آرشیف

2016-10-5

اشفتگی اوضاع ونگرانی اتباع :

میراث های شوم باقیمانده از حکومت قبلی درعرصه ای ملی وبین المللی وکشمکش ها ی  موجود روئسای حکومت وحدت ملی بر تقسیم ۵۰ در۵۰ قدرت واداره ای دولت   درکشورعزیر ما افغانستان چالش ها ونگرانی ها ی فراوان را بباراورده است که عده ای برانند که این وضع جدید با خروج قوای خارجی ومداخله ای زیاد کشورهای همسایه بمیان امده است . اگرمنصفانه وحق بینانه گفته شود ریشه ای بیشتری ان به کارکرد نادرست و نبود روحیه حس ملی وطنی واسلامی رهبران وتکه داران اسلام وحکومات فاسد بوده است که مصبب وضعیت کنونی است  : یعی نبود امنیت ٰ  فزونی بیکاری ٰ فقر وتنگدستی ٰ فرار نیروی کار وقشر تحصیل کرده از کشورٰفساد بیش ازحد دردستگاهی دولتٰ وبیکفایتی دستگاه عدلی وقضائی ٰ نبود هم آهنگی دربین قوت های مسلح کشورٰ کشت وقاچاق وترافیک مواد مخدره ٰ افزایش روآوردن جوانان وخوانواده ها ی فقیر به اعتیاد ٰ‌ازیاد خشونت ها علیه زنان وخود سوزی ها ٰ محاکمات صحرائی ازجانب گروه جاهل طالب ٰ قانون نپزیری وپایمال ساختن حقوق حقه ای ضعفا ومستمندان ٰ موجودیت  قوت های مسلح خود سر محلی وگریز پائی وعدم تندهی انها از حکومت مرکزی وباجگیری وامتیاز طلبی شان (تولی ها ٰ کندک ها ٰسلاح ومهمات ….غیره ) شدت اختطاف ها وترور انعده از هموطنان ما که خواهان صلح وآرامش وطن شان اند درداخل وخارج کشورٰ ضعف اشکار ارگان های کشفی وضد جاسوسی به افشاء ٰجلوگیری ٰ خنثی وقطع فعالیت های تخریبی وویرانکاری وهمچنان نبود ذخایر ممر وسلاح ومهمات کافی وسکتگی دراکمال مواد لوجستکی درخطوط اول جبهات ٰونبود سلاح حمایوی وآتشی زمینی وهوائی ْاکمال  دل ونادل دوستان خارجی به تجهیز قوائی مسلح کشور ٔ اعطای چند بال طیاره چرخی به اصطلاح نظامیان کشور(بمبیرک ) وانهم ساخت کشورها ی گوناگون که هریک ضرورت به تربیت پیلوطان خاص وپرزجات علیحیید وورکشاب های جداگانه بکاردارد  بینهایت گیج کننده است و بزرگترین سرمایه ای ملت را که باور ووحدت جماعت شان است لطمه زده ٰ بسترمناسب مداخلات بیگانه ها را مساعد ساخته است وبه اشفتگی اوضاع ونگرانی اتباع انجامیده است .  وان مقوله ای که قوت ملت از جمعیت وقوت جمعیت از وحدت انها است صدمه دیده ملت وجمعیت ها کارگاه شیطان واجنبی قرارگرفته است برداشتن گارگاه های شیطان ونفوذاجانب درین زودی ها با پیام های میان تهی رهبران موجود که همه درنابسامانی ها ومظالم اجتماعی دخیل وعامل بوده اند ناممکن ونیازبوقت دارد .
مزید بر انها روند عملیات های ناگیزی بعد از سقوط پوسته ها وولسوالی ها وقطع شاهراه ها معمای دیگریست تا عوام سوء ظن نسبت به دولت پیداکرده همکاری های مردم را محدود بسازد  . ومقولیه ای که عقل وفهم عوام درچشم ها یشان قراردارد انهای که درطی سالها  صدای توپ راشنیده ؛بوی باروت را استشمام نموده وخرابی ها را مشاهده کرده باشد دارائی چه گونه قضاوت اند
بقول رسانه ها ومعلومات ها  نفوذ روز افزون  وحملات گروهی وگروپی  مخالفین درولایات به استثنائی مراکز شهروولسوالی ها تمامی قراء وقصبات وحتی تعداد نواحی شهر ها ی کشوراز طرف شب مطلق درتصرف مخالفین بوده مراجع مردم به حل وفصل قضایا ومنازعات حقوقی وجزائی به مخالفین (طالبان وداعشیان ) تعلق دارد . کار حکومت مرکزی به توزیع تذکره ٰپاسپورت ولسنس وجوازسیر عرادجات خلاصه میشود متباقی تمامی احوالات جامعه را مخالفین دولت وزورمندان غیرمسول دراسارت خود دارند . بطورنمونه : درولایت نسبتا امن گفتنی کشور یعنی ولایت هرات دراکثر ولسوالی ها شبکه های مخابراتی به اصدارحکم مخالفین از (۶) شام الی (۶)‌صبح غیرفعال بوده وتاجران وصنعت کاران شهری به طالبان وگروپ ها ی باجگیر باج میدهند . دراکثر ولسوالی ها مکاتب دخترانه بطورکل مسدود بوده ومکتب های ذکور دردست دوم وسوم بیک نفر ملا وارباب ان قریه داده شده معلمان ازترس درخانه های خود بوده معاش شان را با ملک وملا ومدیر مربوطه نصف وگذاره می نمایند . درمکتب های متذکره نصاب تعلیمی معارف رسمی به تاق نسیان گذاشته شده خشونت وجنگ تبلیغ وتدریس میشود . گروپ ها ی بسترساز جنگ وناارامی ان سفید پوشان سیاه دل تحت نام گروپ های تبلیغی دسته دسته از پاکستان به افغانستان می ایند مردمان مسلمان وپاک دل مارا فریب داده بسترمساعد فعالیت های تخریبی را به مخالفان آماده می سازند . وازجانب دیگر تحت نام تربیه اسلامی پسران غریب وفقیر راگروه گروه به پاکستان انتقال داده بعد ازمغزشوئی وتربیت واسکت انتهاری پوشانده به افغانستان می فرستند .
 خطرناک تر از همه درطی چهاردهه ا ی اخیر مکتب ها ومدرسه های خود سر با مصارف گذاف از جانب کشورهای همسایه توسط افغان های تربیت یافته ای کشورهای همسایه ومنطقه   درگوشه وکنار کشورما  ایجاد ودرحال ایجاد است .ٰ که نصاب تعلیمی ان مغایر نصاب رسمی معارف بوده حسب میل به اطفال درس های نفرت انگیزی ازدولت وتشویق خشونت ها علیه زنان واتهام کفری بودن کارکنان دولت رادارد میدهند  ٰ هدف اصلی معارف که تقویه روحیه ای احترام به حقوق بشراست مسکوت گذاشته شده درپی تربیه واموزش ترورستان وانتهاری ها به غرض ویران نمودن سرک ها ٰ پل ها ٰ پلچک ها درامتداد شاهراه هاٰ درمکتب ها وتاسیسات دولت اند .این روحیه ای ضد بشری توسط استادان ومعلمان  درمعارف رسمی وموسسات تحصیلی تحت حاکمیت دولت نیز دیده شده ومیشود که اگر جلوگیری نشود دراینده ای نزدیک جبران ناپزیراست .
مرده ای شهروند کابلی به نسبت نبود قبرستان روزها میماند  جائی دفن یافت نمیشود ولی به زورمندان هکتارهاجریب زمین تخصیص به زیارت وارامگاه انها واقارب شان داده میشود خیلی ها غیر منصفانه است .
عده ای کثیر از هموطنان به نسبت جنگ های داخلی کوچیده هست وبود شان را از دست داده اند درچهاردیوالی های بی سرپوش وچادرهای پاره پاره وچرکین با نبود اب اشامیدنی وسهولت های زنده گی درحومه شهرها  زنده گی بسرمیبرند وبی سرپناه اند  ٰ مافیای زمین به غصب اراضی دولتی صاحب شهرک ها وشهرستان ها ْقلعه وقصور مجلل وتفریگاه ها وتفرجگاه ها ٰفارم ها وشرکت ها ……..اند واز مستمندان ومستضعفان جامعه حمایتی نیست .
 ازبرکت بازارازاد (تیپ افغانی ) درعرصه ای کاروبار: خورده مالکین ودوکانداران وکسبه کاران وصاحبان تولید کوچک شکست خورده به تعداد فقرا  افزوده است که ناگزیر فقیران جگر گوشه های شان را بفروشند یا رهای شان کنند ازطریق رسانه ها بوقفه ها بازتاب داده شده است ْ تجاوزات جنسی از سوی کسانی بالای کودکان مردم غریب وبیچاره صورت گرفته  که ذکراز هویت متجاوزین ننگ وشرم بسیار بزرگ فرهنگی وبه جامعه ای اسلامی است که نمودارازبی ابروئی ملت مسلمان را گواه است .
کارهای بزرگ خانگی داده شده از جانب جامعه ای جهانی وتمویل کننده های مالی ونظامی بردوش دولت : که عبارت از تامین امنیت شهروندان ٰ؛ کاهش فقر ؛ ازبین بردن فساد ؛ اصلاح دستگاه قضائی وعدلی ورفع خشونت ها علیه زنان وحمایت از حقوق بشروکاهش کشت وتولید وقاچاق مواد مخدره است هنوز دست ناخورده باقی مانده مضل دیگری است برشانه های دولت
قول وقرارهای داده شده ای حکومت بمردم : ازاصلاح نظام انتخاباتی وراه اندازی انتخابات شورای ملی وشورا های ولسوالی ؛ تدویر لوی جرگه ؛ رسیده گی به دوسیه های کلان فساد اداری ؛‌تعین سرنوشت مقام وجایگاه ریاست اجرائیه ؛ توزیع تذکره ای الکترونیکی وفراهم اوری  دسترخوان پرازنعمت بمردم چالش های کلان دیگری است فراروی دولت که کم از کارهای خانگی جامعه ای جهانی نیست
عمل کردهای چند جانبه ای دوستان وهم پیمان های خارجی درتقویه وتمویل گروهای طالب وداعش وحزب اسلامی وحقانی که درین اواخر انکارناپزیر شده به ابعاد اشفتگی اوضاع ونگرانی اتباع افزوده است که درپس این بازی ها وفریب کاری ها چه هدف نهفته است نگرانی دیگری را همراه دارد.
برانچه گفته امدیم خرابی وضعیت کنونی وپیش بینی نگرانی ها ازاوضاع برمیگردد بخود افغانها ومتکی است برچالش ها ومشکلات تذکرداده شده دربالا یعنی افغانها بودند دوطرفه گوشت دهن توپ قرارگرفته اند ؛افغانی بوده واسکت انتهاری پوشیده ؛افغانی بوده درمنابر ومساجد دولت ومنسوبین دولت را کفرخوانده واعلان جهاد داده ؛ افغانی بوده گروه حراس افگن وترورست ها را ازدیرزمانی لشکرخدا ومدافع اسلام وآزادی دانسته ؛ هموطن یک لحظه تعصب راکناربگزار وقضاوت کن. جنگ های چندین ساله وویران کن اراده ای ملت را همراه داشت یا جنگ های تحمیلی ونیابتی بود که ازافغان ها استفاده شده؟.بگونه ای مثال : اوانیکه مجاهدین بقدرت رسید دوام نکرد گروه از مجاهدین کنارگذاشته شده اعلان جهاد علیه یگدیگردادند .برچسب های کفروالهاد زدند؛ دیده شد که صحت نداشت وندارد وهمه منظورشان مقام ومنصب وقدرت دولتی بوده است ملتفت شوید . با همه ناکامی ها وکند کاری ها درعرصه ای خارجی تلاش بخرج داده شده که نمیتوان چشم پوشی کرد .
دوستان ! تادیروز که جامعه ای جهانی وکشورهای هم پیمان خوب وبد افغانستان را از طرف مقامات پاکستانی وعربستان سعودی می شنیدند ؛ کنون اوضاع مقداری تغییر کرده که ناگزیر شنیده وشنوانده میشوند بدین لحاظ است که چرخش اوضاع بگونه ای دیگری است وفشارها بالای کشورپاکستان تاحدود افزونی کرده موقف وجایگاه سابقه اش را ازدست داده است . تاجائیکه معلومات است پاکستانی ها تلاش دارند تا قسمت از هسته های جنایت کار افشاء شده ای شان که دیگر کارائی ندارند ووظایف شان درحال ختم است درگوشه ها یی از ولایات افغانستان جابجا نموده وتعداد را دردستگاهی دولت نفوذ دهند به افغانها نشان دهند که انها را ازخاک خود بیرون ساختند وهم نوع دیگراز ان گروپ هارا که دشمنی ومداخله ای عمال پاکستانی رادررگ وخون شان احساس ودرک کرده اند که دیگرنمیوان  استعمال شان را نمایند درخاک شان سرکوب ونابود سازند وبه اصطلاح عامیانه دریک تیردونشانه را بزنند واینطوربنمایانند که انها علیه ترورستان اند.این بازی بشدت جریان دارد تا ذهنیت جوامع جهانی را بارمغشوش ساخته و جنایات انکارناپزیر شان را بپوشانند . 

ارسالی استاد سید عمر بارز