آرشیف

2018-11-28

دوکتور ص. سعیدي

اصل گپ!

یکی از دشمنان اصلی این وطن شیعهء رافضی است! 

راستش دشمنی و دوستی مرکز بحث نیست، شیعه و سُنی هم مرکز بحث نیست. چون مذاهب اگر مذهب و فهم معین از منابع و نصوص مقدس و لو متفاوت به نیت پاک‌ باشد، مشکل ندارد چون نیت یافتن  حق و راه درست مطرح است. یکی تلاش صادق کرد و راه درست یافت دو ثواب کسب کرد یک ثواب تلاش خیر و دوم ثواب رسیدن به حق. ‌دیگری تلاش صادق کرد و راه صواب  نه یافت این شخص هم بخاطر نیت صادق و‌مجاهدت اش ثواب کسب میکند و ما دوعا داریم که الهی هدایت نیکی و راه صواب نصیبش فرما و نصیبش کن!
شناخت بدی و خطاء، ومجازات متخلف و ګنهکار سبب تأثر ماست که متخلف چرا به این تخلف دست زد و چرا به چنین سرنوشت ذلیل مواجه شد. دیدن و مجازات اش نباید لذت داشته باشد، بلکی موجب تأثر میشود. 
آنکه غیر عمدی منحرف است و به خطاء رفته برایش دوعای خیر داریم اما مشکل ما و مخاطب ما و مورد قهر و غضب ما و ان شاء الله غضب الهی کس و کسانی اند که بخاطر منافع و مصالح شخصی و جیبی، منفعت قومی و سمتی، منفعت سمت و قریه دین و مذهب را وسیله قرارداده و مطابق وعدهء حضرت محمد (ص) از صف‌‌ اسلام و مسلمان خارج میشود. ( من مات علی عصبیه فلیس منا! کسیکه در تعصب مُرد از ما نیست. حدیث) 
درینجا سوال مرکزی نزد این منحرفین، معذورین و مزدوران شر، به صورت مرکزی منفعت انحرافی است! ‌منفعت حاکمیت ایران، منفعت حاکمیت پاکستان، منفعت جیبی و احمق سازی  تاجر قوم و زبان، منفعت تاجر سمت و حلقه، منفعت باند و حلقهء مافیایی، منفعت نوکر چوکی و تا احمق است ازین احمقان اشخاص منحرف استفاده سوء میدارند. 
متخلف، جابر و جنایتکار هویت قومی و سمتی ندارد و برای متخلف و جنایتکار هویت قومی و سمتی دادن بلاشک و شبه خطاء، احمقانه، رذیلانه، شیطان صفتانه و ناروا است! 

زندگی و فرصتهای آن کوتاه اند. تادیر نه شده با خود قاضی شدن خود و یا مراجعه به اهل ذکر از این شرارتها و لجنزار های قومی و سمتی متنوع باید خود را دور کرد و سقوط شده ها به این کثافات را باید متوجه این تخلفات شان ساخت.

روز جزا و عدالت الهی حتمی است و از روزی باید ترسید  که الله تعالی ( ج) میفرماید: وامتازوا الیوم ایها‌ المجرمون. 

روزیکه عتاب وجزای الهی متوجه تخلف کاران باشد و انسان متخلف تمنا کند: ای کاش خاک بیش نمی بودم. 

و ما علینا الا البلاغ المبین. 

۲۶/۱۱/۲۰۱۸