X

آرشیف

اظهارات اخیر جنرال میلر – افغانستان! 

 

ما تصور داریم شخص از کشور بزرګ اظهارات و تأکیدات بزرګ و بافهم عالی دارد!

ما تصور داریم، هرکه مطرح و زبانزد است، حتماً انسان بانبوغ و داکتر حاذق برای حل مشکلات است، اما در عمل موارد زیادی است که قاعدهٔ عام صدها سال کهنه کاری میافتد که سروده أند( ضمیر بیده کړه په مړوند کوه خوبونه- ضمیر و انسانیت و وجدانت را بخوابان و بازوی محبوب خویش بخواب و عشق کت!). 

در سلسلهٔ ضمیر های خوب و خطاء کاران در حق مردم افغانستان داستان وسیع و طویل است، اما اصل و اساس منافع و مصالح هم جایګاه و اولړیت خود را دارد که به هرقیمت پیګیری میشد و میشود. جنایات در شرق میانه و ضمیر خفتهٔ جهان شرم و عار بر ضمیر جهانی است! 

اما غم و تراژیدی مستقیم ما: 

أخیر جنرال اسکات میلر قومندان نیروهای نظامي آمریکا،   در رابطه به خروج امریکا و … نیروهای زمیني ایشان  از افغانستان،  و یا انتقال بخش شان به پاکستان و تنظیم حملات از آنجا بر مراجع مورد نظر شان در افغانستان، در نتیجهٔ  توافقات ( تنازلات) دوحه( ۲۰۲۱ م) داشته است که این اظهارات، اظهارت و تأکیدان نیمه، نا مکمل و در موارد زیاد، غیر وارد و صریحاً خطاء و در موارد بی خبري از الفبای سیاست و در نهایت أمر منافع و مصالح خود امریکا و متحدین خود را در تحلیل نهایی تأمین کرده نمی تواند و نکرد! 

اولتر از همه و سخت فشرده: 

آمریکا و جهان دیګر در شرایط، اتوریته و اامکانات زمان تدویر کنفرانس بن نیست و اګر کسی درآن خیال باشد، غلط پورته کده! 

قصهٔ کشور  غیرمشروع به نام پاکستان و  بازی شطرنج حاکمیت سازی با نیروهای نظامی بیشنر از ۸۰۰ هزار که همه چیز به شمول و داده أند، تا افغانستان که نیرو های امنیتی و ساختار های دولتی اش را پاکستان و یکجا با اجیران افغانی خود منهمدم کرد و تلاش انهدام خواهد داشت، دو قصه و روایت جداګانه شده أند و تراژیک است!  

پاکستان و یک نمونهٔ کوچک فروش عزت خوب به نام داکتر عافیه صدیقی یک قصهٔ از هزار ها قصهٔ ناجوانمردانه و شرف باختهٔ نظامیان پاکستان است! 

 و اما واپس به عنوان خود که جنرال اسکات میلر: 

و بخش از چیزی های را که اسکات میلر درین اظهارات و تأکیدات أخیر خو نه ګفت و یا خطاء ګفته: 

ورود و تجاوز به افغانستان و تا حال نه فهمیده که تجارب بشری نشان داده که در طول تأریخ ورود نظامی، اشغال کشور دیګر و داخل شدن عساکر به کشور دیګر خوشبختی به ملت مظلوم  نه آورده، 

چیزی راکه اسکات میلر نه ګفته وفکر  ماندن و بقای  عساکر محدود امریکایی  در افغانستان  را توجیه دارند و آشک های کمپاین های ضد حاکم فعلی بر قصر سفید(آقای بایدن) میرود و میپزند که به یقین منجر به بردن تابوت های بیشتر از افغانستان و کثرت سپاهیان ګمنام میشد و این تأکید خطاء بود وهست! ما میدانیم که تصامیم در مورد از جانب کمیسیون مشترک دوحزب حاکم بر آمریکا ګرفته میشد. بلی  تأربخ   تباهی و تاراج عساکر استعمار وقت در جنګ سوم افغان و انګلیس  به یاد دارد که تنها داکتر برایدن سر کشید و خلیل زاد از آن همیشه در لفافه، تذکرات داشتند و دارند! 

چیزی را که میلر، خلیل زاد و سایر خطاء کاران نمی ګویند بازی ، رول کشنده و قاتل استابلشمنت پاکستان و به نحوی ایران در افغانستان بود و نقش کشندهٔ پاکستان حال با بسیج نیروهای ضد طالبان در پاکستان ادامه دارد. 

چیزی را که جنرال اسکات ملر نه ګفت و یا کم رنګ ګفت ، عبارت است ازاین : که خلیل زاد همیشه قلقله میکردکه:… در مذاکرات دوحه یا توافق به چهار هدف و یا هیچ. تلاش برای طفره  رفتن و تبرئیه درین این شده نمی تواند و نیست که قصر سفید و بایدن تصمیم خود را بنابر اولویت دادن به جنګ اوکراین، ګرفته  بود و در نهایت توافق به یک هدف و آن سر زنده کشیدن شد. 

اګر توافقات منجر به خیانت به امر صلح و استقرار در افغانستان میشد که شد، چرا به وظیفه ادامه دادید؟ امتیازګرفتید تا با مادر وطن خیانت کنید ( ضمیر بیده کړه په مړوند کوه خوبونه!). 

چیزی را که به صراحت روشن جنرال ملر نه ګفت که از یک طرف به نظامیان افغان تیلفون و پیام دادیم که بیایید شما را فرار دهیم و از جانب دیګر از حاکمیت افغان توقع داشتیم که مقاومت کن و کشته بته! 

چیزیکه را که جنرال  میلر نه ګفند همانا عدم وجود میکانیزم کنترول از همان توافق که شده بود و 

چیزی را که جنرال میلر نه ګفت عملاً ندادن مساعدت لازم به پروسهٔ تضمینات مبنی بر برګشتاندن  حاکمیت به ملت افغان، به شمول طالبان،   در عالم اسباب. 

و بلاخره 

چیزی را که جنرال میلر نه ګفته، تمرکز و تجویز جهان به راه های حل خطاء امروز و به نحوی زمینه ساز برای خدمت شکسته و ریخته، سفارشهای، که منجر به تصمیم در مورد ما ( افغانها) بدون ما و در غیاب ملت. 

چیزی را که جنرال میلر نه ګفت که راه حل در  افغانستان نباید به چاق کردن تفرقه های قومی و زبانی، تجزیه ( فدرالی ) و غرق شدن و کوچ دادن های احباری شبیه تقسیم هند(۱۹۴۷) در خون بیشتر  استقامت داده شود.  راههای حل زمینه ساز ، بازګشت آنهای شود که در نهایت آمر از سي سال در افغانستان موجب تباهی خود، کل افغانها و به نحوی به هدر دادن پول و خون مردمان جهان  در افغانستان و منطقه شدند. درین به هدر دادنها نقش خود خارجی ها هم مهم بود و از ګاو غدودی به نوکران افغان رسید!  اما آغا بلی ها و کودن های حرس و آذ در ین تباهی جایګاه خاص خود را داشتند و دارند. 

افغانستان حل قومی و زبانی و به قدرت واپس رساندن امتحان شده ها و شهزادګان نسل  دوم شان و یا هم نفیه شان را هم  ندارد و این باید دریک پروسهٔ نورمال انتخاب ملت و سیستم سازی مساعدت شود! 

حاکمیت باید به ملت افغان برګردد و این پروسه باید از پایین و بالا مساعدت و زمینه سازی شود. 

حاکمیت مشروع و حاکمیت مشروع متداول راه حل است! 

جلوګیری از ابتذال در فهم از دیموکراسی و نفیه اقتصاد بازار آزاد مبتذل و وحشی که در بیست سال جمهوریت به افغانستان رسید و از آن مافیای زور  و زر کمیشن کاران مسلط بر أمور منفعت بردند و میلیونر شدند، مردود است! 

جنرال ملر از تدابیر سیاسی و اقتصادی جوابګوی سطح انکشاف غیر متوازن افغانستان صحبت نه کرد و از عاملین این وضع و عامیلین این تراژیدی ملت افغان و انحطاط اخلاقی طفره رفت و این جانب ضروری را برای عدم تکرار عین اشتباهات هم که باشد، مسکوت ماند! 

ما به توافق به میکانیزم ضرورت داریم، نه به صدور و امپورت حاکمیت و افراد استخبارات خارجي! 

این و دهها مطلب تجویز ایکه جنرال جان میلر و امثال شان به آن نه پرداختند و یا حل را به بد راهه میبرند! 

برما افغانها است که در یک و یا برای فعلاً در دو سه چتر و پلاتفورتت وسیع ملی، بنابر بر زخمهای تازه،  متحد شده، دست به دست هم بدهیم و خود مشکل خود را حل کنیم. 

ضرورت به جهان و بخش سالم آن، بنا بر وجود و تداوم صریح و اشکار مغرض و دشمن بیرونی در افغانستان است و این به دادن فرصت مجدد به مداخله ای پاکستان در افغانستان پذیزفتنی نمی باشد و نیست! 

چیزی  و حالت که دارد، روی دست ګرفته میشود! 

بر نیرو های سالم در طالبان است ، تا دیګر بهانهٔ برای براندازی ها به نیروهای داخلی و مغزضین در افغانستان نه دهند و از  تیرانی و تأکید بر توتالیته دست بردارند.

حاکمبت مشروع، حاکمیت قوانین، متداول مشروع، در مطابقت به خواست  ملت مجاهد و شهید پرور و ارزشهاې ملت در روشنی ارزشهای دین مبین اسلام و ارزشهای عام  قبول شده، الترناتیف و قایمقام خوب دیګر ندارد و راه دیګر، انتخاب ادامهٔ راه جنګ و برادر کشی است! 

و ها برای تکمیل بحث 

خطاب به مخالفین حاکمیت دیفکتوی موجود،  مطلق العنان! 

در افغانستان میپرسم که چه را میخواهید احیاء کنید؟

کی وچرا شما زعیم باشید و خواست مردم افغانستان را که چګونه آزمایش میکنید؟ 

مګر مردم افغانستان خود زبان ندارند که انتحاب کنند و شما خود را از قبل زعیم و نمایندهٔ ملت اعلام کردید!؟ 

به کدام حق خود را نماینده و نطاق  ملت افغان میدانید؟ 

چرا نمایندهٔ ملت و چګونه؟

هیچ کس سرباز و دیګر زعیم تولد نه شده! اصل درک وضع و عمق تراژیدی و نسخهٔ بهتر خروج از بحران است! 

راه حل: 

چه سیستم و میکانیزم به صورت مقدماتی و از روی میکانیزم مقدماتی، ملی به توافق رسید و فعال شود که مردم و ملت افغان تعین کنندهٔ اصلی  شود! 

هر ګونه طفره روی از ملت و تکرار بن جدید مردود است و  راه حل نیست! 

مردم افغانستان خود باید به سرنوشت خود تصمیم بګیرند! و دیګر امپورت کردن حاکمیت از خارج هم ګزافه ګړیی و خواب بیش نیست و به آن دل نه بنیدید! 

افغانستان و نعضل آن راه حل دارد و به این پروسه باید پیوست و برای آن کار کرد!

و من الله التوفیق

داکتر صلاح الدین سعیدی 

۲۱/۵/۲۰۲۴ 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.