آرشیف

2020-10-26

دکـتـر بصـیر کامجو

اعـلامیـه: تأسیس شورای نخبگان

بنام خداوند مهر و روشنایی

به مقام محترم شورای ملی (مجلس نمایندگان وسنا) افغانستان ،
ــ احزاب سیاسی مستقل ،
ــ رهبران سیاسی ودینی مستقل ،
ــ آموزگاران ودانش آموزان ،
ــ کارگران وبیکاران وکسبه کاران وهمه شهروندان ولایه ها واقشارمختلف اجتماعی جامعه تقدیم است.
باادای ادب وعرض حرمت !
به آگاهی همه شهروندان بزرگوار (خراسان ــ افغانستان ) رسانیده می شود که ساختارسیاسی رژیم تک قومی کابل ، چندین دهه می شود که دیگر قدرت وتوانمندی رهبری اقتصاد ، سیاست وفرهنگ این سرزمین راندارد . ازین بابت کشورما دریک فرآیند خیلی اساس تاریخی وسیاسی قابل تغییرقرارگرفته است .
حاکمیت سیاسی رژیم تک قومی کابل ، برای جلوگیری از تغییربنیادی ساختار سیاسی قدرت  در کشور، بیست سال می شود که متوسل به اِعمال سیاست خشن جنگ وکشتارمردم گردیده است . رژیم کابل ــ دریک پیوند تباری مشترک با طالبان خون آشام مانند دو روی یک سکه ــ برای استقراروتقویت وتداوم حاکمیت سیاسی قوم افغان در سرزمین خورشید، پلان شده کار وعمل می نمایند وزندگی شهروندان این سرزمین رابه خاک وخون کشانیده اند .
مردم خود شاهد هستند که در فرآیند بیست سال فرمانروایی حامد کرزی واشرف غنی ، دغدغه وساخت و بافت رژیم کابل ورسانه های حاکم افغانستان را ، تنها انتشار خبر شمارش زخمی ها وقتل وکشتارمردم بوسیله طالبان افغان وبزرگ نمایی قدرت رزمی این گروه دهشت انداز تشکیل داده ومی دهد . وبرای هراسانیدن مردم وفرمانبرداری آنها از حاکمیت سیاسی تک قومی افغان ، این رویکرد قتل وکشتار وجنگ وجنایت گروه طالبان ،  آگاهانه تا به امروزادامه دارد. 
با شناخت درست از سرشت وذات طالبان که مردم خیلی شریرو بی رحمی هستند ، وکدام برنامه سیاسی برای آبادی این کشورندارند و درجریان 26 سال جنگ نامتداول مقابل مردم ملکی ولشکری این سرزمین ، موجب قتل وکشتارصدها هزارانسان بیگناهِ گردیده اند  . بناً مطرح کردن صلح باچنین یک گروه خون آشام ماشینی ، بی مهر وبی دین  ، یک شعارکودکانه ، انتزاعی وغیرواقعی می باشد.
تاجائیکه ما آگاهی داریم زیاده از90 درصد نفوس کشورــ پارسی زبان وپشتیبان صلح وامنیت هستند. پارسی زبانان  آگاه وبا معرفت باید سرنوشت خویش را بدست خود رقم زنند . وابتکارعمل وایجاد صلح وامنیت را درکشور بدست خود گیرند . گدایی کردن صلح وامنیت ازمردمان ونهادها وکشورهای بیگانه ای خارجی ویا ازرژیم نامشروع فاسد وبی کفایت وبی مسئولیت کابل ، درحقیقت از یکسو اهتمام نه ورزیدن به آرمان واراده وامید مردم می باشد واز سوی دیگر استمرار جنگ وجنایت در کشوررا تقویت می بخشد .
به اندیشه ما ودرکی که از تاریخ سه سدۀ اخیرکشورداریم ، ساختارحاکمیت سیاسی تک قومی افغان در این مدت زمان ، اشکال مختلف حکومت ها ازقبیل : شاهی مطلقه ، شاهی مشروطه ، امارت اسلامی  ، جمهوریت ، جمهوری دیموکراتیک خلق ، جمهوری اسلامی … وغیره را تجربه کرده است.  این همه حکومت ها تک قومی بوده اند وهیچگاه مشروعیت سیاسی خویش را ازراه انتخابات آزاد ومستقل بوسیله رای مردم بدست نیاورده اند.  بلکه همیشه دست نشاندۀ قدرت های خارجی در کشورما بوده اند، ودرزیرسایه قدرت های بیگانه وبا زورونیرنگ وتقلب ، چهارروزی برسرنوشت مردم حاکم گردیدند وجهت حفظ بقای خویش هزاران هزار شهروند این جامعه را نابود دربه درخاک بسر ومتواری ساختند.
راه بیرون رفت ازاین تنگناِ سیاسی دراین برهه زمانی تنها برگشتن به خواست واراده مردم است. مردم امنیت وثبات ، کارومسکن ، آرامی ، نان ولباس می خواهند . وبرای آوردن یک نظام مردم سالار، قانونمند ومشروع که متضمن مصونیت فردی ونیازمندیهای واقعی آنها باشد ، به امید فردای روشن صلح روزشماری می کنند  .
با این درک ونگرش ما میهن دوستانِ پیرو صلح وآشتی با تقدیم حرمت واحترام به همه ای شهروندان کشور ، یکبار دیگراز تک تک مردم و مجلس نمایندگان وسنا وسایررهبران میهن دوست ، نیک اندیش وصلحخواه ونماینده های احزاب مستقل این سرزمین درخواست اخلاقی وانسانی می نمائیم  که باهم همبسته شوند وگام عملی درراه تأمین صلح ، همبستگی ملی وایجاد یک نظام مشروع قانونمند وهمه شمول بردارند .
درغیرآن ! سریال دنباله دارجنگ وجنایت حامد کرزی واشرف غنی برای بیست سال دیگربگونه خشن ترجریان پیدا خواهد کرد.
رهبران وپیشکسوتان ومیهن پرستان واقعی مردم ، اگربه خدای پاک ایمان دارید وبه خون پاک هزاران هم میهن خویش ارج وحرمت می گذارید . و ناله وفریاد مادران غمدیده کشوررا با گوشِ وجدان خود می شنوید واحساس می کنید ،  شمارا به شیرپاک مادرتان قسم ، باپندار نیک ،  صادقانه وراست در راه تأمین امنیت واقعی وقطع جنگ ، گام اخلاقی وانسانی وعملی بردارید.
مؤلفه های سیاسی وراهبردیی حل اساسی مسئله ملی  که در کشورما منجر به آوردن صلح وایجاد یک نظام مشروع ومردم سالارمی گردد خیلی زیاد اند .اما یکی ازمهمترین راهکاربرترکه تهداب کارمشترک سیاسی واخلاقی وانسانی مشکل کشور مارا می گذارد ، تأسیس شورای نخبگان برای ایجاد یک نظام مشروع سیاسی می باشد.
شورای نخبگان مجمع از دوازده دانشمند باتجربه خواهد بود که بدورازهرگونه پیوند اتنیکی ، لسانی ودینی واندیشوی  برمبنای وجدان پاک واحساس اخلاقی انجام رسالت می نمایند ، و به کمیت مساوی از طرف رهبران چهارملیت باهم برابر کشور به این شورا معرفی می گردند . بگونه ای نمونه : سه دانشمند ازجانب هزاره ها وسه دانشمند از جانب پشتون ها وسه دانشمند ازجانب ازبیکها وسه دانشمند ازجانب تاجیکها ، برای یکسال به شورای نخبگان انتخاب وشناساسی می شوند .
شورای نخبگان  ، دارای صلاحیت حقوقی واجرایی وقانونی می باشد ومسئولیت رئیس دولت را بعهده می گیرد . وبرای انجام رسالت سیاسی  واجرایی خویش، همه امکانات دولتی دراختیارش قرارمی داشته باشد. وموافق به همه قوانین جاری کشور با مجلس نمایندگان وسنا ، دادگاه عالی ودادستان کل کشور کار مشترک برای ایجاد یک نظام مشروع ومنتخب  می نماید.
شورای نخبگان دارای رئیس ودبیرنبوده ، بلکه بگونه مشترک بوسیله دوازده دانشمند عضوشورا ،  رهبری می گردد . این شورا درفرآیند یکسال مسئول است که انتخابات مجلس نمایندگان وسنا ورئیس جمهوری را بگونه آزاد ، سری ومستقل ، شفاف وبدون تقلب زیرمراقبت وسرپرستی ملل متحد ونماینده های احزاب وپارلمان کشوربه انجام رساند.
افزون برمدیریت انتخابات شورای ملی ورئیس جمهوری ،  شورای نخبگان مسئولیت خواهد داشت که  قانون اساسی نوین ومردمسالاررا دراین مدت تدوین وپس ازانتخابات برای تصویب به شورای ملی منتخب ارجاع نماید.
وظیفه شورای نخبگان پس ازانجام انتخابات رئیس جمهوری وشورای ملی وتدوین قانون اساسی به اتمام می رسد. مگردرصورت رای وموافقت قانونی شورای ملی جدید ، اعضای شورای نخبگان باکمیت مساوی چهار ، چهارنفرعضو ، رهبری ونظارت نهاد های دیوان عالی کشور، دادستان کُل کشوروشورای قانون اساسی را پس از انتخابات درمدت چهارسال ، به عهده خواهند داشت  .  
بااحترام
  متن کامل را درشکل پ د اف دراینجا بخوانید
 http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/10/اعـلامیـه.pdf
 
 
نویسنده : دکتر بصیرکامجو