . فساد فراگیر وگستردۀ عمدی  در میان مقام‌های افغانستان، سیاست تک محوری اشرف غنی  نا رضایتی گسترده در کشور، دخالت‌های پاکستان، و احیای روحیه مقاومت در مقابل اشغالگران خارجی و فاکتورهای دیگری تلاش‌های آمریکا را برای آموزش، تسلیح و تجهیز ارتش و پلیس افغانستان را بر باد داد. خود طالبان هم از سهولت پیشروی و تحت کنترل در آوردن شهرها یکی پس از دیگری، شگفت‌زده شد

وطالبان با یک مارش ظی 11 روز همه ولایات افغانستان را تصرف و غول قدرت را شکست دادند .این شکست با عث سر افگندگی امریکا در دنیا شد.اما تنها طالبان وکرزی وخلیل زاد واشرف غنی  قلبا ازین تحول راضی بودند چون به هدف که تعین کرده بودند  نزدیک شدند .

امنیت در قفس : با سقوط حکومت اشرف غنی فقط جنگ وکشتار ودزدی واختطاف کاهش یافته ومردم از امنیت نسبی صحبت میکنند اما این امنیت شبیه امنیت یک مرغ در قفس است که هیچ آزادی ندارد فقط امن است.   با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، شمار قربانیان جنگ و آوارگان در آن کشور به‌شدت افزایش یافته و بسیاری از مردم افغانستان که از خشونت‌های طالبان و محدود شدن آزادی‌های خود از سوی این گروه در حال گریختن به دیگر کشورها هستند.از دشت ودمن کابل بوی فقر وبیچارگی میدهد.امنیت طالبان شبیه یک زندان است .امنیت یک پرنده دررقفس  مردم تهدیدات امنیتی را به شدت حس میکنند لذا این امنیت امنیت نیست.حکومت طالبان  در حقیقت بازگشت  و سیر قهقهرایی و دردناکی است که نتیجه‌اش نه تنها دامن افغان‌ها، بلکه دامن کشورهای همسایه وجهان را هم خواهد گرفت.

افغانستان کهربائی خشونت وآهن ربائی افراطیت: با آغاز انفجار ها در کابل وجلال آباد پیداست که افغانستان ظرفیت جذب افراطیت بیشتر را دارد افراطیت داعش ، افراطیت میزان جهل ونادانی در یک جغرافیا را به سنجش میگیرد .حالا که طالبان به قدرت رسیدند کهربائی خاک افغانستان تشنه جذب افراطیت  قوی تر از طالبان است وگروه افراطی وخشن داعش بنام ولایت خراسان در حال سر کشیدن از کوه های شرق افغانستان است. اینکه چرا همیشه از شرق سر میکشد این سوال همیشه یا بی پاسخ است ویا هم از پاسخ بی نیاز.

گروه ترورستی وخشونت شعار داعش با نام ولایت خراسان  ایندۀ تاریک تری را پیشروی مردم افغانستان میگذارد.ولایت خراسان چرک (TTP  وTTA است.فکر کنید تاریک تر از اینها. گروه‌ تروریستی “ولایت خراسان” در پی برپا کردن حکومت اسلامی در افغانستان، بخش‌هایی از خاک ترکمنستان، ازبکستان و شرق ایران است. اعضای این گروه بیشتر در افغانستان و پاکستان فعال هستند.این گروه وظیفه خواهد گرفت تا جنگ های فرقه ای ومذهبی را در داخل أفغانستان راه اندازی کند جنگ های قومی ومذهبی خیلی خشن وهولناک خواهد بود.اینکه نسل حاضر برای پیگیری ازین فاجعه چه کاری انجام داده میتوانند قابل پیشبینی نیست چون چون مردم أفغانستان از رهگذز شعور سیاسی وتعامل مدنی در سطح خیلی پا ئین قرار دارند لذا میتوان گفت اینده تاریک تر در انتظار این ملت است .یا الله خیر.