X

آرشیف

اظـهــــــار سپاس، پیشنهاد و خــواهــــــش:

 

اظهار سپاس: از مدیر مسئول جام غور ، از زحمات شبانه روز ی آن در قسمت خدمت بهموطنان عزیز ما افغا نستان، بخصو ص مردم شریف ولایت غور . سیر سریع جام غور در قله های بلند پیشرفت و ترقی بحیث یکی از سایتهای پُر بیننده و خوانند ه نه تنها در سطح ولایت غور، بلکه در کشور عزیز ما افغانستان، که بدون هیچ نوع موانع، تأخیر و کُندی، مقالات و نوشته های هموطنان عزیز ما را بوقت و زمانش، بدست نشر سپرده و می سپارد.
شخصاٌ از مدیر مسوول سایت متشکر و سپاس گزار م که نو شته ها ی بی سر و پا ، سر کنده وپا ی کنده من را به عنو ان مضمون به نشر سپُرده است.
طوریکه همه همکاران و خواننده گان محترم جام غور مطلع اند ، در ین روز ها آغازنهمین سالگر د نشرا تی جا م غو ر است .این قلم بحیث خواننده دایمی جام غور ، نهمین سالگرد اشرا به مد یر مسئو ل، همه همکا ران قلمی، خواننده گان ، دو ست داران و علا قه مندا نش مبا ر ک با د گفته ، به این رسانه وزین در را ه خد مت بهموطنا ن ارزو ی موفقیت وکا میا بی ها ی بیشتر مینما یم .

پیشنهاد: با ید بعر ض بر سانم ، وطوریکه قبلاٌ هم در مورد اشا ره دا شتم ، انتخا با ت ریا ست جمهو ر ی و شو را ها ی ولایتی پیشرو است. از جانب دیگرخواننده گان محترم سایت بخاطر دارند که در همین زمینه ا بلا غیه ای از طر ف یکتعداد دو ستان غو ر ی مقیم در کابل نیز صادر شد ه بود . از محتر م مد یر مسئو ل جا م غو ر تقاضا میکنم که اگر ممکن باشد، بیو گر افی مختصر هر کدام از کاندیدان محتر م ریا ست جمهو ری و معا و نین شا نرا، وهمچنان شهرت کاند یدان شو را ی ولا یتی ولا یت غو ر را در سایت پُر بیننده و خواننده جام غو ر بگذارند، تا باشد دو ستان وهمو طنان گر امی ما در با رۀ آنها معلو ما ت کا فی حا صل نما یند و آنها را خو بتر بشناسند و خوانندگان محترم سایت با اراییه نظر یا ت وپیشنها دات سا لم وسازندۀ خو د که در زیرنگاشته میشود ، هم و طنا ن عزیز را کمک ویار ی رسا نند .
او ل: نظر تان راجع به بر نا مه ها ی کاند ید ان ریا ست جمهو ر ی برا ی آیند ه کشو ر عزیز ما افغا نستا ن چیست؟

دو م: خو استه ها ی مر د م شر یف افغا نستا ن بخصوص جوانان عزیز از کا ند یدان محتر م ریا ست جمهو ر ی وشو را ها ی ولا یتی برا ی آینده مملکت چیست؟

سو م: خو استه ها ی شما مر دم غو ر از کاندیدان محتر م ریا ست جمهو ر ی وشو را ولا یتی غور چیست ؟

چهارم: اولین چیز یکه از رئیس جمهو ر میخو اهید چیست؟ 1-2-3-4-5وغیره

خو اهش: از همه برادرا ن ،خواهران ، دوستا ن ، عز یزان ، علا قه مندا ن وخوانند ه گان جام غو ر، احتر امانه خو اهش وتقاضا میکنم ، تا با تحریر نام اصلی خو د، از نظر یا ت ، اند یشه ها ی سالم ، مفید و سازنده خویش همو طنان را در جر یان قرار دهند .
بعضی از دو ستان با نام مستعا ر نظر یا ت واند یشه ها ی خو بی را پیشکش خوانندگان میکنندکه قابل قد ر، خیلی عالی ، آمو زنده ، بجا ،مفید وقابل ستا یش است. بعضی ازمستعا ر نو یسان فکر میکنند دا نش ! را که دارند ، این دانش ، اندیشه وتفکر، لیا قت نام این جسم شر یف را ندارد. بنأ فکر میکند این جسد کلان ،تکبُر وغروربیمورد، کلاه خا ندا نی، و این تفکر خو رد ، متاسفانه فکر میکنند وترجع میدهند که با ید مستعا ر نو شت تا مر د م او را نشنا سند . ور نه برا ی نا مبر ده اها نت است که مر د م او را بشنا سند و بگو یند چطوربا این بزرگی وکلانی ا ین طو ر مضمو نی نو شته بو د ی .؟
یا بعضی دو ستا ن فکر میکنند که من با همه ، دانش ، بزر گی ، کلا نی و نا م ونشان که دارم ، همه گی مر ا میشنا سند ، چطو ر در خا نه نظر یات نو شته کنم نام اصلی خو ده ؟ ، اگر مر دم نوشته و نظرم را پسند کر دند من میدا نم که از من است . واگرمورد پسند مر دم قرار نگرفت ، کسی مرا نمی شنا سد که من بو دم تا به حیثیت من لطمه و صد مه وار د کند. اما این عزیزان ما فکر نکرده اند که مدیر مسئو ل سایت میداند نظریه از کدام کود و آدر س آمده است.
این گر وه مر دم ، انسانها ی مر یض هستند. تکلیف روا نی و خو د خو ا هی دارند که متاسفانه همت و جُر ئت اظها ر حقیقت را ندارند. برا ی این گروه مر د م در جامعه ما ، منفی با ف میگو یند. 
با ید عر ض کر د هیچکس کا مل نیست . هما ن است که در دنیا پا رلمانها وکا بینه ها ، مجالس ، اجتما ع ها ، اتحا دیه ها ، سا ز مانها واحزا ب وغیر ه بو جو د آمد ند. هما ن است که میگو یند هیچ کس از پیش خو د چیز ی نشد .
ودر اخیر از دوستان تقاضا میگردد در اراییه نظریات خویش کو شش کنند بر اساس حکم وجدان ، صر ف نظر ازتعلقات مذ هبی ، نژادی ، قومی، قبیلوی ، زبانی ، منطقوی وغیر ه ، او ل مثبت فکر کنند وانچه که حکم خداوند ( ج) ، حکم وجدان و شر ف انسا نی اجا ز ه مید هد ، به آن عمل نما یند .
نظر، مفکو ر ه واند یشه شما محتر م است. پس نظر خو د را با مر دم خود شریک بسا زید ، تا آنا نیکه همه جوانب را نمیدا نند آگا ه شو ند و از بر کت لطف ، مهر با نی ،دانش ، اند یشه وداشته ها ی شما مستفیدو بهر ه مند گردند.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.