آرشیف

2015-2-3

سيد يحيا صياد

اعـــــراق، دومان و واقعيت هاي اختفاء

 

اعراق، دومان و واقعيت هاي اختفاء

 

1- تـــقاضا علمـــــــــيــــــــــــــت زيـــــاداســـــــت – مــــــساعدت شــــــــــــــرايـــــط كمـــــتراســـــــــــــــــت .

2- بــــــهارعلــــــــميــــــت زيـــــــــــــــاداســـــــت – اذوقــــــــــــه سبـــــــــزش كــــــمتــــــر اســـــــــــــــــت 
3- مـــــدارك تــــــحصيــــلي بـــــــــالاتـــــــــــــــــر – امــــادرك عــــــــــمومي كــــــــمتــــــــراســـــــــــــــــت 
4- آگـــــاهــــــــــــــي بــــــــشتـــــــراســــــــــــــــت – امـــــــااحترام به مدر ك تــــــخـصصي كمتر اســـــــــــت
5- مــــــــتخصصـــــــــــين بــــــشتـــــــــرداريــــــــم – امـا رفــــع مشــــكـــــلات كـــــــــمتـــــــــراســـــــــــــــت 
6- امـــــــــروز خــــانه هاي بزرگتـــــــرمي سازيــــم – امــاخــــانوادها كـــــــوچـــــــــكتــــــــــــراســــــــــــــت 
7- راحــــــتي بشتـــــــــرميـــــــــــــــــــــــخواهـــــــيم – امـــــازمــــــان كـــــــــمتــــــــــــــــــــراســـــــــــــــــت 
8- داروهاي بــــــــــــــــــــــــيشـــــــــتراستفاده ميكنيـــم – ســــــــــلامتــــــــــــــي كـــــــــــــمتــر اســـــــــــــــــت
9- كــــــــــــمـــــــــــــــك خـــــواستــــــــــــــن زياداســـت – اســـــــتعانــــــــت وياري كـــــــــــــمتر اســــــــــــــــت 
10- قـــــــربانيـــــــهاي سيــاســــــــي زياداســــــــــــــــــت – امــــــــــاپالـــــسي هاي اجرايــــــــي كمتراســـــــــــــت 
11- شـــــــعارحــــــــق خـــــواستــــــن زياداســـــــــــــــــــت – اماعمــــــــل آن كمـــــــتر اســــــــــــــــــــــــــــــــت 
12- اســــــــــــتقبال اززورگــــــويان زيـــــــاداســــــــــــت – حــــــــــــــرمت حقــــــــــوقـــي انساني كمتراســــــــت 
13- زميــــــــنه كارســـــــــــــــازي زيـــــــــــاداســـــــــــــت – كاربه اهل كارســــــــــــــپردن كـــــــــمتــراســـــــــت 
14- كارمنـــــــــــــــــــدان ومدريــــــــــت هازياداســـــــــــت – احســــــــــاس مسئــــــوليت كــــــــمتــــراســـــــــــــت 
15- شـــــــــــــعاربيـــــــــــــان اســـــــــلامي زياداســـــــــت – پاوند به احــــــكام الهـــــــــي كــــــــمتــــراســـــــــــت 
16- چـــــــــــشم بينـــــــــــاروشن زيــــــــــــاداســــــــــــــت – واضــح وآشــــــــكاراروشن بينــــي كـــــمتـــراســـــت 
17- اظـــــــــــهارمهـــــــــربانـــــــــــي زياداســــــــــــــــــت – صيــــــــله ورحـــــم درحقــــيقت كــــــــمتـــراســــــت 
18- خــــــشم كــــــــــردن به ديـــــــــــگران زياداســـــــــــت – خـــــــوردن خشـــــــــــــــــم كـــــــــمتــــــراســــــــت 
19- جــــــلوه خوبــــــــــي هاظــــــاهــــــــراًزياداســــــــــــت – درباطــــــــن عمـــــــــــــــــل كــــــمتــــــراســـــــت 
20- شـــــهـــرت طــــــــــلــــــــــبي زيــــاداســــــــــــــــــــت – تــــــوانــــــايي درك كــــــــــمتــــــــــــراســـــــــــــت 
21- پيـــــــــام دادن زيــــــــــاداســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت – امااحســـــــــــــــاس درك آن كــــــــــــــمتــراســـــــت 
22- آرزو تـــــــــــــوقـــــــــع زيـــــــــاداســــــــــــــــــــــت – رسيـــــــــــــدن بــــــــــه آن كــــــــــــمتـــــراســــــــت 
23- شعار عـــاـــشـــقي زيــــــــــــــــــاداســـــــــــــــــــــــت – عــــــــاشــــــــــــقــــان واقعــــــــــــي كـــمتــراســـــت 
24- خـــــزان طبيــــــعت درزندگي زيـــــــــــــــــاداـــــــــت – بهـــــــــار طبيــعت درزندگي كـــــمتـــــــراســـــــــت 
25- ذهـــــــــــــنيـــــــت پــــــــــــروري زياداســــــــــــــت – ذهنـــــــــــــــيــــــــت ســــــــازي كــــــــمتــــراســـــت 
26- وضــــع كــــــــــردن قـــــانـــــــــون زيـــــــــاداســـــت –امـــــــــاتطبــــــــــــــق كــــــــــردن آن كـــــمتــــراسـت 
27- البتـــــــــه قلم تقدير خشكـــــــيده كسالت آوري زياداست – امـــــااعراق سبـــــــــــــــــــزش كــــــــــــــمتـــراست
28- حــــــــــس مهـــــــــــــم بودن برتري زيــــــاداســــــــــــت – احتـــــــــــرام گذاشـــــــتن به نظرديگران كمتراست 
29- ارايــــــــــــه نطــــــــــق بيـــــــــــان زيـــــاداســـــــــــــت – پوشــــــــــــيدن جامعــــــــــــــــه عمل كــمتراســــت 
30- پشنـــــــــهاد ونظـــــــــــريـــــــــــــــــــات زياداســـــــــت- انـــــتخاب نظرمثــــــــــــــبت كــــــمتــــــــراســـــــت 
31- بـــــدون ملاحـــــــــــــظه ايام راميـــــــگزرانيــــــــم – ارزيـــــــــش وقــــــــــت را كــــــــــمتــرميدانـــــــــيـــم
32- تاديــــــــروقـــــــــت بـــــيدارمــي مــــــــانيــــــــــــم – خيـــــــــلي خستـــــــــــه ازخـواب بــــرمي خيزيـــــــم
33- خيـــــــلي كم مطالــــــــــــــــعه مي نمائـــــــــــــــــيم – اقلــــــبي اوقـــــات تــــــلويزيون نــگاه مي نمائـــــــــيم
34- ســـــــــــــــاختمـــــــــــــــــــــانهاي بلـــــــــــندترداريم – امــــاطبـــــــــــــــع كــوتاتــــــــــــــــــــرداريـــــــــــــم 
35- بــــيشتــــــــرخرج مي نمــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم – كــــــــمتـــــــرعايــــــــــــــــــــــــــدداريـــــــــــــــــــم 
36- بــــــيشتـــــــــــــــــــــــــــــــرمي خريـــــــــــــــــــــــــم – كــــــــــمتـــــــر لـــــــــــــــذت مـــــــــي بــــــريـــــــم
37- مــاتــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــه مهتــــــــــــــــــــــــاب رفــــــــــــــــــته ايــــــــــــــــــــم برگشتـــــــــــه ائيـــــــم
38- امـــاقادرنيـــتيم بــراي مـــــلاقات همـــسايه ازيـك ســـوي خيــــــابان به ســــوي خيـــابان ديگر برويـــــــــــــــــم
39- بـــــــــــــــــــــــــيشتــــــــر مــــــــي نوسيـــــــــــــــــــــم – كــــــمتــــــــــــر يادميـــــــــــــــــگيـــــريـــــــــــــــم
40- بـــــــيشتــــــربرنامه ريـــــزي رامي نــــــمائـــــــــــــــيم – اماكمـــــــــــــــتر به انــــجام ميرســـــــانيـــــــــــــــم
41- مــــــــــــــشــــــاهــــــدات زيــــــاداســـــــــــــــــــــــــت – ديــــــــــــــــــــــــــــدن بـــــــــــــــــــــــــــسياركـــــــم
42- زنــــــدگي ســـــــــــاختن رايادگرفتـــــــه ايـــــــــــــم – امـانــــــه زنـــــــــــــدگي كــــــــــــــــــــــــــــــردن را 
43- عــــــجله كردن راآمــــــــوخــــــــــــــته ايــــــــــــــــــــم -اما نــــــــه صـــــــبـــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــردن را
44- فضـــــــــــــــــــــــــــايي بـــــــــــــرون رافتــح كرده ايـم- امــــانــــــه فضـــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي درون 
45- مــــــــــــاا تـــــــــــم راتجـــــزيه نمـــــوده ايـــــــــــــــم – امـــــانــــه تـــــــعصـــــــــــــــــب خـــــــــويـــــــــــش 
46- درآمـــــــدهــــــاي بالاتـــــــــــــــــــــترداريــــــــــــــــم – امــــــــــــــــادســــــــــت كـــــــــم درجـــــــــــــــــــود 
47- زاويـــــــــــــــــه انـــــــــــحرافـي زياداســــــــــــــــت – امــــــــــــازاويـــــــــــــه مســـــــــــــتقيم كـــــــــــــمتر
48- تـــــــبعيــــــــض گرائـــــــــــــي زيـــــــــــــاداســـــــت – حـــــــقيــقــــــت گرائـــــــي كــــــــمتـــــــــــــــــــــــــر
49- دروغ راراز موفـــــــــــقــــــيت درزندگي ميــدانــــــــنيم- امــــــــــابه راستــــــــــــــــــگو يــــــــــي ميل كـــمتـــر
50- بــــــــــــزرگ راه هـــــــــــــــــــا ي پهـــــــــــن داريم – امـــــــــــــــاديـدگــــــــــــاه بـــــاريــــــگتــــــــــــتــــر
51- ديـــدگـــــــاهي دروغ گــــويين را قـــــبول ميكنـيــــــــــــم- ديدگــــــاه راســـــــت گويان رافاجعـــــــــه ميدانيـــــم
52- بيــــــــــان آزاد ازفكـــــــــــــرآزادظـــــــــــهور ميـــكند- اماتـــــــــــــــــحــــــــــت شرايـــــــــــــط مــــحدوداست
53- قضـــــــــاوت كردن زياداســـــــــــت- اما بـدون ازبرســـــــــــــي كـــــــــــــــــردن واقعيــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
54- اگـــــرميــــــخواهيــــــــــــــدعســــــــــــل جمع كــــــنيد – كــــــــــــندورا ازبيـــــــــــــــــن نــــــــــــــبريــــــــــد
55- چـــــــگونــــــــــــــــه انتقــــــــــاد كـــــــــــــــنيم – كه ديــــــــــــــگران ازمامتــــــــــــنفرنشـــــــــــــــــونــــــــــد
56- علم محصول ازانديشه انساني است بعنوان ابزارقدرت مندازآن استفاده ميشود… تلاش خودسرانه بدكام زياداست.. امابيلانس زوايه ديدبه حقيقت كمتراست .
هــــــــــــــــرعــــــــــــمل ازشـــــــــــماســــــــــــــرميــــــــــــــــزندپايه خواســــــــــــــــــته هاي شــــــــــــماســــــــــــــــت 
{درقرون بيست ويك سرحد اتم هاگذاشت وضع قانون نزد ما سرحد بحران ها گذاشـــــــــــت 
عصرامروز ساخت وسازي هستويســـــــــت اختفاءواقعت درنزد بيــــــــــناهان گذشــــــــــــــت 
ساخت وسازي زروي دومان گشـــــــــــــــت بيخبر ژرف كسالت نزدمااظهارگشـــــــــــــــــــت 
فكربشرازنظام شمس و مريخش گذشــــــــــت ديده واقعـــــــــــــــت نديدوپوت ازنزدش گذشــــــــت }
 

بااحترام .سيديحيا "صياد" محصيل سال دوم دانشكدهء زمين شناسي دانشگاهء باميان بهاري 1391ه ش 

 

حبيب الله "راسخ"
حبيب الله "راسخ"

 

روزانتخابات انجمن فرهنگي وآموزشي سلطان شهاب الدين غوري

 

روزانتخابات انجمن فرهنگي وآموزشي سلطان شهاب الدين غوري

 

روزانتخابات انجمن فرهنگي وآموزشي سلطان شهاب الدين غوري

روزانتخابات انجمن فرهنگي وآموزشي سلطان شهاب الدين غوري دربهار سال 1391ه ش درباميان 
محصيلين غوردردانشگاه اي باميان