آرشیف

2018-4-17

علم عبدالقدیر

افراد مسلح غیر مسئول؟

 
میدانید افراد مسلح غیر مسئول چه کسانی اند؟ به تعبیر دولت وشهر نشینان که گاهی فعالیت های شهروندی زیر نام جامعه مدنی دارند افراد  مسلح غیر مسئول به آن عده افراد  وگروپ های مسلح گفته میشود که  در مناطق مختلف کشور بدون اینکه تحت پوشش ویا داخل تشکیلات  قوای امنیتی دولت  باشند بخاطر  تا مین امنیت خانه ومنطقه خود سلاح بر دوش دارند  در مقابل مخالفین دولت می جنگند  و با ارگانهای دولتی  نیزدر تماس اند وگاهی از طرف دولت حمایه هم میشوند .
ظهور این عنوان؟ درست بعد از سقوط طالبان نسبت کمبود نیروی امنیتی  بار دیگر مناطق دورتر از مراکز واحد های اداری توسط فر ماندهان محلی اداره میشد فر ماندهان که حین حملۀ امریکا به افغانستان من حیث پیاده نظام مؤثر در جهت پاکسازی طالبان از مناطق ومحلات نقش بازی کردند .اما این نیرو ها از نظر مشاورین افغان تبار امریکا مانند خلیل زاد،، حامد کرزی، جلالی واشرف غنی  بنام بقایای شمالی اتل وال خیلی بد تر از طالبان به نظر میرسید ایشان را جنگ سالار وتفنگ سالار ترجمه همان جگره مار وتوپک مار طالبان نامگذاری کردند.ایشان بخاطر خلع سلاح این گروه ها بر نامه های را بنام دایاگ ودی دی آر  طراحی  وعملی کردند .ایشان عمدا کوشش کردند با خلع سلاح گروپ های مسلح خارج از تشکیلات رسمی در قراء وقصبات خلاء امنیتی ایجاد نماید تا طالبان دوباره بر گردند واین خلأ را پر کنند  ازینکه دولت پولیس کافی نداشت این خلاء توسط طالبان پر شد یعنی پیامد ونتیجه بر نامه قبل از وقت دایاک ودی دی آر ظهور وقدرت گیری مجدد طالبان بود ..اما مناطق ومردمی که چانس سازش واشتی با طالبان نداشتند دوباره سلاح خریدند وسنگر ساختند وقدرت گرفتند از آنجا ئیکه دولت ضعیف بود لحن مشاورین هم از جنگ سالار وتفنگ سالار به افراد مسلح غیر مسئول تغییر کرد.
آیا واقعا این افراد غیر مسئول اند؟هم دولت وهم این گروه ها در موارد مختلف نقش شتر مرغ را بازی میکنند.هر راز گاهی که طالبان بالای مناطق لشکر کشی میکنند دولت با فرستادن چند صندوق مرمی ازین مردم تقاضا میکند تا مقابل طالبان بجنگند یعنی برای شان مسئولیت میدهد این مردم قربانی میدهند تلفات مالی وجانی متحمل میشوند..اگر طالبان وجود نداشته باشند این افراد ویا گروپ های مسلح با استفاده از صلاحیت وقوانین محیطی تصر فات فرا قانونی انجام میدهند که با معیار های قوانین دولتی وخواستهای کمیسیون حقوق بشر هم آهنگی ندارد دران صورت دولت ایشان را گروه های مسلح غیر مسئول خطاب میکند.خود این گروه ها هم اگر دل شان نخواست با مخالفین دولت بجنگند میگویند ما نه معاش داریم ونه امکانات ونه هم مسئولیت بما سپرده شده واما اگر منافع شان بخطر باشد در آنصورت هم می جنگند وهم حامی دولت اند.مردم ومناطق که در دولت واسطه دارند مانند وزیر ورئیس ولابی  نام این گروه هارا  اربکی ، پولیس محلی، خیزش مردمی وغیره  گذا شته در تشکیلات دولت  قسما رسمی میسازند .وبه ایشان معاش وامتیاز ورتبه  هم میگیرند اما کسا نیکه در دولت واسطه ندارند همیشه بنام مسلح غیر مسئول در بین طالب ودولت یک مرز ودیوار حائل ایجاد میکنند.
سود وزیان افراد مسلح غیر مسئول؟سود افراد مسلح غیر مسئول در این است که دولت قادر به تا مین امنیت مناطق نیست واین خلاء امنیتی توسط  همین افراد مسلح پر میشود که حامی دولت اند ودولت میتواند  به کمک این مردم برخی بر نامه های خودرا در ساحه  عملی کند..به این حساب این افراد با وصف آنکه سلاح وامکانات شخصی دارند در تا مین امنیت پروژه های انکشافی وحفظ امنیت مکاتب وحتی تا مین امنیت رائی دهنگان در هنگام انتخابات  نقش بازی کنند ودر صورت هجوم طالبان به منطقه با حمایت مردم طرفدار خویش با طالبان می جنگند مانند نیروی های امنیتی تلفات میدهند ونام شان  میشود خیزش مردمی..به همه حال مردم همین سر زمین اند در کنار دولت ضعیف قربانی میدهند که نمیشود به آنها توهین کرد ویا غیر مسئول خواند چون با نبود آنها چارۀ جزء تسلیمی منطقه به مخالفین نیست.
زیان آن در چیست؟:ساحه حاکمیت افراد وگروپ های مسلح خارج از تشکیلات دولت که بنام غیر مسئول معرفی میشوند بطور مکمل در دسترس نیرو های امنیتی نیست.اینها در برخی موارد قوانین و تشکیلات خودرا دارند وحکومت چون ضعیف است با آنها مدارا میکند والا جای انهارا مخالفین دولت میگیرد که هیچ چانس  برای حاکمیت دولت باقی نمی ماند..
اینها در برخی موارد خصوصا زمان انتخابات به سود امر ویا قوماندان محلی خویش کار میکنند واین وضعیت لازمه یک حکومت ضعیف وناتوان است اینها قربانی میدهند کشته میشوند وحتی خانه های شان به آتش کشیده میشود. پس باید ازین وضعیت به نفع خود استفاده کنند..افراد مسلح غیر مسئول غالبا دعاوی وقضایای پیش آمده در مناطق شانرا حل وفصل میکنند ومیشود گفت غالبا قوانین دولتی را نقض میکنند.
چرا این نیرو ها وجود دارد؟ تا زما نیکه مخالفین دولت وجود داشته باشد این نیرو ها هم وجود دارند مگر اینکه حکومت با ایجاد تشکیل چند ملیونی نیرو های امنیتی تمام قریه ها ومناطق را رسما زیر پوشش بگیرد وهمه کسانیکه با طالبان می جنگند را شامل تشکیل رسمی دولت سازند آنوقت میشود نام اینها پولیس ویا اردو خواهد بود که کار نهایت دشواری است. اگر نیرو های امنیتی دولت بحدی نباشد که امنیت تمام مناطق را تا مین کند کشور از وجود افراد مسلح داو طلب که بنام غیر مسئول شهرت یافته اند نا گزیر است..ومیتواند ایشان را مسئول بخواند تا ایشان با احساس مسئولیت به قوا نین دولت توجه کنند…
با بر داشت فوق در میا بیم که این افراد خیلی هم غیر مسئول نیستند بخاطر حفظ جان خود که مسئولیت دولت است ویا منطقه حاضر به قربانی میشوند وتلفات میدهند بناءٍ غیر مسئول خواندن شان یک توهین بیش نیست..چون اینها در برخی موارد میتوانند طور ساده منطقه را به دشمن تسلیم کنند ودر صورت عدم همکاری مردم محل که غیر مسئول خوانده میشوند دولت توان واپس گیری ویا اداره محیط را ندارد.شاید اردو وکماندو بتوانند یک سنگر ویا منطقه را از مخالفین پس گیرند اما حفظ ونگهداری مناطق مختلف کشور وظیفه مردمی است که گاهی غیر مسئول معرفی میشوند. که از نظر من غیر مسئول نیستند.
غیر مسئولین واقعی ؟ افراد مسلح غیر مسئول واقعی ومطلق عبارت از افراد وقطعات کوچکی اند که در پایتخت  کابل ومراکز ولایات با حمل سلاح از افراد حمایت میکنند با مردم بد رفتاری میکنند وگاهی پولیس و وترافیک را مورد حمله قرار میدهند ، مثلا افراد  مربوط به کمپنی های امنیتی که ما فوق قانون عمل میکنند ویا پهره داران بی قاعدۀ بزرگان  چون معاونین رئیس جمهور ،وزاء ، وکلاء  ورءوسا  در بین شهر از ایشان بخاطر قدرت نمائی وتهدید مردم استفاده میکنند..به همین تر تیب افراد مسلح که در وازه خانه ها وتا سیسات دولت استاد اند ومردم را براه رفتن اجازه نمیدهند.