آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

اصالت

 

هر کی روی تـو ندیـــد بار ملالت بکشــــــد
ماه از دیــــدن روی تـــــو خجالت بکشــــــد

همه لیـــلا صفت انـــــدرره عشقت بیخــــود
کاخر کــار نــــدانم به چـــــه حالت بکشـــــد

دوش دیدم که جهان غیر تو بر من هیچ است
حیف آندم که زمن بی تـــو بطالت بکشــــــد

هر کی از خود برهدگم به جهان عشق است
کام حاصل شـــود آنرا که ضلالت بکشــــــد

مددی ای که بمن هســــتی جـان را ســــببی
ترسم این کار دل مـــــا به دلالت بکشـــــــد

«واهِب»ار اصل ترا بر دو جهان بفروشـــد
تا که جان است بدل زجر اصـــالت بکشـــد

15-12-2010
صالحه وهاب واصل
هالند