آرشیف

2019-7-6

رسول پویان

افراطیت ابزار اشغالگران

طالـب که ضد خـامـه و خـط و نگاره است
خصم سواد و مکتب و درس و اشاره است

نظم و ثبات و عصر نـویـن را دهـد بـه باد
چـون بی خبـر ز عـلـم نهــاد و اداره اسـت

شــهـرونــد ممـلکـت چو نــدارد حــق رأی
طـالـب امـیـــر وحـشــت دارالامـاره اسـت

روشــنـگـری بـه مـشـرب طالـب خطا بُـوَد
تاریک تـر ز تـیـــره شـب بی سـتاره است

خـواهـان بحـث و مـشـوره و انتقـاد نیسـت
مشـتاق جنگ و حمله و قـتـل و قناره است

آزادی بـیـــان و رســـانــه پــذیــره نیســت
طالـب مــرد درّه و چــوب و کـتــاره است

فـرهـنـگ را بــه دار خـرافــات می کـشــد
زیـرا که وحش جنگل وعصر مغـاره است

آثــار بــاســــتــانـی مــا را کـنـــد خـــراب
آفـت بـه جـان معـبـد و دیـر و مـناره است

مـوسـیـقی و هـنــر بــه چـشـمـان طالـبــان
چـون کـوه آتـشـیـن خطـر پـرشـراره است

گل را ز چــشــم بلـبـل شـــیـدا کـنـد نهــان
خـالی ز عـشـق و جـاذبـۀ مـاه پــاره است

حـق و حقوق زن نـشسـتن بـه خـانـه است
در ذهــن طالـب ایــن عمـل آشـکاره است

سنگسار وقطع دست و دار است پیش رو
آزار خـلـق و کـنده و زنـدان همـاره است

افـراط و جهل دشـمن صلح و عدالـت انـد
تـاریـخ پـر ز تجــربـه و پـر گـزاره است

تنهـا نـه ظلـم و وحـشت و بـیـداد می کنند
اجبـار ریـش و لنگی و طرز قـواره است

افـراط طالـبی ثـمــر جـنـگ تحمـیلـیسـت
قلـب وطـن بـه خنجــر افـراط پـاره است

افـراطیـت وسـیـله یی در دسـت اجـنـبـی
داعـش از کجا شـد و طالب چکاره است

جـنـگ وطـن رقـابـت اشـغـالگـران بُــوَد
زین قتلگاه نـه راه فـرارو نـه چاره است

از خــون کـودکان و جـوانـان ایـن وطـن
افـراط و انتحار به جـوش و فـواره است

آتشگران جنگ ز هر رنگ و هر قماش
مـزدور دالـر انـد و همه در اجـاره است

قـربـانی کشاکـش آن خلق بی گـنـاه است
صلح دروغ گرچه به بـوق و نقاره است

30/6/2019
رسول پویان