آرشیف

2022-4-30

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

اطلاعیه مشترک به مناسبت روز کارگر: منافع و سرنوشت در هم تنیدۀ کارگران ایران و افغانستان

 

 

اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقۀ کارگر در مبارزه علیه کارفرماها و دولتهای حامی آنهاست. منتها مبارزۀ کارگران ایران و افغانستان علیه کارفرماها و دولتهای حاکم بر این دو کشور به فراتر از همبستگی نیاز دارد. منافع و سرنوشت مشترک کارگران ایران و افغانستان علیه دو رژیم ارتجاعی اسلامی بسیار در هم تنیده است. در ایران و افغانستان دو نظام دینی شیعه و سنی ضد مردمی و ضد زن حاکم است و مبارزۀ کارگران دو کشور علیه این دو قدرت مرتجع در مرکز مبارزات برابری‌طلبانه و ترقی‌خواهانه علیه اسلام سیاسی در منطقه قرار دارد.

میلیونها مردم افغانستانی در ایران کار می‌کنند و در معرض بیشترین اجحافات کارفرما ها در تمام موارد مربوط به دستمزد، ساعات کار و شرایط کار قرار دارند و تنها مبارزۀ مشترک آن‌ها می تواند اوضاع هر دو را بهبود بخشد. تبعیض های شرم آور رژیم اسلامی علیه کارگران افغانستان و محرومیت آنها از بسیاری از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی که مورد حمایت تلویحی و آشکار جریانات راست سیاسی ایران است، کارگران دو کشور را در کنار هم قرار داده است.

آمریکا دهها میلیون مردم افغانستان را تحویل آدمکشان امارت اسلامی طالبان داد و رفت. طبقۀ کارگر و جنبش کارگری تک جنسیتی و فقط مردانه نیست. مبارزه با بی‌حقوقی و اجحاف به زنان بخشی جدایی ناپذیر مبارزۀ کارگری برای برابری حقوقی در تمام سطوح زندگی و محیط کار است. در نظام سابق که زنان افغانستان نسبت به زنان ایران از حقوق اندکی برخوردار بودند و از جمله در شهرهای بزرگ حجاب اجباری نبود و موسیقی و صدای زنان ممنوع نبود، رژیم اسلامی ایران برای اجرای قوانین ارتجاعی اسلامی دچار “معذوراتی” بود. اکنون اما هر دو رژیم اسلامی در پیاده کردن مقررات ارتجاع اسلامی با هم رقابت می‌کنند و رژیم اسلامی در ایران پس از 44 سال تازه زنانه و مردانه کردن پارکها را آغاز کرده است. کارگران ایران و افغانستان هیچ منفعتی در بی حقوقی زنان ندارند و در مبارزه برای آزادی زنان در کنار هم قرار دارند.

سرنوشت مشترک جنبش‌های کارگری و زنان در دو کشور آن‌ها را به شعار مشترک “نان کار آزادی” رسانده است و زمینه را برای اتحاد مبارزاتی و همکاری‌های گسترده تشکیلاتی فراهم آورده است.

زنده باد روز جهانی کارگر!

زنده باد اتحاد کارگران ایران و افغانستان!

زنده باد جنبش نان کار آزادی!

سرنگون باد امارت اسلامی افغانستان و رژیم اسلامی ایران!

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

اتحاد سوسیالیستی کارگری

بیست و هشتم آوریل 2022