آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

اظها رسپاس و بــا عـــرض معذرت :

اظها رسپاس وبا عرض معذرت

 

از محترم دکتو رمحمد عمر لعلزاد از ولایت غور  ومحترم محمدعمر شجاع غوری از شهر کابل  ومحترم استاد غلام حیدر یگا نه از بلغار یا  که با ایمیل  ها ی خیلی محبت آمیز خو د ومحتر م طو فا ن صا حب و محتر م ندا صاحبو محتر م عبد الله پا یند ی فرا هی از جر منی ومحتر م عبد الحمید  فرا هی ازدنما ر ک ومحتر م دکتو ر امان الله پا یند ی از سو ید ن که با تلیفو نها ی مکررخود با اظها ر سپا س وقدر دا نی بیکر ا ن از همه شما دو ستا ن که در ین مد ت چند ین مر تبه ذریعه ایمیل ها و تلیفو ن ها ی خو دبند ه را یا د کر دیدو از احو ال من پر سا ن  نمو دید یکجها ن ممنو ن شما باعر ض معذ ر ت که ازسا عت 8شب او لعید سعید فطر مر یضی که عا ید حا لم  شد ه بو د نتو انستم که به ایمیل ها وتلیفو ن ها ی شما عزیزا نجو ا ب بگو یم از ینرو از تک تک شما دو ستا ن پو زش میخوا هم ومر ا عفو کنید و صحت را که بهتر ین وباارزش تر ین نعمتخد ا وند است بر ا ی همه دو ستا ن خو ا ها نم.

 

با عرض حرمت

محمد عارف ملکزاده

هالند 1-11-2011