آرشیف

2014-12-30

سید مسعود نشیط

اش

‎کاش ضمیر روشن و روح مسیحا بود مــــــرا
‎دست خیر ذکریا وحرف موسی بود مـــــــرا 
‎حشمت وشان سلیمان همت والای نوح
‎صبر ایوبی و درک ِ فهم یحیی بود مـــــــرا
‎سرخی رخسار یوسف واطاعت از خلیل
‎گیریه ی آدم کلیدی هر معما بود مـــــــرا 
‎بخت یونس وسر تسلیم اسمعیل کاش
‎لشکر شیطان نصیب موج دریا بود مــــــرا
‎رسم نیکویی ز داود  دعوت ناب شعیب
‎حجت واندرز صالح درک پویا بود مـــــرا
‎خاک پای مصطفی ‫(‬ص‫)‬وگرد روی پیرهن اش
‎سرمه ی چشم ونیامی  هر تمنا بود مــــــرا

 شیوه ی دوستی زابوبکر(رض) عدل وانصاف عمر(رض)ـ
‎شرم عثمان(رض) وتوان شست مولا (رض)بود مــــــــرا
‎طالب اوصاف نیک ومشرب نیک است نشیط
‎توفیق کسب رضا و شکر اللّه ‫(‬ج‫)‬بود مــــــــرا