آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

اظـهــــــار سپاس، پیشنهاد و خــواهــــــش:

 

اظهار سپاس: از مدیر مسئول جام غور ، از زحمات شبانه روز ی آن در قسمت خدمت بهموطنان عزیز ما افغا نستان، بخصو ص مردم شریف ولایت غور . سیر سریع جام غور در قله های بلند پیشرفت و ترقی بحیث یکی از سایتهای پُر بیننده و خوانند ه نه تنها در سطح ولایت غور، بلکه در کشور عزیز ما افغانستان، که بدون هیچ نوع موانع، تأخیر و کُندی، مقالات و نوشته های هموطنان عزیز ما را بوقت و زمانش، بدست نشر سپرده و می سپارد.
شخصاٌ از مدیر مسوول سایت متشکر و سپاس گزار م که نو شته ها ی بی سر و پا ، سر کنده وپا ی کنده من را به عنو ان مضمون به نشر سپُرده است.
طوریکه همه همکاران و خواننده گان محترم جام غور مطلع اند ، در ین روز ها آغازنهمین سالگر د نشرا تی جا م غو ر است .این قلم بحیث خواننده دایمی جام غور ، نهمین سالگرد اشرا به مد یر مسئو ل، همه همکا ران قلمی، خواننده گان ، دو ست داران و علا قه مندا نش مبا ر ک با د گفته ، به این رسانه وزین در را ه خد مت بهموطنا ن ارزو ی موفقیت وکا میا بی ها ی بیشتر مینما یم .

پیشنهاد: با ید بعر ض بر سانم ، وطوریکه قبلاٌ هم در مورد اشا ره دا شتم ، انتخا با ت ریا ست جمهو ر ی و شو را ها ی ولایتی پیشرو است. از جانب دیگرخواننده گان محترم سایت بخاطر دارند که در همین زمینه ا بلا غیه ای از طر ف یکتعداد دو ستان غو ر ی مقیم در کابل نیز صادر شد ه بود . از محتر م مد یر مسئو ل جا م غو ر تقاضا میکنم که اگر ممکن باشد، بیو گر افی مختصر هر کدام از کاندیدان محتر م ریا ست جمهو ری و معا و نین شا نرا، وهمچنان شهرت کاند یدان شو را ی ولا یتی ولا یت غو ر را در سایت پُر بیننده و خواننده جام غو ر بگذارند، تا باشد دو ستان وهمو طنان گر امی ما در با رۀ آنها معلو ما ت کا فی حا صل نما یند و آنها را خو بتر بشناسند و خوانندگان محترم سایت با اراییه نظر یا ت وپیشنها دات سا لم وسازندۀ خو د که در زیرنگاشته میشود ، هم و طنا ن عزیز را کمک ویار ی رسا نند .
او ل: نظر تان راجع به بر نا مه ها ی کاند ید ان ریا ست جمهو ر ی برا ی آیند ه کشو ر عزیز ما افغا نستا ن چیست؟

دو م: خو استه ها ی مر د م شر یف افغا نستا ن بخصوص جوانان عزیز از کا ند یدان محتر م ریا ست جمهو ر ی وشو را ها ی ولا یتی برا ی آینده مملکت چیست؟

سو م: خو استه ها ی شما مر دم غو ر از کاندیدان محتر م ریا ست جمهو ر ی وشو را ولا یتی غور چیست ؟

چهارم: اولین چیز یکه از رئیس جمهو ر میخو اهید چیست؟ 1-2-3-4-5وغیره

خو اهش: از همه برادرا ن ،خواهران ، دوستا ن ، عز یزان ، علا قه مندا ن وخوانند ه گان جام غو ر، احتر امانه خو اهش وتقاضا میکنم ، تا با تحریر نام اصلی خو د، از نظر یا ت ، اند یشه ها ی سالم ، مفید و سازنده خویش همو طنان را در جر یان قرار دهند .
بعضی از دو ستان با نام مستعا ر نظر یا ت واند یشه ها ی خو بی را پیشکش خوانندگان میکنندکه قابل قد ر، خیلی عالی ، آمو زنده ، بجا ،مفید وقابل ستا یش است. بعضی ازمستعا ر نو یسان فکر میکنند دا نش ! را که دارند ، این دانش ، اندیشه وتفکر، لیا قت نام این جسم شر یف را ندارد. بنأ فکر میکند این جسد کلان ،تکبُر وغروربیمورد، کلاه خا ندا نی، و این تفکر خو رد ، متاسفانه فکر میکنند وترجع میدهند که با ید مستعا ر نو شت تا مر د م او را نشنا سند . ور نه برا ی نا مبر ده اها نت است که مر د م او را بشنا سند و بگو یند چطوربا این بزرگی وکلانی ا ین طو ر مضمو نی نو شته بو د ی .؟
یا بعضی دو ستا ن فکر میکنند که من با همه ، دانش ، بزر گی ، کلا نی و نا م ونشان که دارم ، همه گی مر ا میشنا سند ، چطو ر در خا نه نظر یات نو شته کنم نام اصلی خو ده ؟ ، اگر مر دم نوشته و نظرم را پسند کر دند من میدا نم که از من است . واگرمورد پسند مر دم قرار نگرفت ، کسی مرا نمی شنا سد که من بو دم تا به حیثیت من لطمه و صد مه وار د کند. اما این عزیزان ما فکر نکرده اند که مدیر مسئو ل سایت میداند نظریه از کدام کود و آدر س آمده است.
این گر وه مر دم ، انسانها ی مر یض هستند. تکلیف روا نی و خو د خو ا هی دارند که متاسفانه همت و جُر ئت اظها ر حقیقت را ندارند. برا ی این گروه مر د م در جامعه ما ، منفی با ف میگو یند. 
با ید عر ض کر د هیچکس کا مل نیست . هما ن است که در دنیا پا رلمانها وکا بینه ها ، مجالس ، اجتما ع ها ، اتحا دیه ها ، سا ز مانها واحزا ب وغیر ه بو جو د آمد ند. هما ن است که میگو یند هیچ کس از پیش خو د چیز ی نشد .
ودر اخیر از دوستان تقاضا میگردد در اراییه نظریات خویش کو شش کنند بر اساس حکم وجدان ، صر ف نظر ازتعلقات مذ هبی ، نژادی ، قومی، قبیلوی ، زبانی ، منطقوی وغیر ه ، او ل مثبت فکر کنند وانچه که حکم خداوند ( ج) ، حکم وجدان و شر ف انسا نی اجا ز ه مید هد ، به آن عمل نما یند .
نظر، مفکو ر ه واند یشه شما محتر م است. پس نظر خو د را با مر دم خود شریک بسا زید ، تا آنا نیکه همه جوانب را نمیدا نند آگا ه شو ند و از بر کت لطف ، مهر با نی ،دانش ، اند یشه وداشته ها ی شما مستفیدو بهر ه مند گردند.