آرشیف

2017-11-19

محمد سرور انوری غوری

اصطلاحات حقوقی!

 حق :-

     عبارت ازامتیا ز که توسط قانون برای شخص داده شده است ودیگران مکلف به رعایت ان میباشد .

انواع حقوق  :-

حقوق به سه بخش تقسیم شده   .

1- حقوق مدنی :- حقوق است که زنده گی شخص را درحیات روزمره تنظیم مینماید مثلآ نکاح ، طلاق ،تصرف مالکانه در اعمال شخصی ، گشت وگذار آزادانه، حق کاندید ، حق رایدهی وغیره از جمله حقوق مدنی انسان ها است .

2- حقوق معنوی :-  حق است که انسان با داشتن ان افتخار میکند  مثلآ علم ، دانش ، منصب  شخصیت نیک وسایر افتخارات .

3- حقوق سیاسی :- حق است که به وسیله گفتار ، انتقاد ، تظاهرات  بیان قلم وغیره بخاطر تامین حقوق مادی ومعنوی  ابراز میشود در صورتیکه دران منافع عامه متضرر نگردد وغرض رفع مشکلات عمومی یا فردی مورد استفاده قرار میگیرد .

      جرم چیست  ؟

جرم یک پدیده منفی که مخالف قانون میباشد ویا به عبارت دیگر هر عمل که خلاف قانون  انجام شود جرم گفته میشود

ـــ اجرا ی عمل مخالف قانون که از طریق قانون برایش مجازات تعین شده با شد .

ــــ جرم یک عمل شخصی است .

ــــ اشخاص بر اساس جرایم خود شخص مسول شناخته میشود

     جرم لحاظ شدت از وخفت به سه کته گوری تقسیم شده است.

        قباحت

        جنحه

        جنایت

     قباحت :-

    جرم است که مرتکب آن به حبس(24) ساعت الی سه ماه ویا جریمه نقدی الی (3000) افغانی مجا زات گردد .

    جنحه  :-

    عبارت ازجرم است که مرتکب ان به حبس  سه ماه الی  (5) سال  ویا جریمه نقدی بالاتر از  (3000) افغانی مجازات گردد .

    جنایت –: –

    جرم است که مرتکب ان  به اعدام ، حبس دوام  ویا حبس طویل از (15 الی  20 ) سال  محکوم میگردد

      مظنون :-

     شخصی که به نسبت ارتکاب جرم معرفی ویا دستگیر شده باشد

    – متهم  :-

                – به شخص اطلاق میشود که که در صورت موجودیت اسباب کافی ، دلایل ومدارک مرتکب جرم شناخته  شده باشد  .

    بری الزمه :-

    حالت است که ادعای طرفین مقابل ثابت نشود متهم قضیه از طرف محکمه برایت حاصل نماید .

    ویا به عبارت دیگر انسان که بالای ان هیچ نوع اتهام جرم یا مجرم بودن بالای آن وارد نیست .

     جرم خاص نظامی :-

     عبارت از جرم است که ارتکاب آن صرف توسط منسوبین قوای مسلح امکان پذیر باشد  صلاحیت بررسی این جرم مربوط به ارگانهای عدلی نظامی میباشد

      قتل چیست  ؟ :-

      عبارت ازتجاوز یک انسان به نفس انسان دیگر یعنی خاتمه دادن زنده گی انسان توسط ا نسان دیگر .

اقسام قتل  :  — : قتل به (5)  قسم است

1– قتل عمد

2– قتل شبه عمد

3.- قتل  خطا

4 –  قتل قایم المقا م خطا

5 –  قتل با ا لسبب

                  قتل عمدی :

عبارت از قتل است  که قتل عمد آ حیات یکد یگر راذریعه اسلحه  ، وسایل جاریه وناریه به عمل با لفعل خاتمه  دهد .

قتل شبه عمد ی :

عبارت ا ز. قتل است که نزد قا تل اسباب قتل موجود باشداما قتل توسط قا تل صورت نگر فته باشد  ..

قتل خطا :-

عبارت از قتل است که یک نفس سهوآ قتل شود  اما هدف ان وقوع قتل نبا شد

قتل قایم المقام : –

قتل است که هدف قبلی موجود نباشد ویک حادثه در حال خواب به وقوع پیوسته  مثلآ طفل که در زیر سینه مادر به حالت خواب به قتل میرسد .

قتل بالسبب :-

قتل است که یک نفس توسط حیوانات درنده که حادثه قتل تصادفآ واقع شود صورت میگیرد

تذویر چیست ؟:-

عبارت از ساختن نوشته ها ، اسناد ، امضاهاو مهر ها خلاف حقیقت یعنی تغیر دادن یک

چیز ، اضافه نمودن وحذف نمودن .

جعل :-

عبا رت ازتقلب ، تغیر ویا تبدیل کردن اصــلیت یک چیز بخاطر منفعت نا جـایز میباشد .

انتحار :-

انتحار یعنی ذبح کردن ودراصطلاح خود کشی را افـــــــاده مینماید .

تمرز ویا تمرد :-

تمرد  عبارت از سرکشی از امر است وفاعل اش را متمرد مینماید .

متضرر :-

شخص است که از اثر ارتکاب جرم ضرر اخلاقی  ،جسمانی ومالی به وی رسیده باشد

جعل :-

عبا رت ازتقلب ، تغیر ویا تبدیل کردن اصلیت یک چیز بخاطر منفعت نا جایز میباشد .

انتحار :-

انـتحار یعنی ذبح کردن ودراصطلاح خود کشی را افاده مینماید .

تمرز ویا تمرد :-

تمرد  عبارت از سرکشی از امر است وفاعل اش را متمرد مینماید .

متضرر :-

شخص است که از اثر ارتکاب جرم ضرر اخلاقی  ،جسمانی ومالی به وی رسیده باشد .

تحت نظارت چیست ؟ :-

عبارت از سلب ازادی موقت شخص مظنون منحیث اقدام ا حتیاطی جهت کشـف

وتحقیق جرم میباشد .

توقیف چیست ؟ :-

عبارت از سلب ازادی متهم بحیث اقدام احتیاطی جهت کشف وتحقیق جرم مطابق احکام قانون

نظارت چیست ؟ :-

نظارت کلمه عربی است به معنی جستجو کردن ، پالیدن ، دیدن وتفتیش کردن را یگویند .

ارگانهای کشف جرایم :-

عبا رت از پولیس ، امر دارالتا دیب و قوماندانان قوا ی مسلح میباشد .

مستنطق کیست ؟ :-

شخص موظف است که مطابق به احکام قانون وظیفه تحقیق جرم را به شمول استجواب متهم به عهده دارد

اعدام چیست ؟ :-

عـــــــــــــبارت از اویختن محکوم  به دار تاوقت مرگ ویا تیر باران کردن را میگویند .

صغیر :-

صغیر طفلی را میگویند که بین سن 7 و13 سال قرار داشته باشد ویا تکمیل نموده باشد .

مراحق :-

به شخص اطلاق میگردد که بین سن 13 و 18 سالگی قرار داشته باشد ویاسن 18 سالگی را تکمیل کرده باشد .

تحقیق :-

عبارت از بررسی همه جانبه اوضاع ، واقعه ، قضیه توسط مستنطق به اساس دلایل جمع اوری شده میباشد  غرض بدست اوردن حقایق موضوع میباشد

مقرره :-

عبارت از مجموع از قواعد ومقررات است که غرض تنظیم امور مربوط به نقض دسپلین ومجازات ان در اردوی ملی پیش بینی گردیده است .

تعلیق :-

عبارت از معلق قراردادن مجازات تعین شده بالای متخلف میباشد .

انقضا مدت تعلیق :- تعلیق زمانی لغو میگردد که مدت تعلیق تکمیل ودر این مدت متخلف مرتک تخلف دیگر نگردیده باشد .

الغای تعلیق :-

اگر متخلف مجازات شده در جریان دوره تعلیق مجددا مرتکب نقض تخلف دیگر گردد تعلیق ملغی ومجازات تعین شده نافذ میگردد

تخفیف :

قوما ندان با در نظ داشت اعمال شایسته ونیک متخلق متواند درهرزمان هرقسمت از مجازات تطبیق نا شده را تخفیف دهد

عفوه:

قوماندان میتواند با در نظر داشت اوضاع واحوال تخلف ومتخلف کلا ویا قسما مجازات تطبیق نا شده تخلف را عفوه نما ید .

لغو :

در صورتیکه قوماندان تثبیت نماید که مجازات تعین شده خلاف مواد مقرره وضع گردیده است میتوان انرا لغو نماید .

تخلف :-

انجام عمل مندرج ضمیمه الف این مقرره تخلف نامیده میشود .

متخلف :-

شخصیکه مرتکب تخلفات مواد مندرج این مقرره گردیده باشد متخلف نامیده میشود

اتها م :-

عبارت از ملزم بودن شخص به نقض مواد مندرج این مقرره از طرف شخص موظف به اساس این مقرره میباشد .

عناصر :-

عبارت از نکات تشکیل دهنده تخلف میباشد .

استینا ف :-

عبارت از رسیده گی مجدد قضیه بنا بر شکایت تحریری متخلف در مطا بقت به مواد این مقرره میبا شد.

کار شاقه :-

عبارت از گماشتن شخص متخلف به کارهای سنگین ومشکل (خارج از لایحه وظایف) درصورت که به کرامت انسانی متخلف صدمه نرساند میباشد .

محدودیت :- نوع مجازات پیشبینی شده در این مقرره است که از بعضی حقوق وامتیازات همقطاران خویش محروم میگردد بطورمثال عدم استفاده از رخصتی های قـانونی .